Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Октјабр 2021

Исраилин өлкәмиздәки аҝент шәбәкәси силсиләсиндән - Сәрдар Ҹәлалоғлу

6-ҹы јазы

Исраил сионистләринин өлкәмиздәки аҝент шәбәкәсинин үзвләриндән бири дә Сәрдар Ҹәлалоғлудур. Ады мүхалифәтчи олан, партијасында исә дејәсән өзүндән башга кимсәнин олмадығы бир инсандыр Сәрдар. Амма, онун сионизм аҝентурасынын бир һәлгәси олмасы мәсәләси бир гәдәр диҝәрләринә баханда даһа чох аҹынаҹаглыдыр. Мисал үчүн, Лаф тв, Мүсават, Елшад, Игбал кими инсанлар елә бинеји гәдимдән сионистләрдән тулапајы алан бир шәхс иди. Јәни, бунлар сијасәтдә вар олдуглары вахтдан Иран әлејһинә данышан үнсүрләрдир. Амма, Ҹәлалоғлу исә бир вахтлар нәинки гүдрәтли Ираны, һәтта Иранын дәстәкләдији Һизбуллаһ тәшкилатыны белә ҝүҹлү вә гүввәтли, Аллаһ јолунда вурушан бир дөвләт һесаб едирди. Һәтта, Иранын өлкәмиздәки сәфирлијинин һансыса тәдбириндә иштирак едәркән чәкилмиш фотосу да сосиал шәбәкәләрдә мөвҹуддур. Сонра бирдән бирә нә олдуса адам 180 дәрәҹәдә Иранын әлејһинә бир үнсүрә чеврилди.

Диҝәлки бәдбәхтлик будур ки, шиә-Ислам әлејһинә данышан бу шәхс диҝәр сионизм аҝенти олан башга бир каналда мүсаһибә верәркән Ирана хитаб едиб дејир ки, ҝөрдүк дә сизин ҝүҹүнүзү. Ирагла 8 ил вурушуб бир гарыш торпаг ала билмәдиз. Заваллы инсан елә дүшүнүр ки, Иран о дөјүшдә Ирагдан торпаг алмаг үчүн савашырды. Әслиндә исә Иран тәҹавүзә мәруз галмышды. Һәмин дөјүш дә дефаје мүгәддәс (мүгәддәс мүдафиә) адланыр. Амма, Ҹәлалоғлунун бәјәнмәдији бир мәсәлә дә вар. О да Иранын өзүнү там олараг мүдафиә етмәси мәсәләси. Чүнки Иранын Ирагла мүһарибәдә өз торпагларынын бир гарышыны белә дүшмәнә вермәмәси әслиндә мүсбәт һалдыр. Нәјә ҝөрә бу иши Сәрдар тәгдир етмир? Она ҝөрә ки, өзү вә онун кимиләр торпагларынын 30 ил ишғалда олмасына ҝөз јуммушдулар. Бу ҹүр инсанлар мүҹаһид, мүбариз иранлы мөминләри тәгдир едә биләрми?
Даһа сонра дејир ки, Иран Ирагын бир гарыш торпағыны ала билмәдији һалда АБШ Ирагы аз бир заман кәсијиндә ишғал етди. Јенә заваллы инсан анламыр ки, о заманкы Иран Ираг мүһарибәсиндә Ирагы елә АБШ дәстәкләјирди. Диҝәр јандан да Сәрдарын вәтәндашы олдуғу советләр бирлији. Бу ики ҝүҹүн мүдафиә етдији Ирага бир гарыш торпаг вермәмәк һүнәр дејилми?

Сонра дејир ки, бизим Иранда 40 милјонлуг түрк ордумуз вар. Бу сәрсәмләмәјә ҹаваб вермәјә еһтијаҹ дујмуруг. Чүнки Иран түркләри өзләри Сәрдар кимиләрин ҹавабыны вериб билдирибләр ки, биз Иранын әсҝәријик.
Сонда дејәк ки, нәјә ҝөрә бу үнсүр Иран әлејһинә өлмүш сијаси каријерасында сәһифә ачыб? Она ҝөрә ки, бу јашдан сонра сијасәтдә ифласа уғрамыш бир инсан кими даһа сијаси сәһнәјә гајыдан дејил, өлкәдә һәгиги мүхалифәт олмағын да дашыны атыб. Бундан сонра ҝедиб 20 Јанварын куругунда семичка да сатан дејил. Аиләни бир тәһәр доландырмаг вә Сәрдар Ҹәлалоғлу адыны горујуб сахламаг да лазымдыр ахы. Она ҝөрә дә дүшүнүб ки, Иран әлејһинә данышыб сионистләрдән нәсә гопартмаг даһа мәгсәдәујғундур.


1299 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...