Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Мај 2022

"Куртлар вадисинин" хараб еләдији Рүстәмханлы

Вә ја балыг Һафизин Сабир версијасы

Гаты шиә дүшмәни, исраил түркү олан Сабир Рүстәмханлы мүбарәк Рамазан ајында бир јазы јазмышды. Демишди ки, Өмәр Ираны фәтһ еләдији үчүн иранлылар аҹыға дүшүб Пејғәмбәр (с) вәтәниндә бајрамла бағлы верилән фәтванын зиддинә фәтвалар верирләр. Рамазан ајы битәндән сонра исә сионист исраил түркләринин конфрансына гошулуб дејиб ки, Иранын дүшмәнләри олан "халг мүҹаһидләри" һәлә дә вар вә Бакыда ҝизли шәкилдә јашајырлар.
Һәмин террорчулар гулдурлар ки, мүҹаһид бир халгын вә јениҹә гурулмуш Ислам дөвләтинин ән гаты дүшмәнләри вә дахили хаинләри идиләр. Јени јаранмыш Ислам дөвләтини мәһв етмәк истәјирдиләр. Белә ки, мәрһум шәһид Беһишти, Рәҹаи, Баһунәр вә башгалары мәһз бу халг дүшмәнләри тәрәфиндән террор вә шәһид едилиб. Бу шәхсләр ади инсанлар олмајыблар. Шәһид Беһишти, Баһунәр әммамәли руһани олмаларындам әлавә һәм дә өлкәнин рәсми пост саһибләри олублар. Мәрһум шәһид Беһишти мәһкәмә рәиси, мәрһум шәһид Баһунәр баш назир, һәмчинин мәрһум шәһид Рәҹаи дә Ислам дөвләтинин президенти вәзифәсини тутублар. Демәли, Сабирин сөзләринә инанасы олсаг белә чыхыр ки, гоншу вә гардаш өлкә олан Иран ҹүмһуријјәтинин дүшмәнләри Бакыда отурублар.
Бурда конфрансда Илһам Әлијевин 20 нәфәрлик сијаһы сөһбәти јада дүшүр. О дејир ки, президент Руһанијә ҝуја 20 нәфәрлик сијаһы вериб ондан Иранда јашајан вә ҝүја Азәрбајҹан әлејһинә фәалијјәт ҝөстәрән шәхсләрин Азәрбајҹана тәһвил верилмәсини истәјиб. Садәҹә о ҝүндән горхмаг лазым иди ки, Һәсән Руһани вә јахуд индики президент ҹәнаб Ибраһим Рәиси, ја да башга һансыса бир президент Илһам Әлијевә Азәрбајҹанда һәбс едилән јүзләрлә руһанинин, диндарын, сијасинин сијаһысыны вериб дејәрди ки, мүсәлман гардашларымызы һәбсдән азад един. Нә олсун онлар иранлы дејил әсас одур ки, мүсәлмандылар вә мөвҹуд һакимијјәтин алчаглығыны ифша етдикләри үчүн һәбс едилибләр.

Инди Азәрбајҹан тәрәфинә Иранын там һаггы вардыр десин ки, һәмин террорчулары Ирана тәһвил верин. Тарихин иронијасына бахын ки, Илһам Әлијевин сөзүндән һеч бир ај кечмәмиш Азәрбајҹан һакимијјәти пис вәзијјәтә дүшдү. Бир партија сәдри, сабиг депутат һәмчинин азәрбајҹанлы сабиг назир олан Зијанын гудасы Сабирдән өтрү Азәрбајҹан тәрәфи ҹаваб вермәлидир. Дејилә биләр ки, Сабир Рүстәмханлы рәсми адам зад дејил, онун сөзү дөвләтин сөзү дејил. Дүздүр амма һеч олмаса ДТХ Сабири чағырыб диндирмәлидир.

Һәм дә тарихин Сабир Рүстәмханлы илә бағлы икинҹи иронијасы вар. Белә ки, о Өмәр һаггында данышыб дејирди ки, Өмәр Ираны фәтһ едиб орда дини јајыб. Биз елә һәмин вахт Сабирин ҹавабыны вериб демишдик ки, сәнә нә дәхли вар Өмәрдән. Сән нә шиә кими шиә, нә дә вәһһаби кими вәһһабисән. Ҝет нәвәнә уламаг өјрәт дә. Амма бизим демәјимиздән сонра мәлум олду ки, доғрудан да беләдир. Чүнки адам террорчулардан хәбәрдардыр. Амма Азәрбајҹан дөвләтинә хәбәр вермир. Һалбуки һансыса бир диндар сионист әлејһинә фәалијјәт ҝөстәрән кимләринсә Бакыда олдуғуну дејәсди онун дилини дартыб боғазындан чыхардардылар.
Сабир Рүстәмханлыја инанмајан варса ону да баша дүшмәк лазымдыр. Биз дә һесаб едирик ки, Сабирин дедикләри чәрәнләмәдән башга бир шеј дејил. "Јашыл ејнәкли адам" филминдә полис рәиси Сејфулла (Сијавуш Аслан) демишкән Шитирлитс бунларын башыны хараб едиб. Сабирин башыны да "Куртлар вадиси" хараб едиб. Адам отуруб түрк јаланларындан ибарәт олан бу мафија-дөвләт филминә о гәдәр бахыр ки, башы хараб олур. Ордакы дәрин дөвләт анлајышыны Сабир дә дәрин террор вә террорчулар илә сәһв салыб, "биз дә варыг, өлмәмишик, истәсәк Полад Әләмдар кими гәһрәман ола биләрик" демәк истәјибмиш. Балыг Һафиз дә буна охшар жестләри 2003-ҹү илдә ҹиб мүхалифәти оларкән едирди. Дејирди ки, бизим Ермәнистанда адамларымыз вар, истәнилән вахт әмр версәк Ермәнистанын нүвә објекләрини партладарлар. Бунлар доғрудан да башлары позуг адамлардыр. Она ҝөрә дә балыг Һафизә кимсә демәди ки, 44 ҝүнлүк ана вәтән мүһарибәсиндә Ҝәнҹәни ермәниләр бомбалајанда нијә ордакы "адамларыныза" демәдиниз ки, Ермәнистанын нүвә објектләрини партлатсынлар. Чүнки һамы балыг Һафизи сәфеһ һесаб едир. Еләҹә дә Сабир. Бу сәфеһ дә АБШ-дан горхмајан Ираны бир дәстә террорчу илә һәдәләјир. Аллаһ һамыныза ағыл версин.


704 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...