Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Сентјабр 2021

Һәбсдәки бәһлуллар вә торпаг үстүндә савашыб торпаг алтында јатанлар

Аллаһ Јардымлы ҹамаатынын хүсуси јардымчысы олсун. Чох пис һадисә баш вериб. Һадисә рајонун Арвана кәндинин јахынлығында "Саваш посту" дејилән әразидә гејдә алыныб.

Белә ки, кәнд сакини филанкәс торпаг саһәси үстүндә һәмкәндлиси филанкәси түфәнҝлә вуруб өлдүрүб. Гатил аиләлидир, 3 өвлады вар. Өлән шәхс исә субај олуб.

Јадыма Бәһлул Данәндәнин бир һәрәкәти дүшдү. Ики нәфәр Јардымлы сакинләри кими торпаг үстүндә далашырмыш. Бәһлул Данәндә ордан кечәндә бунлар Бәһлула дејир ки, сән ағыллы, тәдбирли вә һикмәтли адамсан. Бизим арамызда гәзавәт елә. Де ҝөрәк бу торпаг бизим һансымызын торпағыдыр. Бәһлул дејир ки, дава еләмәкдәнсә ҝөзләјин торпагдан сорушум. Даһа сонра гулағыны јерә гојуб ҝөзләјир. Галхыб бир вахт торпаг алтында јатаҹагларыны унудуб бир биринин ганына сусајан гардашлара дејир ки, торпаг деди ки, мән һеч биринин дејиләм. Әксинә онлар мәнимдир. Бир ҝүн өлүб мәним гуҹағымда јатаҹаглар. Бәһлул Данәндә онлара баша салмаға чалышыр ки, ај бәдбәхтләр адам да дүнја малына ҝөрә бир биринин ганыны төкәр?

Биз һәтта, бу ҹүр мәгамларда да һакимијјәти гынамалыјыг. Нијә? Чүнки һакимијјәт һеч заман телевизијада динин тәблиғинә иҹазә вермәјиб ки, Јардымлыда бир биринин ганыны төкән инсанлар отуруб дини верилишләрә гулаг асыб дүнјанын беш ҝүнлүк олдуғуну анласынлар. Телеканализасијаја дөнән ефир ҹәһәннәмә диҝәр тәрәфдән зәманә бәһлулларыны да зиндана атырлар. Бәһлуллары зинданда олан халг әлбәттә ки, бир биринин ганына сусајаҹаг. Одур ки, бәһлуллар тезликлә азад едилмәли, бу ҹүр инсанларын доғру јола ҝәлмәси үчүн онлардан хүсусилә истифадә едилмәлидир.


489 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...