Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Декабр 2021

Ермәниләри әввәлҹә түркләшдирин сонра достлуг един

Камран Һәсәнли дејир ки, достум Истанбула учмаг истәјирди, марагландыг ҝөрдүк ки, вај дәдә билет 350 манатдыр. Бурдан бура, ҹан гардаш олан Түркијә. Бир милләт ики дөвләт, түткүн түркдән башга досту јохдур филан сөзләри бүтүн ҝүнү гулагларымызы мазол едир. Амма, биз бурдан гардаш өлкәјә ҝетмәк үчүн 350 манатдан кечмәлијик. Ејни заманда марагландыг ки, ҝөрәк ермәниләр Истамбула ҝетмәк истәсәләр нә гәдәр хәрҹләмәлидирләр? (Ҹамаатын иши ҝүҹү јохдур валлаһ, раһат дурмајыб гурдалајыб гашынмајан јердән ган чыхарырлар) Дејир ки, шок олдуг. Чүнки онлар, ермәниләр үчүн Истамбула ҝетмәк ҹәмиси 80 маната баша ҝәлир. Јәни, бизим Түркијәјә ҝетмәјимиз ермәниләрин Ирәвандан ора ҝетмәсиндән 4 дәфәдән чох баһа баша ҝәлир. Чох гәрибәдир. Санки бир милләт ики дөвләт түркләрлә ермәниләрдир. Санки түркүн ермәнидән башга досту јохдур.

Әслиндә, Камран Һәсәнли чох ағардыр. Әбәс јерә һај күј салыр. Она ҝөрә ки, түркүн түркдән башга досту јохдур сөһбәти бош вә мәнасыз сөһбәтдир. Бунун бариз нүмунәсини биз өтән әсрин әввәлләриндә ҝөрмүшүк. Мүсават һөкүмәти ики илини тамамламамыш болшевикләр мәһз Ататүрк Түркијәсинин ҝөзү өнүндә Азәрбајҹаны гамарлады. Дүздүр, елә о вахт да инди дә Түркијә Русијаја бир сөз дејә билмирди вә дејә билмир. Түркүн түркдән башга досту јохдур кими мәнасыз сөһбәтләр дә рус вә онун кими гүдрәтли дөвләтләр иҹазә верәндә баш тутур. Бу исә сијасәтдән башга бир шеј дејил. Камран да ушаг зад дејил, ҝөзәл билир ки, дүнјада бир дәнә дост варса о да сијасәт достудур вәссалам. Ҝериси түркләр демишкән масалдыр (нағыл.)

Амма Камран Һәсәнли кими инсанлары да нәзәрә алмаг лазымдыр. Түркијә Ермәнистанла әлагәләр гурурса гурсун амма јазыг Камран кими инсанлары нәзәрә алмалыдыр. Камран о инсанлардандыр ки, бүтүн өмрү боју түркчүлүкдән дәм вуруб. Инди рәвадырмы ки, јазығы хәјал гырыглығына уғратсынлар? Адам бәлкә дә о хәбәри ешидән ҝүндән бу ҝүнә гәдәр раһат јата билмир.

Бәс Түркијә вә түркләр Камран кими инсанлары неҹә нәзәрә алмалыдыр? Мәсәлән, белә етмәк олар. Дүнјада кағыз үзәриндә демократија, әслиндә исә диктатура олан нә чох өлкәләр мөвҹуддур. Онлар неҹә едирләр ки, бир диктатор илләрдир һакимијјәт күрсүсүнә ит милчәји кими јапышыб галыр? Әввәлҹә ганунда дәјишиклик едиб дејирләр ки, бир нәфәр 2 дәфәдән јох е лап 20 дәфәдән дә артыг сечилә биләр. Буна ҝөрә дә ганунда дәјишиклик едирләр. Сабаһ ојаныб конститусијаны јенидән охујуб ҝөрүрсән ки, бир нәфәр 20 дәфәдән дә артыг сечилә билир. Гануну дәјишмәдән буну етмәк олмурду. Чүнки ганун јол вермир ахы. Сонра сабаһ сәнә диктатор дејәҹәкләр. Амма ганунда дәјишиклик етсән сабаһ сәни кимсә гынаја билмәјәҹәк. Ким дә етираз етсә дејәҹәксән ки, гардаш ҝет конститусија китабынын јахасындан јапыш. Мәндән нә истәјирсән е? Түрк ермәни иши дә бу ҹүрдүр. Камран Һәсәнли кими инсанларын нараһат олмамасы үчүн әввәлҹә ермәниләри түркләшдирирсән. Исраил медиасы Азәрбајҹанда мәлумат јајыр ки, ермәниләр сән демә ҝен олараг түркмүш. Ондан сонра Ирәвана лап пулсуз да ҝетмәк олар. Ахмаг да ки дүнјада нә гәдәр десән вар. Вәссалам сөһбәт бағланды.


624 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...