Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Мај 2022

Исраилин өлкәмиздәки аҝент шәбәкәси силсиләсиндән - Булдок Бајрамбәјли

Сонра дејәндә, ифша едәндә дә аҹыгларына ҝәлир. Һалбуки бәзиләрини биз ифша етсәк дә бәзиләри ачыг ашкар ортада олдуглары үчүн ифшаја лүзум олмур. Биз әслиндә тәһгир етмирик, садәҹә бәнзәдирик. Бәнзәтмәдә проблем јохдур, амма ҝәрәк һаггына бәнзәдәсән. Әҝәр, јанлыш бәнзәтдинсә бу, тәһгирә ҝәтириб чыхара биләр. Ҹамааты тәһгир етмәк исә ҝүнаһдыр. О бу тәһгирә лајиг дејилсә нијә тәһгир едирсән? Дүздүр, сиз сосиал шәбәкәләрдә Рауф Бајрамбәјли кими инсанларын өлүсүнү, дирисини сөјән чох инсана раст ҝәлә биләрсиз. Онлардан бизә нә? Биз сөјмүрүк, әҝәр Рауф Бајрамбәјлијә Булдок дејириксә бу садәҹә бәнзәтмәдир. Булдок демәјимиз дә һеч дә сионист түркү, исраилин өлкәмиздәки аҝент шәбәкәсинин бир фәрди олан Рауфун ҝомбуллугдан булдок итләринә охшамасына ҝөрә дејил. Белә јердә ушаглыгда бир нәфәрә ҝомбулес дејәндә гајыдыб дејәрди ки, атовун чөрәјини јејиб ҝомбулес олмушам? Она ҝөрә дә Рауф Бајрамбәјлијә биз бу мәнада булдок дејә билмәрик. Чүнки о бизим атамызын чөрәјини јејиб булдока дөнмәјиб. (Чүнки бизим аталарымыз мәзлумун јанында олублар, әлләриндән ҝәлән гәдәр мәзлума көмәк олублар, Рауф кими исраил булдокларына нијә чөрәк версинләр ки?) Она бу мәнада десә-десә исраил булдок дејә биләр. Чүнки адам узун илләрдир исраилин чөрәјини јејир. Исраил буна инди дејир ки, чых Ирана һүр, бу да чыхыб һүрүр. Өзү дә Мүсават гәзети, Ахар сајты, Заур Гәрибоғлу вә Исраилин өлкәмиздәки аҝент шәбәкәси олан башга бир чох һүрәншикләр кими (адларыны унутдугларымыз бағышласын) бу булдока да дејибләр ки, ҝизли иш ҝөр, саман алтындан су јерит. Неҹә? Белә ки, сәнин Азәрбајҹанда баһачылыг, ганунсуз һәбсләр, сијаси мәһбуслар, сәфаләт, ишсизлик, рүшвәтхорлуг, таланчылыг, мәмур өзбашыналығы вә с. зүлмләр барәдә ишин олмасын. Сән бунлардан данышсан гулағындан күчүк кими тутуб атаҹаглар ичәри. Сән јахшы олар ки, Азәрбајҹанда булдок функсијасыны јеринә јетир. Түрк-туран дејиб Иран әлејһинә һүр. Өзүвү тәһлүкәдән горумаг үчүн дә чых Илһам Әлијевин ҜӨЗҮНӘ ҜИР. Булдоклуғундан әҝәр Илһам Әлијевин ҜӨЗҮНӘ ҜИРә билмәсән, јерләшмәсән дә түрк-мүрк дејиб дајан. Һәтта, һүрүшмәләрин даһа узаглара чатсын дејә Фаҹебоокда бир сәһифә өзүн үчүн ач, өзүн кими һарда Исраил түркү, Исраилдән тулапајы алыб Ирана һүрмәк истәјән варса топла башува бизә һафтавалыг еләсинләр.

Амма сабаһ бири ҝүн Исраилин Азәрбајҹан илә арасы дәјсә вә бу булдока десәләр ки, индијәдәк бизим тулапајыларынын һесабына јығдығын пијләри Илһам Әлијев әлејһинә данышмагла әритмәк лазымдыр вә бу да данышмаса һәә онда дејәҹәкләр ки, ај булдок, нијә һүрмүрсән? Онда бу исраилә дејә билмәјәҹәк ки, мәҝәр дәдәнин пулу илә булдок бојда олмушам? Чүнки бүтүн Азәрбајҹан, Иран, туран билир ки, бу адам Исраилин тулапајлары шотуна булдок бојда олуб.

Биз исә һеч буну да нәзәрдә тутмуруг. Адама булдок дејәркән мәһз онун һүрмәсини бәнзәдирик. Һансы сәфирликдән јемләнмәси ҹәһәннәмә. Бизә мүһүм олан одур ки, адамын булдока охшарлығы мәһз будур, тулапајы атырлар габағына башлајыр һүрмәјә. Ола биләр дејәсиз ки, мәҝәр булдок һүрүр? Һүрмүр? Олсун, бу да ҝөзәл вә аналогу олмајан өлкәмиздә аналогу олмајан нөвбәти бир һадисә. Һүрән булдок - Рауф Бајрамбәјли!


1877 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...