Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Сентјабр 2021

Исраилин өлкәмиздәки аҝент шәбәкәси силсиләсиндән - Игбал Ағазадә

Икинҹи јазы

Јазыја кечмәздән габаг бәри башдан јазаг. Азәрбајҹанда, бир мүсәлман вәтәниндә Исламын, паклығын, мәнәвијјатын арадан ҝетмәсини, диндарларын, руһаниләрин һәбсини һәким истәјәр? Тәбии ки, Исраил, онун һавадарлары вә әлалтылары.

Инди исә Игбал бәјә суал верәк: Һакимијјәтә ҝәләҹәјиниз тәгдирдә сосиал сифариш олдуғу һалда һәмҹинсбазларын әхлагсызлығыны рәсмләшдирәҹәјинизи дејирсиниз, амма сосиал сифариш олдуғу һалда, минләрлә инсан ҝедиб Иранда охудуғу һалда бунун гаршысыны алмаг истәјирсиз? Сиз Исраилә ишләмирсизми?

Игбал Ағазадә бир мүддәт депутатханада сәрт чыхышлары илә халг арасында мүәјјән гәдәр рәғбәт газанмышды. Амма, бәзи инсанлар ҝөрүнүр ки, халгын рәғбәтиндән суи-истифадә едирләр. Онлардан бири дә елә Игбал Ағазадәдир. Адам һаггында архајынлыгла дејә биләрик ки, Исраилин өлкәмиздәки аҝент шәбәкәсинин бир һәлгәсидир. О вә онун кими аҝентләр ја Исраил "сәфирлијиндән" күлли мигдарда пул алыб нөкәрчилик едир, ја да пулсуз парасыз, көнүллү олараг сионист нөкәри олмағы өзүнә шәрәф билир. Бәри башдан дејәк ки, биз Исраил аҝентурасынын һәлгәләри барәдә јазанда иддиа етмирик ки, онлар сионист сәфирлијиндән пара алырлар. Биз киминсә ҝүнаһына ҝирә билмәрик. Ола биләр һеч пул зад алмырлар вә дәбдәбәли костјумларындан тутмуш офисләринә гәдәр дә һамысыны алынларынын тәријлә иншаатда даш дашыјыб, дивар һөрүб пул газаныб алырлар. Амма, нәтиҹәдә һәр ики һалда нөкәрчилик едирләр. Садәҹә, онларын һаггында һүснү зәнн едиб дејирик ки, пул алыб гаршылығында нөкәрчилик едирләр. Чүнки бир адам ахмаг олар ки, пул алмадан көнүллү шәкилдә Исраил үчүн ишләсин.
İнди исә ҝәләк Исраил аҝенти олмасы мәсәләсинә.

Садәҹә ики мәгамы гејд едәҹәјик, ағыллы адамлар нә демәк истәдијимизи һәмән анлајарлар.
Биринҹи мәгам будур ки, адам Пәнаһ Һүсејн, Әвәз Зејналлы илә араларында баш тутан мүзакирәдә ачыг ашкар дејир ки, әхлагсызларын јәни һәмҹинсбазларын ишләрини рәсмләшдирәҹәк. Буну она ҝөрә дејиб ки, Пәнаһ Һүсејн онун авропа дәјәрләрини тәрифләдијини ҝөрүб ондан сорушуб ки, һакимијјәтә ҝәлсәниз онларын һүгугларыны горујаҹагсыз? О да дејиб ки, сосиал шифариш олса бәли. Бурда дејирәр ки, гылмадығын намазын да башына дәјсин. Адам ҝедиб Ағдам мәсҹидиндә "намаз" гылыб бир рәкәтдә үч дәфә рүкуја ҝедир. Бу онсуз да намаз дејил ки. Она ҝөрә јох ки, дини ҹәһәтдән дүзҝүн гылмыр. Сәбәб бу олса јахшыдыр, чүнки бу ҝүн сәһв гылан сабаһ дүзәлдиб дүзҝүн гылар. Она ҝөрә гылдығы намаз дејил ки, намазын фәлсәфәси Гуранын ајәсинә әсасән инсаны пис ишләрдән чәкиндирмәкдир. Сәнин намазын намаз олсајды ағлына ҝиҹ ҝиҹ шејләр ҝәлмәзди.
Ола биләр десинләр ки, бәлкә о сөзүнә ҝөрә төвбә едиб? Төвбә етсә биләрдик, чыхыб сәһвини дә интернет шәбәкәләри васитәсилә дүзәлдәрди.

İсраил нөкәри олмасыны сүбут едәҹәк икинҹи факт исә будур ки, о дејир ки, Азәрбајҹандан кимсә ҝедиб Иранда охумасын. Белә өл ки, ҝедиб охујурлар. Ҝетмәсинләр ки, сәнин јухунда ҝөрдүјүн әхлагсыз һакимијәтиндә шәрәфсизләр ат ојнатсын? Сизин кими әхлагсыз инсанларын уҹбатындан өлкәдә ҹаванлар позулур. Бу ҹүр инсанларын јаландан әјилиб дурмасы сизи алдатмасын. Бунлар бир рәкәтдә үч рүку едән инсанлардыр. Бунларын намазынын хәвариҹин намазындан фәрги нәдир ки?
Әслиндә тәклиф вермәк лазымдыр ки, Игбал кими сахта мүхалифәт партијаларынын фәалијјәти дајандырылсын. Онсуз да бир дәрдә дәрман дејилләр.

Һеч ким биздән инҹимәсин, ким шиә елминин дүнјада јајылмасынын гаршысыны алмаг истәјирсә демәли дин, Аллаһ дүшмәнидир. Истәр бу адам Ағдам мәсҹидиндә јох Аллаһын еви Кәбәнин ичиндә гылсын.
Дүздүр, Иран әлејһинә данышан һәр кәс затән Исраилин аҝентидир. Дедијимиз кими ја тәмәннасыз, ја да онлардан тулапајы алыб аҝентлик едир. Буна шәкк јохдур. Амма Игбал бәј ҝедиб Ираны башга мөвзуларда тәнгид етсәјди дејәрди ки, әшши о гәдәр Исраил севдалысы вар ки, бири дә гој Игбал олсун. Амма адам шиә елминин, динин, шиәлијин гаршысыны алмаға чалышыр. Сабаһ нәвә нәтиҹәсинин вәһһаби олмасыны истәјир. Бу варса о шәхсин габағында дајанар мүбаризә апарарыг.


451 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...