Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Март 2022

Сонра да дејирләр ки, Азәрбајҹан халгы јатыб

Украјна һадисәләринә етираз едәнләр барәдә...

Ҹамаатын дилинә сөз дүшүб е валлаһ... Отуруб-дуруб, ја да дуруб отуруб дејирләр ки, Азәрбајҹан халгы фил гулағында јатыб. Өзү дә буну Шевченко, Дугин, Жриновски зад демир е, елә өзүмүзүнкүләр дејир. Амма Азәрбајҹан халгы бир даһа сүбут етди ки, хејр, о јатмајыб, ојагдыр.

Билдијиниз кими Русија илә НАТО, АБШ арасында мүһарибә башлајандан вә Украјна буна гурбан вериләндән сонра Азәрбајҹанда халг, ја да бир дәстә инсан етиразлар етмәјә башлады. Әмәлли башлы Украјна бајрагларыны өзләринә бүрүјәрәк Гарабағ бизимдир, Украјна бизимдир кими шүарлар сәсләндирдиләр, Русијаја рәдд ол дедиләр. Сонра да дејирләр ки, Азәрбајҹан халгы фил гулағында јатыб. Һеч дә белә дејил. Әслиндә Азәрбајҹан халгыны фил гулағында јатмыш һесаб едәнләр јүз фаиз ермәниләрин ҹәсусларыдыр. Чүнки онларын Азәрбајҹан халгыны ҝөрән ҝөзләри јохдур. Азәрбајҹан халгы јатмыш олсајды Украјна үчүн етиразлар едәрдиләр? Садәҹә бизим халг о гәдәр һүманист бир халгдыр ки, өз һаггындан кечәр, өз балаларынын аҹындан гырылмасыны истәјәр, етираз едиб мејданлара төкүлмәз, амма Украјна халгы үчүн өзүнү фәда едәр.

Дүздүр виҹданы олан һеч кәс нәинки өз баласынын, һеч хахолун, манголун баласынын да бурнунун ганамсыны истәмәз. Мүһарибә чох пис шејдир. Амма Азәрбајҹанда етираз едән инсанлар тәкҹә бизим кими диллә дејиб кифајәтләнмир, чыхыб етираз да едирләр. Инди кимсә сабаһ чыхыб дејәҹәк ки, бәс нијә Азәрбајҹан халгы Јәмәндә Али Сәуд гулдурлары көрпәләри өлдүрәндә етираз етмирдиләр? Мәҝәр, орда өләнләр ушаг дејилдиләр? Мәҝәр о ишғал дејил?Һә, бурда ҝөрүнүр ки, Иран ҹәсуслары мејдана ҝириб. Бу суалы верән олса олса Иран аҝенти олар. Амма Азәрбајҹан халгынын белә тәхрибатчы суаллара да ҹавабы һеч заман ҝеҹикмәјиб. Ҹаваб будур ки, Азәрбајҹан халгы әслиндә о гәдәр истиганлыдыр ки, дедијимиз кими өз баласы аҹындан өләр, түкү тәрпәнмәз, етираз етмәз. Бу минвалла башга мүсәлман көрпәләринин өлмәси дә онун түкүнү тәрпәтмәз. Амма Украјна артыг гырмызы хәтдир.

Утанмырлар, чыхыб дејирләр ки, Азәрбајҹан халгы јатыб. Ҝөрмүрсүз ки, онлар Русијаја неҹә мејдан охујур. Һеч Русијанын гәзәбләниб Азәрбајҹана һүҹум етмәси тәһкүкәси белә онлары горхуда билмир. Һәмчинин, онлар һеч дә елә зәнн етмир ки, Гарабағы русун дабросу илә алмышыг. Белә зәнн етмәдикләри үчүн дә русун гәзәбләниб јенидән ермәниләрә Гарабағы ишғал етмәк үчүн көмәк етмәси һеч онларын ағлына белә ҝәлмир. Нәтиҹә будур ки, ҝедин о јанда ојнајын.


2011 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...