Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Апрел 2022

Гәрибоғлу Азәрбајҹанда доғрудан да гәрибдир

Бәс Ҹәлалоғлу кимин сәрдарыдыр?

Заур Гәрибоғлу адлы сионист түркү, јәни сионист исраил машасы тез тез верилишинә Иран әлејһдарларыны дәвәт едир, башлајырлар Иранын гејбәтини етмәјә. Һарда сионист түркү варса төкүлүрләр онун верилишинә. Һәтта, Азәрбајҹанда сионист медиасына рәһбәрлик едәнләр Иранла Азәрбајҹан арасында бир балаҹа сојуглуг әмәлә ҝәлән кими бу ҹүр сионист түркләринә ҝөстәриш вермишдиләр ки, араны бир аз да гызышдырсынлар. Бу ҹүр алчагларын да әҝәр Аллаһы варса Аллаһындандыр ки, Иран әлејһинә басыб бағласынлар. Һалбуки бу алчаг мәхлугларын Азәрбајҹанда баш верән һагсызлыглара ҝөз јуммалары мәлумдур. Бунларын ағалары олан сионистләр бунлары көлә етмәздән габаг јерли һакимијјәт илә данышыр, дејир ки, сизинлә бизим машаларын һеч бир иши олмаз. Садәҹә иҹазә верин медианы истәдијимиз кими фыррајаг. Ад да олур ки, Гәрибоғлу кими алчаг мәхлуглар вәтәнләрини севирләр. Һалбуки бу инсанлар сионист түркләриндән башга бир шеј дејилләр. Үстәлик Азәрбајҹан илә Ермәнистан арасында ҝедән Гарабағ мүһарибәси заманы Гәрибоғлу масасынын үзәринә Түркијә, Пакистан бајраглары гојурду. Сәрдар Ҹәлалоғлу да чыхыб онун верилишиндә дејирди ки, дәвәдән бөјүк фил вар, сән мәнә хох ҝәләрсән сабаһ Пакистан ордусу да ҝириб Теһранда отурар.

Инди исә Гәрибоғлунун масасы үсәриндә Пакистан бајрағы гојулмур. Чүнки индиләрдә АБШ Пакистан баш назири Имран Ханы девирир. Гәрибоғлудан хәбәр јохдур, Сәрдар да һардадыр билинмир. Гәрибоғлу доғрудан да Азәрбајҹанда гәрибдир. Адамын вәтәни сионист Исраил режимидир. Азәрбајҹанда исә сионистләрин марагларындан өтрү вар. Сәрдар Ҹәлалоғлу да Азәрбајҹан халгынын јох, сионист Исраил режиминин сәрдарыдыр. Чүнки Гәрибоғлунун масасынын үстүндә инди Украјна бајрағы варса, Пакистан барәдә данышмырса Ҹәлалоғлу да сусуб отуруб. Чүнки онлара инди тәлимат ҝәлиб ки, Украјна мәсәләләрини ҝүндәмә ҝәтирсинләр.

Украјна һаггында һәјасыз арвадлар кими шүвәнлик едән бу үнсүрләр әслиндә Украјнада мүһарибә заманы һәјатыны итирән инсанларын дәрдиндә дејилләр. Чүнки бунлары инсанлыг, инсан марагландырсајды һеч Ирана һүрмәздиләр. Чүнки Иран дүнјада мәзлум фәләстинлиләрин, јәмәнлиләри, ираглылары һимајә едир. Гәрибоғлу кимиләр әҝәр мәзлум көрпә дәрдиндә олсајдылар Ираны дәстәкләјәрдиләр. Иран бир јана галсын, һеч олмаса гејд етдијимиз өлкәләрдә мәзлумлары һимајә едәрдиләр.

İнди ҝөрәк нөвбәти дәфә сионист муздуру олан бу инсанлар масаларынын үзәринә кимин, һансы өлкәнин бајрағыны гојаҹаглар?


894 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...