Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Мај 2022

Әрдоғанын Османлыны девирән Али Сәуд гаршысында әзилиб бүзүлмәси

Давосла Әрдоғаны мәшһур едәнләр, Ислам дүнјасынын ҝүја лидери кими она үммәти-мүслиминә сырымаға чалышанлар она имкан јаратдылар ки, о вахткы сионистбашы, гондарма сионист режимин президенти Шимон Переслә бир аз сәрт данышсын. О сөһбәтә ҝөрә ону данламадылар. Амма ҝүн ҝәлди "Исраил терөр девлетидир" дејән бу шәхсин рәһбәрлик етдији дөвләти сионист режимә гуҹаг ачан бир дөвләт һалына ҝәтирдиләр.

Индиләрдә исә бир заманлар дүнјаја һөкмранлыг едән Османлы императорлуғунун вариси олан Түркијә ҹумһуријјәтинин башчысыны елә әзибләр ки, Али Сәуд вәлиәһди илә ҝөрүшмәк үчүн аз галыб ки, јалварсын. Вәлиәһдлә бир шәкили вар, вәлиәһдин јанында әзилиб бүзүлүр, аз галыр икигат олсун. Һәм дә Али Сәуд рәсмиләри дејир ки, Әрдоған дәфәләрлә хаһиш едиб дејә биз дә хаһишинә ҹаваб вериб ҝәлмәсинә иҹазә вердик. Һалбуки гатил адландырдығы Бәшар Әсәд нәинки Али Сәуду, һеч Али Сәуду өзүнә көпәк едән, инәк кими саған Американы белә веҹинә алмыр.

Əслиндә һәр дәфә Иран әлејһинә һүрән сионист түркләри бу һәрәкәтинә ҝөрә Әрдоғаны тәнгид етмәлидир. Чүнки нә дә олмаса Авропада Түркијәни Ататүрк Түркијәси кими јох Османлы вариси кими таныјырлар. Амма Османлы вариси олан бир дөвләтин башчысы нә едир? Ҝедиб бу дөвләтин мүбарәк Һиҹаз торпагларында бир вахт мөвҹуд олмуш валилијини девирән о вахткы Али Сәудун бу вахткы јетимчәләринә јалагланыр.

Бурдс исә сионист түркләри Әрдоғаны тәнгид едә билмир. Нијә? Она ҝөрә ки, сионист түркләринин түрк дамары анҹаг Иранда бир һадисә баш верәндә тутур. Иран амили мејдана чыханда түрк олдугларыны хатырлајырлар. Одур бах, о ҝүн Иранын Мазандаран әјаләтиндә бир вәһши јаратыг шәһәрә ҝирмишди. Әсил сионист түркләри үчүн бир шивәнлик фүрсәти иди. Онлар аләмә ҹар чәкиб дејә биләрдиләр ки, бахын фарс-молла һөкүмәти бир дәнә фарс бәбири шәһәрә бурахыб ки, јазыб-охумаға мәктәбләри олмајан Иран түркләрини бу бәбир јесин. Кимсә дә вәһши һејваны вуруб өлдүрсә ҝөтүрүб ҝүнејли сојдашларымызы едам етсинләр. Амма бу шүвәнлији гопара билмәдиләр. Она ҝөрә ки, Мазандаран Тәбриз, Әрдәбил дејил, јәни орда түркләр јашамыр.

Бу јердә о да мәлум олду ки, сионист түркләри Әрдоғана һеч нә дејә билмәди. Һәм дә она ҝөрә ки, миллијјәтчилик артыг бәлкә дә ахырдан биринҹи јердә олан бир мәсәләјә чеврилиб. Сијасәт наминә Әрдоған ҝедиб Али Сәуда да ағыз ача биләр. Сионист түркләри өзләри дә буну етираф едирләр. Дејирләр ки, әшши бурда нә варе сијасәт белә олур да. Түркүн сијасәти иште будур. Нә олурса олсун, түркүн олсун. Јалаглан, ҜӨЗӘ ҜИР, онун бунун јанында икигат әјил, амма түрк кими әјил, түрк кими ҜӨЗӘ ҜИР. Түркүн зилләт ичиндә гул кими јашамасы, Бәшар Әсәдин 12 илдир америкалыларла иззәтлә вурушмасындан јахшыдыр. Сионист түркләри бундан артыг нә дүшүнә биләрләр? Сабаһ Әрдоған јашыл рәнҝдә галстук тахыб Ирана да ҝетсә дејәҹәкләр ки, әсас түрк олмагдыр, фара олуб евиндә отуруб һеч кимин ајағына ҝетмәмәкдәнсә түрк олуб киминсә ајағына дүшмәк ондан јахшыдыр. Әсас одур ки, сән түрксән.


1262 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...