Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Мај 2022

Мәктәб ачаны тәнгид едән шәрәфсиздир, дөвләт гураны тәһгир етмәк олар?

Шәрәфсиз Фазил Мустафаја шәрәф дәрси

Сиз дүнјада Фазил Мустафадан даһа шәтәфсиз адам ахтарсаныз вә дөрд-беш нәфәр тапа билсәниз онлардан бири дә Фазил Мустафанын өзү олаҹаг.

Фазилаб (јәни - канализасија) јенә ҝүндәмә ҝәлиб. Јенә сајтлары, сосиал шәбәкәләри үфунәт ији бүрүјүб. Бу дәфә атасы вахтилә арвад ҹинсијјәт органынын ады илә чағрылдығы иддиа едилән бу шәрәфсиз, мејханачы Рәшад Дағлыны мүдафиә етмәклә ҝүндәмә ҝәлиб. (Атасынын бу ҹүр олмасыны она ҝөрә гејд едирик ки, һарамхорлуг инсанда тәсир гојур. Бу алчаг да һарамдан гидаландығы үчүн пак инсанларын һаггында налајиг сөзләр дејәнләрин бу һәрәкәтини нәинки писләмир әксинә мүдафиә едир)

Әввәла дејәк ки, Рәшад Дағлынын мејхана дејәркән Имам Хомејни ағаны тәһгир етмәси мөвзусуна бу јазыда тохунмајаҹағыг. Чүнки адам үзүрхаһлыг видеосу јајыб, бу видеону мәрһум Имам да ҝөрсәјди Рәшад Дағлыны бағышлајарды. Фазил Мустафа исә өз сечиҹиләри уғрунда синәсини габаға вериб проблемләрини арашдырмаг әвәзинә мејханачылары мүдафиә етмәклә ҝүндәмдә галмаға чалышыр.

Бир депутат үчүн бундан даһа бөјүк тәһгир ола билмәз. Она ҝөрә ки, адам доғрудан да халг сәси илә сечилсәјди халгын дәрдиндән данышарды. Адам ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК етдији үчүн депутатханада она јер верибләр. Сечиҹиси олмадығы үчүн галыб кимләрин дәрдини ишыгландырсын, буна ҝөрә дә мејханачылары мүдафиә едир.

Ҝәләк онун шәрәфсизлијинә. Үмуми олараг белә дејир: "Истәнилән адам тәнгид едилә биләр, истәнилән адамын мејханада ады сәсләнә биләр. Бурада нә вар ки?! Мејханада кимисә тәһгир едәҹәк, инҹидәҹәк бир сөз дејилмир. Онлар адлары мүгәддәсләшдирибләр, дејирләр ки, филан ады чәкмәк олмаз. Нијә?! Сиз кимсиниз?! Бу гәдәр инсаны гәтлә јетирәнләри еләмисиниз динин өнҹүлләри. Белә шеј олар?!”

Бахын, бөјүк дин алимләрини, башга бир дөвләтин рәһбәрини тәһгир едән шәхс өзү чыхыб үзүрхаһлыг видеосу пајлашыб, Әһли-бејтә (ә), Әһли-бејтдән (ә) сонра дин алимләринә рәғбәтинин олдуғуну бәјан едиб. Сән алчаг Фазилаба нә ҝәлиб ки, бамбылы кими ортаја дүшүб вәкиллик едирсән? Һакимијјәтә ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК етдијин бәс дејил, инди дә дуруб мејханачыларынмы ҜӨЗҮНӘ ҜИРИРСӘН?

"Истәнилән адам тәнгид едилә биләр... Нијә? Сиз кимсиниз?" дејән бу алчаға, еләҹә дә әзиз охуҹулара хатырлатма едәк. Инди охујаҹағыныз сөзләр Фазилаба аиддир: 

"Азәрбајҹанда бир мәктәб белә ачмајан шәрәфсизләр һеч олмаса нурчунун мәктәб ачдығыны ҝөрүб утанмалыдыр. Мәсәлән, әҝәр 10 мәктәб ачсам, мәндән хошбәхт инсан ола билмәз. Инди бунлар јүзләрлә мәктәб ачан адамлары тәһгир објектинә чевирирләр, амма өзләри бир мәктәб дә ачмајан шәрәфсизләрдир. Елә она ҝөрә дә бу мәсәләләрдә ҝүзәштә ҝетмәк олмаз". Бахын, бу хәбәр һансыса Гум тәләбәсинин сајтында ҝетмәјиб ки, дејәсән ки, Фазилаба ифтира атыблар? Бу хәбәр Фазилаб кими Иран, шиә дүшмәни олан Ахар сајтында ҝедиб. Јазынын башлығы бу ҹүрдүр: Фазил Мустафа нурчулары тәнгид едәнләри шәрәфсиз адландырды. 

Линки дә гојуруг, ҝириб баха биләрсиз. һттпс://ахар.аз/неwс/топлум/2985.һтмл

Инди сиз бу алчағын шәрәфсизлијинә бахын ки, Түркијә вә Азәрбајҹанда террорчу һесаб едилән Фәтуллаһ Ҝүлән ҹамааты тәнгид едиләндә тәнгид едәнләри шәрәфсиз адландырыр. Демәли, бу шәрәфсизә ҝөрә беш алты мәктәб ачанлары тәнгид етмәк олмаз, тәнгид едәнләр шәрәфсиздир амма бөјүк бир дөвләт гуран, Ислам ингилабы етмиш бир шәхсин һаггында налајиг сөзләр демәк олар? Бәс нијә өзүнә суал вермирдин ки, ај Фазилаб нијә әсәбләшмисән, мәҝәр Фәтуллаһы тәнгид етмәк олмаз? Сән о заман ким идин ки, тәнгид гаршысында тәнгид едәнләри шәрәфсиз адландырырдын? Бунун бир ҹавабы вар: Сән о заман шәрәфсиз идин, инди дә шәрәфсизсән, сән фазилабсан, сән алчағын бирисән.


730 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...