Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Сентјабр 2021

Иранда мүгәддәс мүдафиә дөврүндән вә ондан јаранан мәдәнијјәтдән тәсирләнән филм сәнәти - Фото

Иран тәгвиминдә 22 сентјабр, Ирагын Бәәс режиминин диктатор хасијјәтинә вә бәзи Гәрб өлкәләринин әлверишли вәдләринә ҝүвәнәрәк 1980 -ҹи илдә Иран Ислам Республикасына һүҹум етдији бир һәрби һадисәнин башланғыҹынын гејд олундуғу ҝүндүр. Бу 8 ил давам едән бөјүк бир һадисәнин башланғыҹы иди вә мүасир дөврүн ән узун инсан мүһарибәләриндән бири сајылан бу 8 ил әрзиндә һәрби, мәнәви вә идарәчилик саһәләриндә дүнјанын сијаси системләриндә даһа аз ҝөрүлүлән һадисәләр баш верди.

Иран Ислам Республикасынын Ирагдакы БӘӘС режиминин тәҹавүзүнә гаршы мүгәддәс мүдафиә мүһарибәсиндә 8 ил әрзиндә, Гәрбин бәзи јени кимјәви силаһлары БӘӘС гүввәләри тәрәфиндән сынагдан кечирилди вә тәзјигләрә бахмајараг, гурудан, һавадан вә дәниздән Ирана һүҹумлара бахмајараг, бу дијарын инсанлары јаделлиләрин гаршысында ајаға галхдылар вә нәтиҹәдә торпагларынын бир гарышыны да дүшмәнә вермәдиләр.

Иранда бу дөврүн һәрби мәсәләләри илә јанашы, дин, мәдәнијјәт вә мәнәвијјат саһәсиндә бәзи мәсәләләр мејдана ҝәлди ки, бу да Иран вә Ислам дүнјасынын интеллектуал системиндә јени мәдәнијјәтә сәбәб олду. Вәтәни горумаг, иманы мүдафиә етмәк, һәмрәјлик вә бирлик руһуна инам, мүгәддәс мүдафиә, мәзлумлары мүдафиә етмәк, тәкәббүрлә мүбаризә, шәһидлик, ҝәнҹлик шәһадәти, мәнәвијјат, ҹәсарәт, башгаларынын гаршысында фәдакарлыг, ушаглары гурбан вермәк кими мәсәләләр. дин јолу, Вилајәт-е-Фәгиһ, әзмкарлыг, хејирхаһлыг вә ҹәнҝавәрлик, алчалдыҹы өлүм гаршысында хошбәхт өлүм, дүнјаја вә дүнјәви ҝөрүнүшләрә етинасызлыг, мүгавимәт, гадынларын вә ушагларын мүһарибәдә өлдүрүлмәмәси вә јүзләрлә башга фикир мүһарибәнин битмәсиндән узун бир мүддәтә гәдәр ҝөрүнән јухарыдакы тәсвирләрлә әхлагы вә дини руһу өјрәтди вә сонрадан тамамилә Иран мәдәнијјәтинә гәрг олду. Дејиләнләрә ҝөрә јүз илләрлә давам едән бу дини тәлимләри тәтбиг етдиләр вә практик олараг дүнја һәјатынын енсиклопедијасына дахил етдиләр.

Мүгәддәс Мүдафиә дөврүндән галан бу мәдәнијјәтин нәтиҹәси, индики нәслин әлиндә олан јүзләрлә һәҹмли бәдии әдәбијјат, роман, дүшүнҹә вә етика вә тәдриҹән Мүгәддәс Мүдафиә әхлагы вә мәдәнијјәтиндән гајнагланан бир нөв ирфани әдәбијјатдыр. Әдәбијјатымыз вә кино сәнәтимиз јүзләрлә сәнәдли филмлә бирликдә онларла бәдии вә гысаметражлы филмләр чәкә билән вә онлары бејнәлхалг фестивал вә фестивалларда нүмајиш етдирә биләҹәк ујғун бир јер газанды. Бу филмләр азад инсанларын руһларындан вә Ислам дининдән ҝөтүрүлмүшдүр вә фитри инсан азадлыглары илә зиддијјәт тәшкил етмир, өзүнә мөһкәм бир дајаг тапараг јахшы бејнәлхалг мүкафатлар газана билди .

Мүгәддәс мүдафиә филмләринин әксәријјәти Иранын мүгәддәс мүдафиәсинин 8 или әрзиндә тәтбиг олунан инсани вә дини дәјәрләри өзүндә әкс етдирир.

Иранда мүгәддәс мүдафиә дөврүнә аид филмләр, Иранда узун бир тарихә малик олмадыглары үчүн, јени вә сәлигәли мөвзулара малик јени бир феномен сајылырды вә чәкилмәси чох чәтин олса да, јенә дә тамашачылар үчүн ҹәлбедиҹи иди. Ејни һалда ҝөрүнүр ки, бу филмләрә бахмаг тамашачылар үчүн ҹазибәдардыр вә Имам Хомејнинин мүдрик вә дини рәһбәрлији алтында олан бүтүн ҝәнҹләрин дини дәјәрләри вә мүдафиәни горумаг үчүн иштирак етдикләри мүгәддәс мүдафиә дөврүнүн ејни ҹәсарәтини ҝөстәрир.

Бу филмләр бәзән Иран дөјүшчүләринин һәрби ҝүҹүнү, бәзән һеч бир ҝөзләмәдән вәтәнини мүдафиә етмәк үчүн көнүллү ҝедән ҝәнҹ дөјүшчүләрин мәнәвијјатыны вә сәмимијјәтини ҝөстәрмәк, бәзән шәһидлик вә мүдафиә кими мәнәви мөвзулардан бирини изаһ етмәк , вәтәни вә бәзән дә бу филмләр Иран дөјүшчүләринин гаршыдурма вә мүһарибә атәши ичәрисиндә ҹанлылығыны вә зәкасыны нүмајиш етдирмәли иди. Бу филмләрин бәзиләри бу евләри дағыдан мүһарибәнин иранлы аиләләр, иран шәһәрләр вә кәндләри үчүн јаратдығы проблемләрә һәср едилир. Хүррәмшәһр вә абаданын азад едилмәси вә Сәддам Һүсејн тәрәфиндән Һәләбчәнин кимјәви бомбаларла бомбаланмасы кими аҹы һадисәләри өзүндә еһтива едәрәк бәшәријјәтә чатдырыр вә билдирир ки, һәр бир һалда мүһарибә инсан һүгуглаырнын тапдаланмасы вә дағыдыҹылыг илә бирликдәдир. Инсанлар өз вәтәнләрини вә милли бирлији горумаг хариҹиндә бундан чәкинмәлидирләр.

Анҹаг нә олурса олсун, мүгәддәс мүдафиә дөврүндә филм чәкмәк иранлы кинорежиссорлар үчүн саф бир тәҹрүбә иди. Иранда филм чәкилишини консептуал вә техники бахымдан дүнјада бир нечә пилләјә галдыран вә дүнјада бир чох мәнәви месажлары чатдыра билән бир тәҹрүбә иди. Гәрәзсиз бахылдыгда дүнјанын һәр јериндә тәкрарлана биләҹәк месажлар, фәдакарлыг кими анлајышлар, Ибраһим динләринин тәбиәтиндән вә тәлимләриндән гајнагландығы үчүн мүдафиә, вәтән вә с. бүтүн мәдәнијјәтләрдә мөвҹуддур вә бу хатирәләрин бәзиләри инсан јаддашындан силинә билмәз. Бир гәрб өлкәсиндәки кимјәви силаһ сатыҹыларынын кимјәви силаһлары сәбәбијлә Һәләбҹәдә јүзләрлә адамын өлдүрүлдүјүнүн видеосуну ҝөрдүкләри вә ҝөз јашлары төкдүкләри вә етдикләринә ҝөрә пешман олдугларыны ифадә етдикләри ан кими.

Иран тәгвиминдә бу дөврү вә ҹанларыны вәтәнләри вә дини идеаллары уғрунда гурбан верән ҝәнҹләрин бүтүн сәјләрини шәрәфләндирмәк үчүн 22 сентјабр ејни ҹәсарәт вә һадисәләри хатырладан мүгәддәс мүдафиә һәфтәси олараг адландырылмышдыр.

44 ҝүнлүк Гарабағ савашында да ејни шүҹаәти јашамыш дост вә гардаш Азәрбајҹан өлкәсиндә мүгәддәс мүдафиә филмләри ичәрисиндә олан ејни дөврүн бәзи филм нүмунәләрини интернет үзәриндән ҝөстәрмәк гәрарына ҝәлдик ки достларымыза о дөврүн мәнәви вә һәрби атмосферинин ҝушәләринә таныдаг.

Әли. Пурмәрҹан


1591 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...