Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Октјабр 2021

Исраилин өлкәмиздәки аҝент шәбәкәси силсиләсиндән - Јени Мүсават гәзети

3-ҹү јазы

Јени Мүсават гәзетинин рәһбәрлијинин хүсуси олараг танытымына еһтијаҹ јохдур. Бизим шәхси олараг Рауф Арифоғлу илә һеч бир проблемимиз јохдур. Онун бу халга лап елә Һејдәр Әлијев дөнәминдән үмидләр вермәси, халгын гәһрәманлары сырасында олдуғу һалда сонрадан сатылыб игтидар медиасына чеврилмәси дә артыг индиләрдә һеч кимин веҹинә дејил. Онун һаггында узун-узады данышмаг да мәнасыздыр. Тәкҹә бир сөз демәк истәсәк, ону да халг онсуз да Арифоғлуја дејиб. Бәли, бәли, нә чох нә аз ҹәмиси бир кәлмә: САТГЫН
Амма, ҝәләк онун Исраилин өлкәмиздәки аҝент шәбәкәсинин бир һәлгәси олан Мүсават гәзетинә. Бу гәзетин рејтингини артыран нәдир билирсиз? Бүтүн ҝүнү Иранын әлејһинә ағыз ачыб бағламаг. Нечә ҝүндүр ки, Иран әлејһинә бир сүрү Исраил муздуруну дәвәт едиб данышдырырлар. Исраил көпәкләри дә Ҝүнеј Азәрбајҹан, туран-муран шүарлары илә көпәк олдугларыны ҝизләтмәјә чалышырлар. Өлүн ки, түркчүлүјү дә Исраилин ајаглары алтына атмысыз.

Доғрудан да елә Сејид Һәсән Амили демишкән ширин гујруғу илә ојнајырлар. Јени Мүсават гәзетинә, лап елә шәхсән онун сатгын рәһбәрлијинә нә вар ки, сабаһ Иранла мүһарибә башласа (әлбәттә, Азәрбајҹанда анҹаг ағылдан кәм адамлар бу мүһарибәни еһтимал едә биләр) бу сатгынлар јенә дә икинҹи Гарабағ мүһарибәсиндә олдуғу кими гачыб өз дешикләринә ҝирәҹәкләр. Олан јенә јазыг јетимин баласына олаҹаг.

Тәбии ки, Јени Мүсават гәзетини бир јандан гынамаг олмур. Нијә ҝөрә? Она ҝөрә ки, Азәрбајҹанда ҹәмиси ики ән бөјүк проблем мөвҹуддур. Бири дахили, диҝәри дә хариҹи вәзијјәт. Дахили вәзијјәтә ҝәләндә Јени Мүсаватын дәбдәбәли офиси вар, һәрдән бирдән ишчиләри дә һакимијјәтдән ев алырлар. Үстә ҝәләк Исраил сәфирлији дә габагларына јалдан малдан атыр. Она ҝөрә дә дахилдә ким өлүр, ким галыр бунларын веҹинә дејил. Бәдбәхтләр Ирандакы 30 милјонлуг азәрбајҹанлыдан данышырлар, өз өлкәләринин 2-3 милјон азәрбајҹанлысы Авропа өлкәләриндә, Русијада пиштахта далында картошка сатыр. Түркијәдә нә гәдәр азәрбајҹанлы гызларын барларда пул газандыгларыны бар бар бағырырлар. Сиз азәрбајҹанлы дәрди чәкән алчагларсынызса бунлардан бир дәфә данышын да. Данышмазсыз, чүнки Исраилдән алдығыныз тулапајыларынын мүгабилиндә ҝәрәк Ирана јахшы һүрәсиниз.

Бизим Иранла давасы оланлар илә ишимиз јохдур. Амма, шиәлијин бу дәгигә һәр тәрәфдән басгылара мәруз галмасы да һамыја бәллидир. Бир јандан Әрдоған шиәлијин тәһлүкәли олмасындан данышыр, диҝәр јандан Америка көпәји Али Сәуд шиә әлејһинә ҝеҹә ҝүндүз данышыр. О бири тәрәфдән Исраил шиәлији арадан апармаг истәјир. Мүсават гәзети дә һансы дәрәдә дүрәдә шиәјә һүрән көпәк варса јығыб төкүр студијасына башлајырлар һүрүшмәјә.

Түркијә, Али Сәуд вә Исраилин нәјинә лазымдыр ки, онларын Аллаһындандыр ки, Азәрбајҹан илә Иранын арасы дәјсин. Онлар да отуруб гырагдан гызышдырсын, силаһыны сатсын. Мүсаватчылар да ҝүја пешә борҹларыны јеринә јетирирләрмиш кими бүтүн ҝүнү Иранын әлејһинә һүрүрләр. Будур Сизин дөвләтчилик анлајышыныз? Нијә өзҝәләринин машасы олмағы өзүнүзә шәрәф билирсиз?

Азәрбајҹан дөвләтинин Иран дөвләти илә достлуг, гардашлыг мүнасибәтләри мөвҹуддур. Нијә хәләл ҝәтирирсиз.
Она ҝөрә дә дүшүнүрүк ки, Јени Мүсават гәзети үчүн бир өлчү ҝөтүрүлмәли, арашдырылмалыдыр ки, һансы өлкәнин хүсуси хидмәт органларына чалышырлар. Онда онларын Исраилин өлкәмиздәки аҝент шәбәкәсинин бир һәлгәси олдуглары үзә чыхаҹаг.


688 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...