Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Октјабр 2021

Ермәнистанла сәһифә чевириб чахыр ичсәниз шәһидләрин ганы неҹә олаҹаг?

Өтән ил ијул ајынын 21-дә Илһам Әлијев Ираны сәрт шәкилдә тәнгид етмишди. Һәмишә олдуғу кими Иранын адыны чәкмәсә дә демишди ки, ермәниләр мәсҹидләрдә донузлар сахлајыр, ораны мурдарлајыр, дағыдыр, виран гојурлар. Бу ҹүр бир дөвләтлә неҹә достлуг етмәк, әлагәләр гурмаг олар? Һалбуки бу сөзләри дејән вахтларда Азәрбајҹанда мәсҹидләр бағлы галырды. Әлбәттә, мәлум олур ки, сөһбәт мәсҹиддән ҝедирсә демәли һансыса мүсәлман өлкәсини гынајырды. Мүсәлман өлкәси дејиләркән реҝионда ики дөвләт ағла ҝәлир ки, бири Түркијә, диҝәри Ирандыр. Азәрбајҹанда сионист медиасы мејдан суладығы вә Түркијәнин дә АБШ-ын нөкәри олдуғу үчүн мәлум олур ки, сөһбәт ондан ҝетмир. Затән, өлкәдә сионист медиасы пантүркләри Иранын әлејһинә гызышдырыр, Түркијәни Азәрбајҹанын досту кими гәләмә верир. 44 ҝүнлүк ана вәтән мүһарибәсиндә Түркијә дә өз мәнфәәтинә ҝөрә Азәрбајҹанын јанында олду. Ҝеријә галды Иран. Илһам Әлијев ачыг ашкар Иранын адыны чәкмәсә дә кими нәзәрдә тутмасы мәлум иди. Амма, тәәссүфләндириҹи мәгам исә ондан ибарәтдир ки, бир нечә ҝүн бундан габаг мүсаһибә вериб дејиб ки, биз сәһифәни чевириб Ермәнистан илә әлагәләр гурмаг истәјирик. Чох мараглыдыр. 30 ил мүддәтиндә мәсҹидләри донузханаја чевирән Ермәнистан нә тез мәләјә дөндү? Әлбәттә ки, Әлијевләрин әввәлдән арзулары бу олуб вә дилә ҝәтирибләр ки, биз ермәниләр илә јенидән бадә галдырыб, нә билим румка тоггушдуруб мәсҹидләрдә сахладыглары донузларын саласыны шор хијарла загусга әвәзи јејәҹәјик. Бу сөзләри дә бу аилә дејәндә донузлар мәсҹидләрдә ҝәзирдиләр. Әлијевин бир мәнасы олмајан сөзләринин мәна әһлинин нәзәриндә бирмәналы гаршыланмадығы һалда биз бу сөзләрин бир мәнасы тапмаға чалышырыг. Амма, һеч ҹүр тапа билмирик. Она ҝөрә ки, Әлијевләрә о вахтлар ағалары елә данышмағы әмр етмишди, онлар да Ираны ҝөздән салмаг үчүн мәсҹид дәрдинә дүшмүшдүләр. Инди дә ағалары онлара дејиб ки, гуртарын даваны, јенидән хәритәләр чәкилмәли, сәрһәдләр дәјишдирилмәлидир. Инди дә Әлијев Ермәнистан илә әлагәр гурмаға чалышыр. Өз өлкәсиндә мәсҹидләри бағлајыб, руһаниләри һәбс етдирән бир һакимијјәт нијә Ағдамдакы, Шушадакы мәсҹидләрин дәрдинә дүшмәлидир ки? Зеһинләрә исә бу суал ҝәлир: 3000-дән чох шәһидин ганы, 10 минләрлә газинин итирдикләри бәдән үзвләри неҹә олаҹаг? Бунларын аһы сизә тутмазмы? Әҝәр сиз өз гоһумларынызла јенидән румка тоггушдураҹагдынызса бәс ҹамаатын баласыны нијә гырғына вердиниз? Шәһид аиләләри, мүһарибә әлилләри јәгин ки, бу алчаглыға биҝанә галмаз, Әлиевләрин арзуларыны үрәкләриндә гојарлар.


448 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...