Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Март 2022

АБШ јатанда да јухуда Иран халгынын әзәмәтини ҝөрүр

АБШ президенти Ҹо Бајден Конгресдә чыхыш едиб дејиб ки, Путин Украјнаны мүһасирәјә ала биләр, амма Иран халгынын руһуну гыра билмәз.

Сиз елә билирсиз ки, бу гоҹа кафтар тәсадүфи олараг бу ҹүр дејиб? Хејр. Дүздүр ки, бурда дил сүрүшмәси баш вериб. Амма дил сүрүшмәсинин дә сәбәби вар. Сәбәби будур ки, һәр дәфә Иран халгы АБШ-дан тәһдид ҝөрәндә АБШ башчыларына "дурун сүрүшүн ала бурдан" дејирләр. Она ҝөрә дә Ҹо Бајден бу ҹүр дејиб. Иранын әзәмәтли халгы АБШ кими дөвләтләрин јухусуна һарам гатан халгдыр. АБШ башчылары јухуда да Иран халгынын әзәмәтиндән әзијјәт чәкирләр. Һарда мүгавимәт ҝөстәрән, тәслим олмајан халг ҝөрүрләр ағылларына биринҹи дәрәҹәдә Иран халгы ҝәлир.

Ахмаг гоҹа да ҝөрүр ки, украјналылар әлинә силаһ ҝөтүрүб мүһарибә едир, тәслим олмур, истәјиб буну тәгдир етсин. Амма дил чашыб дүзүнү дејиб. АБШ президентләри дә һәр заман јалан данышан дејил ахы, ајда илдә бир дәфә дүз дә данышдыглары вахт олмалыдыр.

Бурдан Иранын мүвафиг органларына да хәбәр вермәк лазымдыр ки, онлар һәр һалда еһтијаты әлдән вермәсин. Чүнки Ҹо Бајден кими ахмаглар сәтиралты да олса Иран халгыны бәлкә дә Украјнаны дәстәкләмәјә чағырыр. Месаж верир ки, сиз һәр заман мәзлумун јанында олдуғунузу демисиз, инди дә Украјна халгы мәзлумдур. Буна ҝөрә дә онлара көмәк един.

Амма гоҹа Ҹо өзүнә әзијјәт вермәсин. Чүнки истәнилән виҹданлы инсан Украјнада мүһарибәнин олдуғуну истәмирсә, мәзлумларын ниҹат тапмасыны истәјирсә буну АБШ-ын мәһв олмасы илә бирликдә истәјир. АБШ мәһв олса дүнја ҝүн үзү ҝөрәҹәк. АБШ јахшы јашамаг истәјән халгларын гаршысына чыхан бөјүк шејтандыр. Чүнки һәр кәс ҝөзәл билир ки, нәинки Украјна, һәтта узаг Мидија сәһрасында һансыса бир кәртәнкәләнин бурну һәтта ганајарса бу фитнәнин алтындан да мүтләг АБШ чыхаҹаг.


1013 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...