Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Нојабр 2021

Сәрдар Ҹәлалоғлу һардадыр, чыхыб СЕПАҺ-ын ҝүҹүндән данышсын

Сионист медиасына Сәрдар Ҹәлалоғлу чыхыб ибтидаи синиф шаҝирдләринин сәвијјәсиндә бир мүсаһибә вермишди. Ајәтуллаһ Һәсән Амилинин "ширин гујруғу" сөһбәтиндән даһа чох нараһат олан Сәрдар Ҹәлалоғлу СЕПАҺ-а да фүрсәти гәнимәт билиб сөз атды. Деди ки, ҝөрдүк дә сизин ҝүҹүнүзү. Он ил Ирагла мүһарибә етдиниз бир гарыш торпаг да ала билмәдиниз, АБШ бир һәфтәјә Ирагы ишғал еләди. Бу шәхсә ҹаваб вериб јазмышдыг ки, әввәла Иранын мәгсәди Ирагын торпағыны ишғал етмәк дејилди, Иран она тәҹавүз едән Ираг дөвләтинә ҹаваб верир, торпагларыны мүдафиә едирди. Сонра да ки, индики Иран 32 ил әввәлки Иран дејил. Бу бизим һамынын баша дүшә биләҹәји дилдә олан садә ҹавабымыз иди. Амма, бу ҝүнләрдә Сәрдар Ҹәлалоғлунун бәјәнмәдији СЕПАҺ-дан да Сәрдара ҹаваб ҝәлди. Демәли, Азәрбајҹан медиасында да јер алан хәбәрдә дејилир: "АБШ ордусу, Оман көрфәзиндә, ичәрисиндә Иранын ихраҹ етдији нефт олан бир нефт танкерини һәбс едиб вә онун ичәрисиндәки нефти оғурлајараг диҝәр бир нефт танкеринә јүкләјиб. Даһа сонра исә ичәрисиндә Ирана мәхсус нефт олан танкери намәлум истигамәтә апарыб. Иранын СЕПАҺ гүввәләринин хүсуси тәјинатлылары сөзү ҝедән танкери мүәјјән едәрәк, һеликоптер васитәсилә онун ҝөјәртәсинә ениб вә ичәрисиндә Ирана мәхсус нефт олан танкери әлә кечирәрәк Иран суларына тәрәф истигамәтләндириб. Бундан сонра АБШ ордусу һеликоптерләр вә дөјүш ҝәмиләри васитәсилә Иранын әлә кечирдији танкери тәгиб едибләр вә ону әлә кечирмәјә чалышыблар. Амма СЕПАҺ-ын гејрәтли вә шүҹаәтли хүсуситәјинатлыларынын сәрт реаксијасы илә үзләшән АБШ ҝери чәкилмәјә мәҹбур олуб. Амма АБШ бунунла кифајәтләнмәјиб вә көмәјә диҝәр дөјүш ҝәмиләрини дә чағырыб нефт танкерини әлә кечирмәјә сәј едиб. Лакин СЕПАҺ ҹәнҝавәрләринин сәрт реаксијасы илә үзләшәрәк ҝери чәкилмәјә мәҹбур олублар."

Бу ҝүнләрдә ҝәрәк Сәрдар Ҹәлалоғлуну сионист медиасы чағырыб јенидән мүсаһибә алсын. Ҝөрәк јалан палан мәлуматлары ҹәмијјәтә өтүрән Сәрдар нә ҹаваб верәҹәк?

СЕПАҺ-ын бу ҹавабы Сәрдарын бөјүкләринә олса да әслиндә Сәрдар да бу ҹавабдан пајыны алыб.
СЕПАҺ-ы зәннимҹә Сәрдарын бу ҹүр чыхышы нараһат етди, онлар да Сәрдара ҝүҹүнү ҝөстәрмәк истәдиләр. Ән чох да Сәрдарын "ҝөрдүк дә сизин ҝүҹууузу" (ҝүҹүнүзү јох, ҝүҹууузу) тону илә пафослу чыхышы СЕПАҺ-ы неҹә өзүндән чыхартдыса Сәрдарын Иранын Азәрбајҹана һүҹум едәҹәји тәгдирдә ордусу илә үзләшәҹәји Пакистанда да Иран гәһрәманларынын хәбәри ҝениш бир формада дујулду. Һәә, инди сәнин нөвбәндир Сәрдар Ҹәлалоғлу... Чыхыб ефирдә јалан палан мәлуматлар јајмагла дејил е бир ҝүҹ ҝөстәрмәк лазымдыр.


346 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...