Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Октјабр 2021

Өлкәмиздәки бәдбәхт сионист медиасы вә ону ит јеринә гојмајан сионист режим

Сионист режимин дүнјада мүсәлманлара гәним кәсилдији кими мүхтәлиф өлкәләрдәки сионизмә бағлы олан медиа да мүсәлманлара гәним кәсилиб. Сионист медианын бир парчасы да Азәрбајҹанда мөвҹуддур.

Мәлум олдуғу кими Исраил бу нечә һәфтә мүддәтиндә Азәрбајҹан илә Иранын арасыны вурмаға чалышды. Бурада ики мүсәлман, шиә халгынын бир биринә дүшмән едилмәсини, бир биринин әлијлә гырылмасыны ҝерчәкләшдирмәк истәди. Исраил үчүн фәрги јохдур ки, гырылан фәләстинли олсун, јохса азәрбајҹанлы јахуд иранлы. Һәтта, мәзһәб гырғыны планлары да вар иди ки, буну да Түркијәни Иран әлејһинә гызышдырмагла реаллашдырмаг истәјирди. Амма, Аллаһа шүкүр олсун ки, арзулары үрәкләриндә галды.

Һәрби ҹәһәтдән бир гәләт еләјә билмәјән сионистләр өлкәмиздәки тулаларыны ишә салдылар. Шиә дөвләти олан Ирана һүрән бүтүн медиа гурумлары, дырнагарасы мүхалифәт, игтидар нүмајәндәләри һамысы сионистләрин тулалығыны јеринә јетирирләр. Амма, сионистләр бу үнсүрләри ит јеринә дә гојмур. Дүздүр, бу үнсүрләр гејд етдијимиз кими сионист тулаларыдыр, амма сионистләр бунлары ит јеринә гојмур. Чүнки силаһлары Азәрбајҹана өтүрмәклә ики өлкәнин арасыны вуран бу сионистләр өз ордусуну јоллајыб Азәрбајҹанда гырдырмајаҹаг. Түркијә дә өзүнүн мәһмәтҹијини јолламаз. Тәкҹә планда бу вар иди ки, Азәрбајҹан әсҝәрләри гырғына верилсин. Исраилин нәинки Ирана, Иранын дәстәкләдији мүгавимәт һәрәкатларына белә ҝүҹү чатмадығы һалда Азәрбајҹаны одда јандырмаға чалышырды. Һалбуки елә бу јахынларда сионистләр фәләстинли мүгавимәтчиләрин мүгабилиндә биртәрәфли тәслим олдулар.

Бәдбәхт сионист медиасы исә тулапајы алыб Ирана һүрмәји өзүнә шәрәф билир. Бу ахмаг медиа мәнсублары анламырлар ки, Иранын габағындан үјүдән сионистләр Азәрбајҹаны полигона чевирмәклә халгы гырдырмаға чалышырлар. Ахмаг медиа мәнсублары да санки архајын олублар ки, Иран әлејһинә сионистләр вурушаҹаглар вә Ирандакы азәриләри "азад едәҹәкләр."

Бунунла да бир даһа сүбут олунду ки, Исраил горхагдыр вә Ирандан һәр заман горхдуғу кими бу дәфә дә горхуб ҝери чәкилди. Бүтүн дүнја билир ки, гапан ит һүрмәз. Иранда Ислам Ингилабы гәләбә чалан вахтдан бу ҝүнә гәдәр итләр һүрүр, амма гапмаг баҹарыглары јохдур. Аллаһын көмәклији илә бундан сонра да олмајаҹаг.


1435 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...