Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Нојабр 2021

Әрдоған Чавушоғлуну нијә Ирана јоллајыб?

(Исраил түркләри һансы ҹәһәннәмдәдир?)

Иранла Азәрбајҹан әлагәләри ҝәрҝинләшәндә инсанларын ағлына илк ҝәлән бу олду ки, Әрдоған Исраил вә АБШ кими ағаларынын әмрини иҹра едәрәк Азәрбајҹаны Иранла үз үзә гојмаға чалышыр. Ирагда, Суријада уғурсузлуға дүчар оландан сонра дүшүнүб ки, јәгин ки, Азәрбајҹанда уғур әлдә едәҹәк. Бу иш баш тутсајды, јәни Азәрбајҹана ҝүја Түркијә дә Исраил дә һәтта Пакистан да көмәк едәҹәкди. Етмәләри дә 99 фаиз мүмкүн еһтимал иди. Чүнки затән Исраил вә АБШ-ын мәгсәди Ираны чөкдүрмәкди. Ја игтисади, ја санксија јолу илә. Бунлар баш тутмадығы һалда һәрб вә мүһарибә васитәсилә. Бу јолда да Түркијә кими бир маша варса нәјә ҝөрә Исраил вә АБШ өзүнә әзијјәт вериб нәсә етмәлидир ки? Бәс Әрдоған нијә вар? Әрдоған она ҝөрә вар ки, вәһаби Али Сәуд АБШ кукласы олдуғу кими Түркијә кими бир сүннү дөвләтинин васитәсилә дә АБШ "исламынын" реҝионда һаким олдуғуну ҝөстәрсинләр, беләликлә дә раһатлыгла шиә дөвләти олан Ираны чөкдүрсүнләр.

Амма Иранын ҝүҹлү олмасындан әлавә нә Азәрбајҹан һакимијјәти, нә дә реҝионда Русија буна һеч заман разы олмазды. Азәрбајҹан һакимијјәти разы олмаз она ҝөрә ки, бу һакимијјәт халгын гырылыб өлмәси онун веҹинә олмаса да Иран кими бир нәһәнҝлә үз үзә ҝәлиб мәһв олмаг истәмәзләр. Түркијә дә маша олмасына бахмајараг өз өлкәсинин мүһарибәдән зијан чәкмәсини истәмәди. Чүнки бу, өлкәләринин вә дөвләтләринин мәһв олмасы илә нәтиҹәләнә биләрди. Беләликлә дә һеч бири Иранла мүһарибәјә ҹүрәт етмәди.

Ејни һалда артыг Авропа да АБШ да Әрдоғандан үз дөндәриб. Чүнки Әрдоған Суријада артыг һеч нә едә билмир. Өлкә дахилиндә дә нүфуздан дүшмүшдүр. Һәмчинин шајәләр ҝәзир ки, Әрдоған хәстәдир. О да мәлумдур ки, АБШ Ираг диктатору алчаг Сәддамы туалет кағызы кими истифадә едиб атдығы кими Әрдоғандан да истифадә етдикдән сонра атаҹаг. Буна ҝөрә дә әбәс дејил ки, Әрдоған өзү кими залым, оғру, диктатор түрк лидерләрини јығыб түрк бирлији филан јарадыр. Ҝүја бунунла түрк дүнјасыны ҝүҹләндирирләр.

Һеч кимә сирр дејил ки, АБШ вә Исраил кәшфијјаты Әрдоғаны девирмәк үчүн планлар ҹызыб. Бу артыг Әрдоғана да дејилиб, онун да бундан хәбәри вардыр. Мәһз белә бир һалда онун өз Хариҹи Ишләр Назири Мөвлуд Чавушоғлуну Ирана јолламасына нә ад вермәк олар? Јохса беләликлә АБШ вә Исраилә демәк истәјир ки, чашмајын, сиз чашсаныз биз дә Ирана ишләјәрик?

İш елә ҝәтириб ки, Әрдоған Бакыда Аразы ајырдылар шеирини охујур, амма ХИН башчысы Ирана ҝедир вә фарс дилиндә президент ҹәнаб Рәисијә тәшәккүр миконәм дејир, фарс шаиринин шеиринә истинад едиб Ираны дост еви, дост гапысы адландырыр? Ҝөрүнүр өз агибәтинин неҹә олаҹағыны артыг билир вә Ирандан көмәк истәјир. Неҹә ки, бир нечә ил әввәл һәрби чеврилишдә Ирандан көмәк истәмишди. Иддиалар вар ки, ону чеврилишдән Иран хилас етмишди.

Бу јердә Иранла Азәрбајҹанын арасы дәјәндә севинән сионист тулалары олан Исраил түркләринин дә дили ҝириб гарнына. Иранда сорушуланда ки, нијә пантүркләр Иранын әлејһинә тәхрибат һазырлајыр, Түркијә рәсмиләри ҹаваб олараг дејирләр ки, гәләт едиб башларыны даша дөјүрләр, онлар түрк јох сионист тулаларыдыр. Доғрудан да изззәтли түрк халгы һәмин инсанлары сионист туласындан башга һеч бир шеј һесаб етмир.


438 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...