Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Октјабр 2021

Ирандакы түркләр сизҹә аҝентдирми?

Мәлум олдуғу кими нечә ҝүндүр ки, Иранла Азәрбајҹан арасында ҝәрҝинлик мөвҹуддур. Дөвләтләр бир јана дурсун, Азәрбајҹанда бир сыра сионист нөкәри олан медиа гурумлары анҹаг ара гызышдырмагла мәшғул олурлар. Јени Мүсават гәзети башда олмагла сионист Моссадын өлкәмиздә тәмәннасыз нөкәрләри олан бу медиа гурумларынын тәлгин етдикләри бир мөвзу да вардыр. Буну тез тез башга башга инсанлар да түркчүлүк, пантүркизм вә бу кими мөвзуларда дилә ҝәтирибләр. Бу да Иранда јашајан вә бизим дилдә данышан гардашларымызла бағлыдыр. Јериндән дуран бу мөвзуда ики шеји халгын ҝөзүнә сохмаға чалышыр. Бири будур ки, ҝүја Иранда азәриләри инҹидирләр. Бир дәфә дә олсун Азәрбајҹанда инҹидилән руһаниләрин һәбсиндән, газиләрин фәрјадындан, касыбларын сәфаләтиндән, рүшвәтдән, ишсизликдән, сүрүндүрмәчиликдән, коррупсијадан, диктатурадан, сечки сахтакарлыглығындан данышмајан сионист нөкәрләри көкләниб Иранда азәриләрин "инҹидилмәсинә." Онлар сизә инанмыр онсуз да. Чүнки онлар билир ки, сиз онлардан сионист Исраилин нөкәри олдуғунуз үчүн истифадә етмәк истәјирсиз. Сизин гышгырдығыныз туранчылыг јаланчылыгдан башга бир шеј дејил. Сиз Бөјүк Туран Исраил дөвләти гурмаг истәјирсиз ки, бу да үрәјиниздә галаҹаг. 

Икинҹиси, сизин кими сионист нөкәрләри ганмыр ки, Иран түркләринин сионист Исраилдән зәһләси ҝедир. Сиз сионистләрин тулалығыны етдикҹә онларын ҝөзүндә дүшүрсүз. 

Үчүнҹүсү, онлар Сизин кими нөкәр јох, мөмин Аллаһ бәндәләридир. Өз дини рәһбәрләринә садиг инсанлардыр. Ики өлкәнин арасыны гызышдырыб бир дава салсаныз гачыб сичан дешијиндә ҝизләнәҹәксиз, онлар чыхыб киши кими дөвләтләрини мүдафиә едәҹәкләр.

Әсас мәсәлә исә бундан ибарәтдир ки, Азәрбајҹанда фәалијјәт ҝөстәрән сионист нөкәрләри ордакы азәриләри өзләринин аҝенти һесаб едирләр. Елә билирләр ки, ордакылар лап Азәрбајҹан үчүн әлдән ајагдан ҝедир. Сиз доғрудан да ахмаг инсанларсыныз. Она ҝөрә ки, онлары ахмаг һесаб едирсиз. Өзүнүз ахмагсыз, елә билирсиз ки, онлар да ахмагдыр?

Сизләр утанмадан Иранда тәһсил алан Азәрбајҹан вәтәндашларындан тутмуш сосиал шәбәкәләрдә Ираны мүдафиә едән һәр кәси аҝент адландырмысыз. Аҝентлик писдирсә ордакы азәриләри нијә өз аҝентиниз һесаб едирсиз? Әҝәр, аҝент һесаб едирсизсә нијә сизин Иранда "аҝентиниз" олдуғу һалда онларын бурда аҝентинин олмасындан өтрү нараһат олурсуз.

Сиз заваллы сионист нөкәрләри, билин ки, Ирандакы азәриләр сизин дөвләти өзүнә дөвләт һесаб етмир. Әксинә, һәр бириси Азәрбајҹанын Ирандан гопдуғуна инаныр. Сизләрин онлара бирләшмәнизи арзу едир. Әксинә, истәнилән Иран азәрисини диндирсәз ҝөрәрсиз ки, онлар сизи сионист медиасы, сионист пантүркләр һесаб едирләр. Јердә галан азәрбајҹанлылары исә һәм бир мүсәлман, һәм дә инсан олараг севирләр. Бәли, Иранда дөвләтә мүхалиф олан инсанлар тапмаг олар. Онлар да үмумиликдә низама, гурулуша, Ислама гаршы олан инсанлардыр. Онлар да затән һәр өлкәдә мөвҹуддур. Неҹә ки, сиз мөвҹудсунуз.


430 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...