Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Октјабр 2021

Инди ҹамаата мәлум олду ки, нијә Әлијев Иран әлејһинә аловлу данышырды?

Илһам Әлијев аиләсинин Пандора сәнәдләри мејдана чыхыб, мәлум олуб ки, Лондонда 700 милјонлуг мүлкләри мөвҹуддур. Әлбәттә, бу һарам мүлкләр халгын ганыны 40 илдир ичән хаин бир аиләнин халгдан оғурладығы пулларын аз бир һиссәсидир. Халг да јазыг галыб ики јол арасында. Гарабағ мүһарибәсини иҝидләримиз гәләбә илә баша вурдугдан сонра чалышдылар ки, гәләбәни Әлијевин ајағына јазсынлар. Амма, алынмды. Даһа сонра Илһамы сионист ағалары вә Түркијә диктатору Әрдоған Иран әлејһинә гызышдырды. Бәзи инсанларымыз да чаш-баш галды ки, Илһамы дәстәкләсин јохса јох. Чүнки һәр фүрсәтдә халгы алдадыб сәрвәтини хариҹә дашыјан бу оғру бу дәфә дә халгын пулларыны оғурлајыб хариҹдә 700 милјонлуг маликанә алыб. Зәррәҹә ағлы олан инсан Илһама алданыб һансыса өлкә илә мүһарибә етмәз. Бизим халгымыз да бәсирәтли олдуғу үчүн Әлијевләрин ҝүдәзына ҝетмәз. Мәлум олуб ки, Әлијев өлкә ҝүндәмини дәјишмәк, оғурладығы пулларла алдығы мүлкләри ҝизләтмәк үчүн Иран әлејһинә данышыр. Утанмаз утанмаз да дејир ки, мән президент олмаздан әввәл пуллу бизнесмен идим. Һалбуки илләрдир халга јалан дејән бу инсанын президент олмаздан әввәл башга бир халгын дүшмәни олан Һејдәр Әлијевин оғлу олдуғуну һамы билир. Лајиг олмадығы һалда вәзифәләрә саһиб олдугҹа халгы ата бала таладылар. Амма, Аллаһ бөјүкдүр, бунларын бүтүн фырылдаглары даһа чох үзә чыхды. Ислама, шиәјә гују газмаг истәдиләр, амма өзләри өз газдыглары гујуја дүшдүләр.

Әзиз халгымыз билир ки, онун балалары гырылдыгҹа Илһам хариҹдә һарамхор балаларына мүлкләр алыр. Амма, арада сионистләрин туласы олан инсанлар да вар ки, онлар да вар ҝүҹү илә интернет тв-дә, сосиал шәбәкәләрдә өз һагларыны тәләб етмирләр. Чүнки онлар ја сионизм сәфирлијиндән јал, тулапајы алан халг дүшмәнләридир ки, бүтүн ҝүнү Ислама, Ирана һүрүрләр, ја да Әлијевин өз трол вә ҜӨЗӘҜИРӘН ордусудур ки, јалтаглыгдан башга һеч нә билмирләр. Әлијев дә раһатлыгла онлары гапазлајыб сәрвәтләрини талајыр, арада бәрәдә габагларына ит пајы атыр ки, ағызларыны јумсунлар.

Əзиз халг, сизин бу саат приоритет мәсәләниз һансыса өлкә илә мүһарибә олмамалыдыр. Сизин бир нөмрәли дүшмәниниз 700 милјонунузу сиздән оғурлајыб хариҹдә өзүнә мүлкләр алан шәхсләрдир. Сизин дүшмәнләриниз өлкәдә гијмәтләри галдырыб белинизи гыран, сизи сәфаләт ичиндә јашадан алчаглардыр. Ајылын, һаггынызы истәјин!


1792 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...