Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Мај 2022

Пиргулу рәсәдханасы хәбәр вермәсәјди...

ГМИ алимләринин елми гүдрәти

Мәлум олдуғу кими Азәрбајҹанда он бир ајын султаны олан рамазан ајынын бајрамы гејд едилди. Илдә ҹәмиси үч дәфә - мәһәррәм ајынын, рамазан ајынын биринин вә рамазан бајрамынын ҝәлишинин фәтвасыны верән, башга вахтларда исә һәтта фәтва версә белә дәстәкләдикләри һакимијјәт тәрәфиндән гәбул едилмәјән ГМИ рәсмләри бу ил башга илләрдә гардаш дедикләри Ирана сөз дә атдылар. Мәсәлән, ГМИ рәсмиси һаҹы Фуад Нуруллајев твләрә мүсаһибә вериб дејир ки, Азәрбајҹанда алимләрин савады бәс едир ки, өзләри бајрамы мүәјјән еләсинләр.
Əввәла дејәк ки, ГМИ бу вахта гәдәр Иранла рәјләрини үст-үстә салмаға чалышырды. Тәбии олараг ики шиә өлкәси бир олмалыдыр. Һәтта ГМИ сәдри Шушаја ҝедиб Иранын Али Дини Лидеринин Азәрбајҹан үзрә нүмајәндәси илә ҹамаат намазы да гылды, бир-биринә игтида етдиләр. Сонра нә олдуса ики өлкәнин арасы дәјди. Ҝөрүнүр ГМИ-ә һакимијјәт тәрәфиндән тәзјиг олунуб, дејилиб ки, торпаглары Түркијәнин көмәји илә алмышыг, нијә Иранын фәтвасы илә отуруб дурмалыјыг? ГМИ дә башлајыб Түркијәнин чалдығы һава илә ојнамаға. Иранын Али Дини Лидеринин Азәрбајҹандакы нүмајәндәсинин өлкәдә олмамасы да ҝөрүнүр ГМИ-нин тәнһа галмасына, тәнһа галмагданса Түркијәјә гошулмаг лазымдыр дејиб онларын фәтвасы илә ҝетмәсинә сәбәб олуб. Ән писи дә будур ки, Түркијәнин рәсми Анкара рәсәдханасынын да бајрамын 3 апрелдә олаҹағыны демәси хәбәрләри јајылды. Амма бүтүн бунлар бәһанәдир. Чүнки ГМИ-нин өзү башдан баша бәһанәдир. Өлкәдә фәгәт бунун үчүн вар ки, залымлар динин башына ојун ачмаг истәјәндә бунлар чыхыб һакимијјәтә бәраәт газандырсынлар. Десинләр ки, дин елә һакимијјәтин дедији, башгасы јалан сөјпәтди. Шәхсән һаҹы Фуадын дедикләри дә ҹиддијә алынмамалыдыр. Чүнки әслиндә бу кими фәтвалары ГМИ халга јох, дөвләт ГМИ-ә верир.

Һаҹы Фуада ҝәлдикдә исә ишләри демәк олар ки, корлајыб. Чүнки чыхышын әввәлиндә диггәт етсәниз дејир ки, Азәрбајҹан алимләри өзләри гадирдир ки, бајрамы мүәјјән еләсин, чыхышын сонунда исә дејир ки, рәсәдханадан дәгиг мәлумат алыб бајрам фәтвасы вермишик. Амма бурда һаҹы Фуада суал вермәк лазымдыр ки, бирдән рәсәдхана десәјди ки, бајрам мајын 3-ү олаҹаг, нә едәҹәкдиз? Ахы сиз апрелин 2-дә мүбарәк Рамазан ајына башламысыз, рәсәдхана мајын 3-ү десәјди Азәрбајҹанда аналогу олмајан бир һадисә баш верәҹәкди. Јәни, рамазан ајы сизин фәтваныза ҝөрә 31 ҝүн олаҹагды. Һалбуки рамазан ајы 31 ҝүн һеч вахт ола билмәз. Демәли Азәрбајҹанда бајрам тәјин етмәјә гадир олан алимләр, јәни һаҹы Фуадын алим билдији инсанлар һаҹы Фуада демәли идиләр ки, әҝәр апрелин 2-дә рамазанын биринҹи ҝүнүнүн оруҹуну тутмусанса артыг сәнин 30 ҝүнүн тамамында рәсәдхана хәбәри ҝөзләмәјин мәнасыздыр. Рәсәдхана деди демәди, ај ҝөрүндү ҝөрүнмәди артыг сәнин үчүн бајрам олмалыдыр. Чүнки рамазан ајы дедијимиз кими 31 ҝүн ола билмәз. Бәзи илләрдә 30 ҝүн бәзән дә 31 ҝүн олма еһтималы вардыр.

Она ҝөрә дә һаҹы Фуад ҝәрәк билирәм, гадирик, алимик демәсин. Билсин ки, һеч вахт өјрәнмәк ҝеҹ дејил. Әввәл өјрәнмәк сонра данышмаг лазымдыр.


364 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...