Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Октјабр 2021

Исраилин өлкәмиздәки аҝент шәбәкәси силсиләсиндән - Лаф ТВ

5-ҹи јазы

Өлкәмиздә Исраилин аҝентура шәбәкәси мөвҹуддур. Биз бу барәдә әввәлләр дә индиләрдә дә һәјәҹан тәбили чалырыг. Чүнки әзиз халгымызы Исраилин тәһлүкәсиндән хәбәрдар етмәк борҹумуздур. Белә ки, биз дә бу халгын бир парчасыјыг. Исраил елә бизим өзүмүз үчүн тәһлүкәдир. Бу аҝентура шәбәкәсинә бәзи иҹтимаи инсанлар кими бир сыра медиа гурумлары да дахилдир. Һәр бириси Исраил сәфирлијиндән јемләниб Ислам әлејһинә, шиә өлкәси олан Иран әлејһинә һүрүрләр. Әмәлли башлы сионист режим өлкәдә өзүнүн медиа саһәсиндә дә аҝентура шәбәкәсини јарадыб.

Азәрбајҹанда мөвҹуд вәзијјәт чох аҹынаҹаглыдыр. Моссадын Азәрбајҹан ганады олан Јени Мүсават гәзети кими башга бир интернет телевизијасы да Азәрбајҹанда фәалијјәт ҝөстәрир. Онлар да Јени Мүсават гәзети кими Азәрбајҹанын дахили проблемләрини һәрдән бир, о да Исраил муздурлары олдугларыны ҝизләтмәкдән өтрү ишыгландырырлар. Приоритет мәсәләләри исә анҹаг Ирана һүрмәкдир.

Бу интернет каналынын ады Лаф тв-дир. Бунлар да өзләрини түркчү, пантүрк һесаб едирләр. Әслиндә исә өлкәмиздә, елә гардаш Түркијәдә дә пантүркләр Исраилә хидмәт едән зүмрәдир. Онлар гәти олараг Исламын әлејһинәдир. Онлар Исламы арадан апара билмәдикләри үчүн фарс бәһанәси илә Ираны сөјүрләр. Лаф тв дә сионист Исраил түркләриндәндир. Јәни, сионист Исраилин гондарма сәфирлији тәрәфиндән јемләнән, онларын арзу етдикләри Бөјүк Сионист Туран дөвләтинин гурулмасындан өтрү дәридән габыгдан чыхан каналлардандыр.

Каналын ады Лафдыр, лаф исә түрк сөзүдүр. Түркләр сөзә лаф дејир, амма әслиндә гәдим фарс китабларында лаф сөзүнүн мәнасы садәҹә сөз демәк дејил, мәнасыз сөз демәкдир. Ејнијлә Лаф тв кими мәнасыз, бошбоғазларын сөзү.

Сионист сәфирлијиндән јемләнән Лаф тв-дән сөз дүшмүшкән бу каналын садәҹә бир нечә дәгигәлик фәалијјәти барәдә хәбәр верәк. Демәли, сионист каналынын Ләман Әшрәфгызы адлы бир апарыҹысы вар. Бир дәфә кечмиш Парламент сәдри Рәсул Гулијевлә әлагә јарадыб Иран әлејһинә ону данышдырыр. Рәсул Гулијев исә сијаси Ираны, ја да Иран сијәсәтини бир кәнара гојуб тарих боју Азәрбајҹанын Иран дөвләтинин тәркибиндә олмасындан данышыр. Апарыҹы исә ҝөрүр ки, јох е Рәсул Гулијев Иран әлејһинә данышана охшамыр, она дејир ки, ҝәлин индики вәзијјәтдән данышаг вә тарихи бурахаг тарихчиләрин өһдәсинә. Рәсул Гулијев исә апарыҹыја дејир ки, бизим тарихчиләримиз сахтакардыр, һәгигәти данышан дејилләр. Һәмчинин дејир ки, Иран сизә зарафат ҝәлмәсин һа, Иран бүтүн дүнја - Америка, Исраил, Советләр бирлији бирләшиб Ираны мәһв етмәк истәјән бир вахтда өзүнү горумағы баҹарды вә дүшмәнләри онунла баҹармадылар. Бу јердә әслиндә сионист сәфирлијиндән јемләнән Лаф тв әмәкдашлары, рәһбәрлији кими бүтүн әзиз халгымыз билмәлидир ки, Иран доғрудан да зарафат дејил.

Сонда дејәк ки, Лаф тв кими дезинформасија хәбәрләр јајан, Иран, еләҹә дә Азәрбајҹан барәдә јаланлар данышан бир каналын Азәрбајҹанда варлығына имкан верилмәмәлидир. Чүнки бунлар сионст Исраилдән тулапајы алыб шиәјә, Ислама һүрән инсанлардыр. Бунлар ики гардаш өлкә олан Иранла Азәрбајҹанын арасыны вурмаға чалышан мәрдмәзарлардыр. Мүһарибә вахты һеч биринин баласынын бурну белә ганамајаҹаг. Олан елә јетим балансына олаҹаг.


497 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...