Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Март 2022

Елшад Мири елә данышыр ки, санки һагг уғрунда 50 ил "јатыб" чыхыб

Азәрбајҹанда билдијиниз кими өзүнү илаһијјатчы кими халга сырымаға чалышса да һеч бир шәхс тәрәфиндән илаһијјатчы кими танынмајан, анҹаг өзү кими бисавадлары алдада билән Елшад Мири адлы бир мәхлуг јашајыр. Гураны ағлына ујғун шәкилдә изаһ едир, сүннәни, һәдисләри инкар едир, өзүнүн масон олдуғуну ачыг ашкар дејир. Һәтта бир заманлар Фәтуллаһ Ҝүлән вә Аднан Октар кими хаин, рәзил мәхлугларын әлалтысы белә олмушду.
Бу адам бир вахтлар ҝүја шиә иди. Сонра сүнниләрә гошулду. Даһа сонра Азәрбајҹанда вәһһабиләр бу ахмаг мәхлуг үчүн мадди шәраит јаратдылар, һәр һәфтә ја һәр ај журналы чап олунурду. Бу журналы вәһһабиләр алыр, диҝәрләринә пајлајырдылар. Беләликлә дә Елшад Мири өзүнү бу јолла тута билди. Дини журнал сатыб пул газанан, өз мәнтиги илә десәк диндән пул әлдә едән бу ахмаг инди ҝәлиб јас мәҹлисләрини писләјир, ҝәлир мәнбәји һесаб едир.

Ондан сонра Аллаһ башына елә бир гапаз чәкди ки, вәһһабиләр дә ону тәрк етдиләр.
Һәр кәслә дүшмән олмасына бахмајараг шиәләрин ән гаты дүшмәни кими таныныр. Бүтүн ҝүнү бир гәпиклик савады олмадығы һалда шиә инанҹларына, Ирана илишмәклә мәшғулдур.
İндиләрдә сијасәтә дә ҝиришиб. Ҝүја Украјна мәсәләләринә "шәрһ билдирәрәк" дејир ки, мүсәлман олмасалар да Украјна халгына дәстәк олмалыјыг. Әлбәттә бу ҹүр шарлатанлар исраилин дини саһәдә тулалығыны етдикләри, јәни диндарлара, шиәләрә һүрдүјү үчүн сијаси саһәдә јенә исраил тулалығыны едән Зеленскијә әлбәттә дәстәк верәҹәк.
Ҝүја инди бу ахмаг өзүнү мүсәлман һесаб едир, Украјна халгынын мүсәлман олмадыгларына бахмајараг онлара дәстәк вермәнин динин әмри олдуғуну ачыглајыр.

Инсанлыгдан нәсибини алмајан бу ахмаг сөзүнүн бир јериндә белә дејир: "Бу ҝүн Украјнада нә гәдәр сивил инсанлар, динҹ әһали гәтлә јетирилир. Чох тәәссүф ки, ислам алимләри дедијимиз инсанлар чыхыб һеч бир сөз демирләр." Бу ҹүр ахмаглара суал верәсән ки, ај рәзил, сән индијәдәк Суријада, Ирагда, Јәмәндә гырыланлара ҝөрә нијә бир дәфә үфунәтли ағзыны ачыб данышмамысан. Јохса Украјна халгы сәнә мүсәлманлығы хатырладыр. Башга бир јердә ҝүја Гуранын бу һагда фикрини билдирир: "Мүсәлман алимләри раһатлыгла ајаға галхараг демәлидирләр ки, ислам дининдә конкрет олараг дејилир ки, әҝәр сән һүҹума мәруз галырсанса, дөјүшмәјә иҹазә верилмәлидир." Ај алчаг, бәс Ислам дининдә конкрет олараг өлкәдә зүлмә мәруз галанда нә етмәк лазымдыр барәдә һеч нә јохдур? Сән нә вахт Гурана риајәт едиб бир дәфә гуру сөзлә дә олса Азәрбајҹанда баш верән һагсызлыглардан данышмысан? Елә данышыр, елә пафослу чыхыш едиб илаһијјатчылары, Ислам алимләрини сусмагда иттиһам едир ки, санки өзү һагг уғрунда 50 зиндан ҝөрүб.
Сәнин Исламдан данышмаға мәнәви һаггынмы вар? Сәнин кими сахтакар инсанлар уҹбатындан инсанлар затән диндән гачырлар.

Тәәссүфләр олсун ки, бу ҹүр шарлатанларын алдатдығы инсанлар вар ки, бунлардан мүсаһибә алыр, сајта гојур. Амма бир јандан да јахшыдыр ки, бу ҹүр алчаг мәхлугларын ич үзү бир аз даһа чох үзә чыхыр.


1553 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...