Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Јанвар 2022

Өзүнү гәһрәман елан едиб ата-анасыны инҹидирләр?

Јанварын 2-дә әзиз гәһрәман ҝенералымыз Полад Һәшимовун доғум ҝүнү иди. Гәһрәманымызын гәһрәман анасынын чыхышы јәгин ки, сизин дә јадыныза диҝәр гәһрәман шәһидимиз олан ҝизир Мүбариз Ибраһимовун атасынын мөвгејини салды. О заманлар ҝизиримиз ермәни тәрәфә кечәндә зәнҝ вуруб гәһрәман јетишдирән атаны һәдәләмишдиләр. Дејиләнләрә ҝөрә атасы демишди ки, гачыб бизим јанымыза ҝәлмәјиб, ола билсин ермәни тәрәфә кечиб. Сонра мәлум олду ки, шәһид Мүбаризимиз дүшмән тәрәфә кечиб, тәк башына нә гәдәр етмәни һәрбичисини ганына гәлтан едиб. О да дејилирди ки, шәһид ҝизиримизә ҹинајәт иши ачмаг истәјирдиләр. Амма сонрадан ҝөрдүләр ки, халг арасында шәһидимиз бөјүк һөрмәт вә иззәт саһиби олуб. Дедиләр ки, әҝәр бу шәхс гәһрәман олаҹагса елә өзүмүзү габаға верәк. Бир сөзлә Мүбаризин дөвләт тәрәфиндән дә гәһрәман вә шәһид елан едилмәси диндарларын, Һаҹы Абҝүлүн сајәсиндә баш верди. Аллаһ гапысыны ачсын. О, вә әтрафында олан диндарлар олмасајды бу ҝүн әзиз ҝизиримиз хаин кими гәләмә вериләҹәкди.

Даһа сонра атасына һакимијјәт тәрәфиндән дә тәзјигләрин олдуғу гејд едилди.

Şәһид ҝенералын агибәти дә бу ҹүр олуб. Ағбирчәк анасы МН - дән вә биззат назир Закир Һәсәновдан шикајәтчидир. О, оғлу Полад Һәшимовун өлүмүндә назир Закир Һәсәнову ҝүнаһкар билди.
Ади бир шејдир. Кимсә демәсин ки, јашлы гадындыр, оғлунун өлүмү она тәсир етдији үчүн белә едиб. Бәли, оғлунун өлүмү она тәсир едиб. Амма бу ана тәк дејил. Нәинки шәһид аиләләри елә әлилләрин өзләри дә шикајәтчидир. Истәнилән һәрби һиссәјә ҝетсәниз ҝөрәрсиниз ки, әсҝәрләр јаман ҝүндә јашајыр, әсҝәрләрлә әсҝәр мүамиләси едилмир. Әсҝәр ҝедәнләрин, әсҝәр ҝедиб хидмәт едәнләрин бөјүк әксәријјәти јетим јесир балаларыдыр.

Алчаглар халгын малыны оғурлајыб өзләринә бизнесләр гурур, хариҹдә нечә милјонлуг мүлкләр алырлар. Оғлуну шәһид верән ананын ҝөрүшүнә ҝетмәји белә өзләринә сығышдырмырлар. Амма бир јандан инсаны севиндирән о олур ки, өлкәдә гәһрәманларын, гәһрәман, шәһид аналарынын һакимијјәти севмәдији ортаја чыхыр. Чүнки бу елә алчаг һакимијјәтдир ки, балалары гырғына верир, ҝөрәндә ки, диндарлар һәмин өлән инсанларын шәһид олдуғуну аләмә ҹар чәкир, тез өзүнү һадисә јеринә јетирир. Истәјирләр бүтүн шәһидләрин гәһрәманлыгларыны өз ајагларына јазсынлар. Амма шәһид аналары бу һакимијјәтә нифрәт едир. Шәһид аиләләри истәмир ки, бу ҹүр алчаг бир һакимијјәт шәһидин ганы үзәриндә дајагларыны мөһкәмләтсин вә өзүнү шәһид һимајәдары кими ҝөстәрсин.
Һакимијјәт, хүсусилә МН, билхассә назирин өзү утаныб өлүб јерә ҝирмәлидир. Бир шәһидин анасыны өлкәдә разы сала билмирсинизсә нијә һәлә дә галмысыз?


648 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...