Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Нојабр 2021

Сионист түркләри, ҝүндәми неҹә дәјишәк?

Нечә ҝүндүр ки, бир милләт ики дөвләт һесаб едилән Түркијә, Азәрбајҹан рәсмиләринин Ирана сәфәри баш тутур. Бундан габаг Түркијә Хариҹи Ишләр Назири Мөвлуд Чавушоғлу Ирана ҝетди, орда фарс шаиринин шеириндән бир парча охујуб Ираны дост-гардаш өлкә адландырды. Индиләрдә дә Азәрбајҹан Республикасы баш назиринин мүавини Ирана сәфәр едир. Азәрбајҹан илә Иран арасында јенә дә әввәл олдуғу кими мүхтәлиф саһәләрдә әмәкдашлыглар давам едир.

Билдијимиз гәдәријлә Азәрбајҹан илә Иранын арасында бир балаҹа сојуглуг олан кими сионист Исраил түркләри јаман сосиал шәбәкәләрдә гызышмышдылар. Артыг, Теһран дағылыр, Пакистан 60 милјонлуг орду ҝөндәрир, Әрдоған Ирана гәзәбләниб, Исраил дабро вериб кими сәрсәм фикирләр сосиал шәбәкәләрдә ҝәзирди. Бир даһа дејирик ки, бизим ағыллы башлы, һуманист, сүлһсевәр түркләр илә ишимиз јохдур. Онлар бизим, биз онларын гардашыјыг. Бизим тәнгид һәдәфи етдијимиз мәхлуглар сионист Исраил түркләридир. Башга ады илә сионист тулалары, онлардан тула пајы алыб Иран-шиә дөвләтинә һүрән алчаглар.

Бу ҝүнләрдә гејд етдијимиз кими Түркијә дә Азәрбајҹан да Ирана гардаш дејир, арада һеч бир наразылыг јохдур. Амма сионист Исраил түркләри өз миссиајаларыны лазымынҹа јеринә јетирмирләр. Мүтләг бу ҝүн сабаһ һәм Түркијәдә һәм дә Азәрбајҹан әразисиндә јашајан сионист түркләринин тула пајы кәсиләҹәк. Она ҝөрә ки, Түркијә вә Азәрбајҹан Ирана јахынлашдығы бир һалда бу сионист Исраил түркләри ҝүндәми дәјишә билмирләр. Үстәлик, ики ҝүн бундан габаг Азәрбајҹанда газиләр вә әлилләр Президент Апаратынын гаршысына топлашыб гәбул тәләб етдиләр. Онлар ачыг ашкар дејир ки, биз ҝедиб вурушанда сиз сичан дешијиндә ҝизләнмишдиниз. Инди чыхыб бизә ҹаваб верин.

Артыг Азәрбајҹанда әһали боғаза јығылыб. Гарабағ мөвзусунда икинҹи дәфә алдадылан бу инсанлар артыг һакимијјәтин онларла һесаблашмалы олдуғуну билдирирләр. Белә олан һалда сионист Исраил түркләри неҹә олур олсун бир ҝүндәм дүзәлтмәлидир.

Мәсәлән, дејиләнә ҝөрә сионист баш редакторларындан олан Елчин Алыоғлу артыг ҝүндәми мүәјјән едиб. Нә олсун ки, Түркијә вә Азәрбајҹан Республикасынын Иранла арасы јахшыдыр. Мәҝәр бундан башга мөвзу јохдур? Будур бах Елчин артыг мөвзу тапыб. Иранда помидорун баһалашмасындан јазыр. Бу елә мөвзудур ки, сионист Исраил түркләри буну әсас ҝөтүрүб аләмә ҹар чәкәҹәк ки, бәс гојмајын, Иранда 40 милјонлуг азәрбајҹанлы узун мүддәтдир гајғанағын үзүнә һәсрәт галыб. Фарс молла режими ордакы азәрбајҹанлылары помидордан мәһрум едиб. Һәтта, Президент Апаратынын гаршысында етираз едән гази вә әлилләр дә бүтүн ишләрини ҝүҹләрини атыб Ирана гаршы компанија башладаҹаглар.

Азәрбајҹанда исә баһалашма, гази вә әлилләрин етиразы, һаким аиләнин Пандора оғурлуғу сионист Исраил түркләринин веҹинә дејил. Чүнки онлар бу халгдан дејил, сионист түркләридир.


1760 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...