Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Октјабр 2021

АБШ машаларынын үрәкдә галан арзулары, Һәзрәт Һүсејн (ә) вә Һәзрәт Зејнәб (ә) дүшмәнләринин агибәти

Өтән әсрин 80-ҹы илиндә Ираг диктатору Сәддамын дедији сәрсәм бир сөзү 30 ил сонра Түркијә диктатору Әрдоған да тәкрарлады. Ја да ҹүмләни белә гураг: Сәддамын јухуда ҝөрдүјү дарыны Әрдоған да ҝөрмәјә башлады. Икисинин дә арзусу үрәјиндә галды. Аллаһын көмәклији илә бундан сонра да галаҹаг.

Һәр икиси Американын реҝионда машасы кими таныныр. Сәддам мәһв олуб ҝетди, амма Әрдоған нәдәнсә ибрәт алмыр. Нә гәдәр ки, бојнуна ип кечиртмәјибләр, ипләнәнләрдән ибрәт алмалыдыр. Дүздүр, Әрдоғанын охујуб әмәл етмәдији Гуранда Сәддамын агибәти јазылмаса да ондан бетәр диктаторларын агибәти барәдә мәлуматлар вар. Әҝәр, һәмин диктаторларын агибәтләрини ҝөзләри илә ҝөрмәдији үчүн Гурана иман ҝәтириб инанмырса ҝөзүјлә ҝөрдүјү Сәддамдан ибрәт алсын.

Нә иди Сәддамын дедији сөз?

Сәддам Иранда Ислам Ингилабы гәләбә чалан вахтда Иран әлејһинә Американын тулалығыны етмәјә башлады. Мүсаһибә вериб демишди ки, бир һәфтә сонра Теһрандан мүсаһибә верәҹәм. Амма, бир һәфтә бир ај олду, бир ај беш ајы кечди, беш ај бир илә чатды. Һәр дәфә һәфтәләр ај, ајлар ил олдугҹа Сәддамы тәр басыр, помидор кими гыпгырмызы олурду. Вахт ҝәлди Иранла мүһарибә едән бу Америка машасынын архасындан Америка башда олмагла бүтүн суперҝүҹләр чәкилдиләр. 8 иллик мүһарибәни рүсвајчылыгла баша вуран бу ахмаг Теһран бир јана галсын һеч Ирагла һәмсәрһәд олан Иран әразиләриндә Аллаһын бир "штучну сигарет" сатылан буткаја белә саһиб ола билмәди. Ахыры да мәлумдур. Низами Ҝәнҹәвинин әсәриндәки саһибинә хәјанәт едән ит кими асылды. Кәрбәла һәрәминин дағыдылмасыны әмр едән бу алчаг көпәк ахырда һәдисдә дејилдији кими готур тутуб ҹәһәннәмә ҝетди.

Имам Һүсејн (ә) дүшмәни олан алчаг Сәддам кими башга бир Имам Һүсејн (ә) дүшмәни дә вар. О исә Кәрбәлаја һүҹум едиб Имам Һүсејн (ә) һәрәмини дағытмаға ҹүрәт етмәсә дә Ханым Зејнәб (ә) дүшмәни кими таныныр ја да ән азындан бундан сонра белә танынмалыдыр. Онун да Сәддам кими бир чыхышы вар. Суријаја Американын машасы үнванында дахил оланда демишди ки, Әмәви (Језид) ҹамисиндә намаз гылаҹағыг. Он илдир ки, онун да арзусу үрәјиндә галды. Иншаллаһ бундан сонра да Ханым Зејнәб (ә) мүгавимәтчиләринин васитәсилә арзулары үрәкләриндә галаҹаг.

Әрдоғанын Ханым Зејнәб (ә) дүшмәни олмасы үч ҹәһәтдән мәлумдур. Биринҹиси, Имам Әли (ә) шиәләринин гаты дүшмәнидир, шиәләри ҝөрән ҝөзү јохдур. Икинҹиси, дүнјада шиәлијин јајылмасыны тәһлүкәли билир вә онлары фетөчүләрдән даһа пис һесаб едир. Үчүнҹүсү, Суријада Ханым Зејнәб (ә) мүдафиәчиләринин ганына сусајыб. Бунлар бир јана, ағзы сулана суалана Шамда Әмәви ҹамисиндә намаз гылаҹағыны дедији һалда бир дәфә ағзындан чыхмајыб десин ки, Ханым Зејнәби (ә) зијарәт едиб дуалар едәҹәк, мәзлумијјәтинә ағлајаҹајыг. Бәли, бу адам әгидә етибарилә Әмәви шаһы ләнәтлик Мүавијәни өзүнүн дајысы һесаб едир, амма Ханым Зејнәбә (ә) бир Пејғәмбәр (с) баласы кими сүннүләрин дә еһтирам ејдији бир һалда Әрдоған дүшмәнчилијини ачыг шәкилдә бүрузә верир.

Белә ҝетсә Әрдоғаны да Сәддамын агибәти ҝөзләјир. Ону да истифадә едәндән сонра Америка лазымсыз бир әшја кими лајиг олдуғу јерә јоллајаҹаг.


506 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...