Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Нојабр 2021

Иран реаллыглары дүнјада вә Азәрбајҹанда

Ҝөзәл өлкәмиздә сионистләрин медиасынын олмасы мәлумдур. Бу медианы идарә едән кечәлбаш јәһуди Јени Мүсават, Лаф Тв, Реаскија тв вә башга интернет телеканализасија рәһбәрләринин габағына тулапајы атдыгҹа бу телеканализасија рәһбәрликләри дә Иран әлејһинә һүрүшмәјә башлајырлар.

Белә ҝөрүнүр ки, дүнјада ики дәнә Иран Ислам Республикасы мөвҹуддур. Биринҹиси дүнјадакы реал Иран, икинҹиси исә сионистләрдән тулапајы аланларын ҝөздән салмаға чалышдығы Иран.

Адамы даһа чох нараһат едән сионистләрдән тулапајы јејән интернет телеканализасијаларынын мөвҹудлуғу дејил. Даһа аҹынаҹаглысы бу медиалара инанан авам вәтәндашларымызын олмасыдыр. Јазыг халгы ҝаһ алдадырлар ки, Иран Ермәнистана көмәк едир. Ҝаһ дејирләр ки, Иран Ермәнистанла бирликдә хариҹә наркотик дашыјыр. Ҝаһ дејирләр ки, Пакистан ордусу артыг Теһрандадыр. Ҝаһ дејирләр ки, шок шок шок, Теһрана һүҹум едилди. О ҝүн дә ҝөтүрүб јазыблар ки, Тәбризин мери чыхыш едәркән бир нәфәр она јахынлашыб бојнунун архасына бир силлә чәкиб. Сәбәб? Сионизм медиасы сәбәбини дә дүзүб гошуб. Сән демә мер Тәбриздә, јәни, Сәрдар Ҹәлалоғлунун "әсҝәрләринин" гаршысында чыхыш едәркән фарсҹа данышыб. Әслиндә исә сөһбәт тамам башга бир шеј олуб. Фарс вә әрәб дилли каналлар бунун сәбәбини ачыглады вә мәлум олду ки, арада ваксинлә бағлы бир мәсәлә мејдана чыхыб вә һәмин хошаҝәлмәз һадисә баш вериб. Елә бизим сионист телеканализасијаларымыз илә виҹданлы телеканалларын фәрги дә будур ки, онлар сәбәби ахтарыр тапыр, бизим тулалар исә сионист ҜӨЗҮНӘ ҜИРМӘК үчүн сәбәби өзләри дүзәлдирләр.

Бу да тәбии ки, әбәс дејил. Белә етмәклә бир јандан истәјирләр ки, Ираны, Исламы, шиәлији ҝөздән салсынлар, диҝәр тәрәфдән дә оғру Азербајҹан һакимијјәтинин оғурлуғуну, фәрсиз сијасәтини өрт басдыр етмәјә чалышсынлар. Пандора сәнәдләри бунун бариз нүмунәсидир. Чалышдылар ки, оғру бир аиләнин зибилләринин үстүнү өртсүнләр, амма алынмады. Зибилләри үзә чыхды.

Бу ҝүнләрдә Азербајҹанда гијмәтләр јаман галхыб. Инди буна ҝөрә Иранын "ҝүнаһыны" ахтарыб тапмаг лазымдыр. Халгын фикрини јенә дә һакимијјәтин оғурлуғундан, гијмәт артымындан јајындырмаг лазымдыр. Ҝөрәк Иран бу дәфә нә "ҝүнаһ" едәҹәк?


450 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...