Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Апрел 2022

Фазилаб мүәллим јохса дәдәсини хатырлајыб?

О ҝүн бир јерә нәји вар тәләсик ҝедирдим. Әтрафы да үфунәт ији бүрүмүшдү. Үзүмдә маска да вар иди. Ондан әлавә бурнуму да мүмкүн гәдәр тутурдум. Амма ҝөрдүм ки, хејри јохдур ки, јохдур. Дүкандан ҝедиб бир дәнә маска алдым ки, бәлкә үст үстә икисини тахсам бурнума иј ҝәлмәз. Амма олмады. Дедим ҝөрәсән нә олуб белә? Ағлыма о саат ҝәлди ки, ја телеканализасијаларын бириндән бу иј ҝәлир, ја да сосиал шәбәкәләрдә, сајтларда јенә кимсә үфунәт ији верир. Өзү дә Рамазан ајы дахил олар олмаз сәфеһләр төкүлүшүр сосиал шәбәкәләрдә башлајырлар дин әлејһинә данышмаға. Елә о ҹүр дә олду. Мүбарәк ај дахил олар олмаз Фазилаб Гәзәнфәроғлунун сән демә ағзы ачыг галыб вә үфунәт ијиндән отурмаг олмур. Сајтлар да бу хәстәнин үфунәт долу фикирләрини маншетә чыхарыблар. “Минләрлә кәрбәлаји, мәшәди, һаҹы ханым вар ки, ҹәмијјәтин ән јарамаз төр-төкүнтүләридир” Бу Фазилабын чәрәнләмәләридир. Санки елә Фазилаб Гәзәнфәроғлунун ағлында олан бу псих сајт рәһбәрләринин Аллаһындан олуб ки, зијарәтә ҝедән ханымлары, аналары, баҹылары алчалтсынлар. Чүнки бу ахмаглар өз ана баҹыларына һөрмәт гојмајан үнсүрләрдир. Она ҝөрә дә ҹамаатын ана баҹысына һөрмәт гојмајан бир ит күчүјүнүн тәһгирамиз сөзләрини маншетә чыхарыблар. Дүздүр ки, инсанларынын ичиндә писи дә јахшысы да олур. Амма Фазилаб Гәзәнфәроғлунун сөзә "Минләрлә кәрбәлаји, мәшәди..." демәклә башламасындан мәлум олур ки, шиәләрә илишир, шиәләри тәһгир едир.

Биз ону да ҝөзәл билирик ки, ит дәфтәриндә ады олмајан, депутатханада да тәјинатла, ҜӨЗӘҜИРӘНЫИКЛӘ отурмасына бахмајараг итиб батмаг үзрә олан Фазилаб Гәзәнфәроғлу ҝүндәмдә галмаг наминә һәрдән чәрәнләјир вә шиәләри гыҹыгландырмаға чалышыр. Биз дә о һәр дәфә шиәләри тәһгир едәндә она лајиг олдуғу сөзләрдән јазаҹағыг. Буна даир өзүмүзә сөз вермишик.

Мәсәлән Фазилаб Гәзәнфәроғлу билдијимиз кими һарамдан енләниб донуз бојда олуб. Онун өз јерлиси бу һагда данышыб дејиб ки, Фазилаб Гәзәнфәроғлунун атасыны арвад ҹинсијјәт органынын ады илә чағырыблармыш. Чүнки отелдә фаһишәләри авара, тәрбијәсиз кишиләрә ҹалајар, зинадан пул газанар вә Фазилабы бөјүдәрмиш. Бәлкә дә буна ҝөрәдир ки, һәр нә гәдәр Фазилаб өзүнү намаз гылан, оруҹ тутан кими ҝөстәрсә дә һеч ким она инанмыр, ону адиҹә бир машшенник һесаб едирләр. Үстәлик, о мөминә ана баҹылары ҝеҹә клубунда партлајыш нәтиҹәсиндә өләнләри тәнгид едәнләрдән өтрү гынајыб. Јәгин белә бир вәзијјәтдә дәдәси Гәзәнфәр јада дүшүб. Чүнки ҝеҹә клубуна јығылан әхлагсызлар кими о вахтын әхлагсызларыны да Фазилабын атасы отелә долдуруб онларын әхлагсызлығы үчүн шәраит јарадыбмыш. Јох әҝәр јаландырса чыхыб тәкзиб еләсин.


832 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...