Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Октјабр 2021

Ҹибимизә атылан наркотикләр вә Илһам Әлијевин бөһтаны

Илһам Әлијев 700 милјонлуг доллар мәбләғиндә Лондонда алдығы мүлкләри ҝизләтмәк вә өлкәдә баһалашма ҝүндәмини дәјишмәкдән өтрү инди дә Иранын 30 илдир ки, Ермәнистанла бирликдә башга өлкәләрә наркотика өтүрдүјүнү иддиа едиб. Биз Әлијевин бојнуна индијәдәк јүкләдији ҝүнаһлары јумаг истәмирик, амма елә Илһам Әлијевин чыхышлары олан интернет сајтларына вә јутуб каналларына бахсаныз ҝөрәрсиниз инсанларымыз Әлијевин чыхышларында һаллы һалда данышдығыны дејирләр. Иран кими бир өлкәни исә бу ҹүр чиркин бир ишдә иттиһам етмәк инсафсызлыгдыр. Халглары сүрүндүрән бу дүнјави һакимијјәтләр инди дә Ислам өлкәсини бу ҹүр чиркин ишдә иттиһам едирләр. Амма, хәбәрләри јохдур ки, Иранда әлә кечирилән наркотик маддәләр бир јерә ҹәм едилиб јандырылыр. Бу да ефир васитәсилә ҹамаата ҝөстәрилир. Бәс Илһам Әлијевин һаким олдуғу Азәрбајҹанда белә бир һүнәр едән вармы? Биз нә вахт телеканализасијаларымызда Әлијевин полисләринин наркотик маддәләри јығыб јандырдыгларыны ҝөрмүшүк? Һеч заман! Бәс Азәрбајҹанда наркотик маддәләр неҹә олур? Тәбии ки, бунун чох садә бир ҹавабы вар. Бу маддәләр Азәрбајҹанда Әлијев зүлмүнү ифша едән һагг әһлинин ҹибинә атылыр вә беләликлә дә онлары наркотик маддәләрлә һәбс едирләр. Икинҹиси, алчаг, шәрәфсиз режим полиси бу маддәләри халгын балаларына сырыјыр, ҹаванлары мәһв едир, балигалара, түрмәләрә бу зибили өтүрүрләр. Буну ки, һеч ким инкар едә билмәз. Бу һадисәләр Әлијевин хараба гојдуғу өлкәдә баш верир. Буна ҝөрә дә фикирләри өзүнүн таланчылығындан јајындырмаг үчүн бу ҹүр чиркин шәр бөһтан компанијасына башлајыблар. Өзү дә мараглыдыр ки, Әлијев дејир ки, 30 илдир ки, Иран бу ишлә мәшғулдур. Адам чох садә мәсәләнин фәргинә вармыр ки, 30 ил мүддәтиндә бу иш едилибсә сән дүнәнә гәдәр Ираны тәрифләјир, Худафәрини достлуг сәрһәди адландырыр, Түркијәнин сионист туласы олан апарыҹысынын Иран әлејһинә пропагандасына да ҹаваб верәркән Ирандан әлејһимизә нәсә олмадығыны дејирдин. Бәс неҹә олду ки, ҝөзлә гаш арасында 30 иллик бир досје гаршына гојулду? Сәнин һансы сөзүнә инанаг ахы? Нәфәси јаланла ҝедиб ҝәлән бир инсана нәинки Иранда вә ја МДБ өлкәләриндә, һеч Азәрбајҹанда да инанмырлар ахы.

Мәлум мәсәләдир ки, һеч заман мүстәгил данышмајан Әлијев бу дәфә дә онун 18 илдир һакимијјәти гәсб етмәсинә ҝөз јуман гүввәләрин тәсири илә данышыр.

Азәрбајҹан халгы исә ајыг сајыг олмалы вә бу кими сәрсәмләмәләрә ујуб өзүнүн мүсәлман гардашы олан Ирана гаршы мәнфи фикирдә олмамалдыдыр.


387 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...