Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Сентјабр 2021

Исраилин өлкәмиздәки аҝент шәбәкәси силсиләсиндән - Ҹејһун Мәммәдов

Тәјинатла депутатханада отуран Ҹејһун Мәммәдов дејиб ки, азәрбајҹанлыларын ҝедиб Иранда охумасынын гаршысыны алмаг лазымдыр. Исраилин өлкәмиздәки аҝент шәбәкәсинин үзвү олан бу инсан истәр-истәмәз сионист нөкәрчилијини јеринә јетирир. Истәјиб истәмәмәси дә затән мүһүм дејил. Мүһүм олан нәтиҹәдир, о да будур ки, бу ҹүр адамлар сионистләрин өлкәмиздә нөкәрчилијини јеринә јетирир. Она ҝөрә ки, сионист режимидир ки, өлкәмиздә паклығын, динин гәсдинә дајаныб. Истәмир ки, өлкәдә намус гејрәт адында бир дәјәр галсын. Онлар истәјир ки, бајрам нурлу кими мурдар мәхлуглар Азәрбајҹанда чохалдыгҹа чохалсын. Буна ҝөрә дә бир јандан руһаниләри, илаһијјатчылары һәбс едирләр, диҝәр тәрәфдән дә Ҹејһун кими аҝентләри данышдырыб сәрсәм сәрсәм фикирләри ҹәмијјәтдә јајырлар. Јәни, Ҹејһун Мәммәдов кимиләрин әлијлә дә бу иши лазыми һәддә баҹарырлар. Чүнки бу өлкәдә дини, паклығы јајанлар руһаниләрдир. Иранда дәрс охујан тәләбә дә ҝәләҹәјин, елә һәм дә бу ҝүнүн руһанисидир.

Өзү дә тәәҹҹүблүсү будур ки, Ҹејһун Мәммәдовун өзү дә хариҹдә охујуб. Суријада, Ливијада фырланан бу инсан (нијә фырланан јазырыг, дејәҹәјик) даһа сонра илаһијјатчы ады илә ҝүја Илаһијјат университетинин ректору тәјин едилди. Мәзун олан намәһрәм гызларла әллә ҝөрүшүрдү. Сорушсаныз дуруб сизә јени Ислам моделиндән дәм вураҹаглар.

Амма, онун дөврүндә онун кими бир аҝент бу сәрсәм фикри десәјди Ҹејһунун өзү ҝедиб Суријада, Ливијада фырлана билмәјәҹәкди. Амма, онун һаггында онун өзүнүн дедији сөз доғру сөздүр. Чүнки о азәрбајҹанлынын ҝедиб аҝент олмасындан "горхдуғу" үчүн белә дејиб. Диҝәл ки, өзү ҝедиб Гәззафинин өлкәсиндә аҝент олуб. Ислам әлејһинә сионист аҝенти. Ҝәлиб Азербајҹан дөвләтинин гадаған етмәдији бир шеји гадаған етмәк истәјир. Анламыр ки, һәмин Иранда охујан тәләбәләрдән үчү вәтән мүһарибәсиндә шәһид олду. Һәмин вахт бу шәр Аллаһ билир һансы дешијдә гачыб ҝизләнмишди.

Ҝәләк, Исраил аҝентинин Сурија вә Ливијада фырланмасы мәсәләсинә. Нијә дејирик фырланыб? Она ҝөрә ки, адам дәрс охусајды биләрди ки, илаһијјат университетинә гәбул едилән гыз тәләбәләрин һеч олмаса башында өрпәк олмалы иди. Икинҹиси, сән неҹә илаһијјатчысан ки, мәзун гызлара диплом тәгдим едәркән онларла әллә ҝөрүшүр, позлар верир бундан сонра өзүнү утанамдан илаһијјат үзрә фәлсәфә нә билим нәји дә һесаб едирсән?

Сән неҹә илаһијјатчысан ки, јүзләрлә, бәлкә минләрлә мүсәлманын һаггында суи зәнн едиб онларын аҝент олаҹағына ејһам вурурсан? Нәһајәт сән неҹә илаһијјатчысан ки, илаһи елмин јајылмасына мане олурсан? Бүтүн бунлары нәзәрә алыб Ҹејһун кими инсанлар һаггында дејә биләрик ки, беләләри Суријаја, Ливијаја анҹаг фырланмаг үчүн ҝедә биләрләр.

Јахшы ки, үзүнү лезва илә гырхыб дибиндән јерә төкдүјү кими өзүнү дә лезвалајан бу инсан ахыр ҝедиб лајиг олдуғу јери тапыб - тәјинатла отуранларын мәҹлисинә дүртүлүб. Сән илаһијјатчы һардан олдун ки? Сәнин јерин депутатханадыр, Азәрбајҹанын һеч бир ишә јарамајан бир објекти.


455 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...