Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Сентјабр 2021

Гарабағы Азәрбајҹан алыбса Теһранда Азәрбајҹан гошунлары олмалыдыр, Пакистан јох

Дејир гулаг ҝүндә бир сөз ешитмәсә кар олар. Биз ҝүндә ен гәдәр сөз ешидиб кар олуруг. Өзү дә бош бош, мәнасыз сөзләр.

Бу мәнасыз сөзләрдән бирини дә Азәрбајҹан Демократ Партијасынын сәдри Сәрдар Ҹәлалоғлу дејиб.
Адам чох тәзадлы сөзләр данышыр.

Сосиал шәбәкәләрин бириндә ҝөтүрүб кимләрсә Пакистанын баш назири Имран Ханын чыхышыны азәрбајҹанҹа зарафата "тәрҹүмә" едиб. Ҝүја Имран Хан бу чыхышында дејиб ки, Иранда түркләрә зүлм едибләр. Бундан габаг Талибанын барәсиндә дә бу ҹүр "тәрҹүмә" едилмишди. О да өз бәһрәсини верди. Пантүркләр башладылар ки, Талибан Ирана 72 саат вахт вериб. Инди дә Сәрдар Ҹәлалоғлу ҝөрүн нә дејир. Сајтлар барбар бағырыр ки, Сәрдар бәј белә дејиб: "Амма там сәмими дејим ки, бу кими давранышларын һеч бири мәнасы јохдур. Бундан әввәл Пакистан Ирана хәбәрдарлыг едиб, дејиб ки, елә етмәјин ки, сәрһәдләринизә дахил олаг. Иран бизә гаршы һәр һансы бир аддым атдығы анда Пакистан гошунлары бөјүк еһтималла Теһранда олаҹаг. Одур ки, Иран бу ҹүр аддымлардан чәкинмәлидир. Һәм дә биз ХХЫ әсрдә јашајырыг. Белә давранышларла дөвләтләри чәкиндирмәк мүмкүн дејил”

Öзү дә гәрибәси будур ки, Сәрдар бәј бу сөзләри демәмишдән әввәл белә дејиб: “Әсл һәгигәт будур ки, Иран Азәрбајҹанын Ермәнистан үзәриндә гәләбәсини гәбул едә билмир. Үмумән әразиләримизин ишғал алтында олмасы контексиндә Ирәван-Теһран мүнасибәтләринин даима јүксәк сәвијјәдә олмасы фактики бизә гаршы тәзјиг кими истифадә олунурду. Амма Азәрбајҹан Гарабағ мәсәләсини һәлл етдикдән сонра Иранын әлиндә артыг аргумент галмыр."

Сәрдар бәјдән Иран әлејһинә данышмасыны истәјәнләр әслиндә өзләрини дә елә һөрмәтли Сәрдар бәји дә бијабыр едибләр. Чүнки әҝәр, Гарабағы Азәрбајҹан ордусу алыбса нә үчүн Азәрбајҹаны "ҝөзү ҝөтүрмәјән" Иран Азәрбајҹана гаршы "чашанда" Имран Ханын гошуну Теһрана ҝирмәлидир Азәрбајҹанын мәрд оғуллары өлүб мәҝәр? Јохса Сәрдар бәј инаныр ки, Гарабағы елә Имран Хан алыб? Нијә ҝөрә башга өлкәләрдән мәдәд умурсунуз?

Бу јердә "Бизим Ҹәбиш мүәллим" филминдән бир фрагмент јада дүшүр: ала ала чәкилүн инди Македоннан Намиг дава едәҹәк.

Биз билирик ки, бизим Сәрдар мүәллим зијалыдыр, алимдир, елә "Бизим Ҹәбиш мүәллим" киносунда дејилдији кими бәлкә дә алимләрин алимидир. Амма, нә јахшы оларды ки, Сәрдар мүәллим дә Ҹәбиш мүәллим кими өмрүнү елмә, маарифә, шаҝирдләрин дәфтәрләрини јохламаға һәср едәрди. Сабун биширмәк иши Сәрдар бәјлик дејил ахы. Ҹәбиш мүәллим бир дәфә сабун биширди, амма сонралар виҹданы ону раһат бурахмады. Өмрүнү сијасәтә дә һәср едибсә олсун, амма дүрүст сијасәт јүрүтсүн. Ики үч мүсәлман өлкәсинин, гардашларын арасыны вурмаг анҹаг Исраилә, АБШ - а сәрф едән ишдир.


1352 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...