Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Мај 2022

Халг мәзлум ролунда, идарәчиләр мафиа бабасы

Бакыда хошаҝәлмәз бир һадисә баш вериб. Мопед сүрүҹүсү һадисәни өзүнәмәхсус олан видео апарат илә анбаан чәкиб. Автомобил јолунда Лүксус сүрүҹүсү илә мопед сүрүҹү гаршы гаршыја ҝәлиб. Тәбии олараг ики машын бу ҹүр гаршылашанда бир биринә "алә јаваш ол да", "јол сәнинди бејәм" кими сөзләр дејирләр. Бу дәфә дә бу ҹүр сөз сөһбәт олуб вә Лексус сүрән дејиб ки, чәк гыраға ҝөрүм нә дејирсән? Сонра машындан дүшүб ҝәлиб мопед сүрүҹүсүнү һәм тәһгир едиб һәм дә бир ики дәнә вуруб она.

Бу һадисә сосиал шәбәкәләрдә мүхтәлиф ҹүр гаршыланыб. Мүхтәлиф ҹүр дејәндә ки, тәбии олараг Лексус саһиби бу кими һалларда сөјүлүр, һарын, алчаг, өлкәдә ганунсузлуғун баш алмасындан, пуллуларын касыблары пулла әзә билмәсиндән ҹүрәтләниб хорузланан инсанлар кими гәләмә верилир. Амма сатира руһлу халгымыз белә һалларда мәзәсиндән дә галмыр. Бу сөз зарафата охшаса да дејирләр ки, бундан сонра кимин тәзјиги галхырса ҝәрәк һәкимә ҝетмәк әвәзинә һансыса мопед сүрүҹүсү тапыб онунла далашсын.

Бу јердә мәшһур түркијәли актјор Камал Суналын киносу јада дүшүр. Кинода Шабан кәнддән шәһәрә ҝәлир. Танышынын ишләдији бир ресторанда ресторан саһиби олан бир мафиа бабасынын әсәбләшдији заман дөјдүјү бир ишчи олурмуш. Ишчи бундан өтрү пул алырмыш. Јәни адам рәсмән дөјүлмәкдән пара газанырмыш. Ады да Мәзлум имиш. Ејнән бизим халг кими. Ејнән мопед саһиби кими.

Бизим һадисәдә мопед сүрүҹүсү дә халгын бир үзвү олдуғу үчүн мәзлумдур. Ону вуран исә мафија бабалығы иддиасы етмәсә дә рәсмән өзүнү мафија бабасы кими апарыр. Санки Азәрбајҹаны бу идарә едир. Әлбәттә һансыса мафија бабасы илә ја да өзүндән јүксәк рүтбәли бир шәхслә һәмин һадисә баш версәјди Лексус сүрүҹүсү тәбии олараг довшан вәзијјәти алаҹагды. Амма дава етдијин шәхс мопеддә сән дә Лексус Ҹип машынындасанса вә президент апаратында задда ишләмисәнсә демәли бөјүк еһтималла ход ҝедәҹәксән. Чүнки идарәчиләри өзләрини мафиоз кими апаран өлкә бу ҹүр олур.

Даһа сонра Шабанын киносунда Мәзлум әвәзинә Шабан ишә алынасы олур. О исә ишинин нәдән ибарәт олдуғуну билмәдији үчүн бир ики силлә мафија бабасындан јејәндән сонра дөзмүр, өзү мафија бабасыны дөјмәјә башлајыр. Бундан да мафија бабасынын хошу ҝәлир.

Дүздүр, ҝүнә музд ишләјиб пул газан мәзлум инсанларымыз ҹүрәт едиб Лексус саһибләринә адәтән әл галдыра билмир. Чүнки билир ки, хараба галмыш өлкәдә ганун пулдур. Пулун варса сән мәзлум да олсан сәни залым һесаб едәҹәкләр.

Һәмин адам әслиндә мәмурдур. О гудурған олмасајды бу иши ҝөрмәзди. Гудурғанлығыны да тәбии ки, нөкәрчилијини етдији бу һакимијјәт сајәсиндә әлдә едиб. Јохса бу ҹүр јыртыҹылар мешәдә јох һүгуги дөвләтдә өзләрини һисс етсәјдиләр ҹамааты тәһгир етмәздиләр.

Гејд едәк ки, "Лехус" маркалы, 10-ВХ-707 дөвләт нишанлы автомобилин саһиби вә сүрүҹүсү Султан Тофиг оғлу Дадашовдур. О, 2 ил әввәл Илһам Әлијев тәрәфиндән 3-ҹү дәрәҹәли “Әмәк” ордени илә тәлтиф едилиб. Сәрәнҹамда гејд едилиб ки, дөвләт гуллуғунда узунмүддәтли сәмәрәли фәалијјәт ҝөстәриб.

Бәли, бу да бунларын дөвләт тәрбијәси. Азәрбајҹан кими өлкәләрдә нәинки бу ҹүр адамлар машынларыны һәтта орденләрини белә инәк кими сағылдыгдан, пуллары алындыгдан сонра һәмин орденләрә саһиб олурлар. Бу ҹүр идарәчиликдә бундан артыг тәрбијә ҝөзләмәк садәлөвһлүк оларды.


1809 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...