Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Сентјабр 2021

Иран һафтафасы, сионист туласы, Түркијәнин ҜӨЗӘҜИРӘНИ - кимдир азәрбајҹанлы?

Бир чох сосиал шәбәкә истифадәчиләри чох чиркин бир мәнзәрәнин вә тәһлүкәли тенденсијанын јаранмасына сәбәб олублар. Демәли, бәзиләри сосиал шәбәкәләрдә далашдыглары диндарлары Иран һафтафасы адландырырлар. Инди ҝөрүн Азәрбајҹанда бу мәнтиглә нә гәдәр һафтафа мөвҹуддур. Һафтафа нә үчүндүр, ајагјолунда арха јумаг үчүн. Бир диндара бундан артыг неҹә тәһгир демәк олар?

Диндарлары тәһгир едиб онлара Иран һафтавасы дејәнләр дә диндарлар тәрәфиндән сионист туласы ады илә тәлтиф едилирләр. Чүнки белә тәфәккүр формалашыб ки, Иран әлејһинә данышан сионистләр үчүн туладан башга бир шеј дејил. Чүнки сионистләр гүдрәт ҝөстәриб јыха билмәдикләри Ираны бу ҹүр јыхмаға чалышырлар.

Бу тәрәфдән ифрат түркпәрәстләр дә Иран әлејһинә бүтүн ҝүнү данышырлар. Онлара да Түркијәнин ҜӨЗӘҜИРӘНИ дејирләр. Әлбәттә, биз әзиз халгымыздан бу ифадәләрә ҝөрә үзүрхаһлыг едирик. Амма, бу сөзләр ифадә етдикләри мәналары "мәдәни", һамынын баша дүшдүјү шәкилдә ифадә едир. Бу сөзләри ачыг ашкар јазмаг даһа писдир. Диҝәр тәрәфдән вәзијјәтин нә гәдәр аҹынаҹаглы, тенденсијанын нә гәдәр тәһлүкәли олдуғуну да әзиз халгымыза ҝөстәрмәк лазымдыр.

Бу ишдә медиа ишчиләри дә ҝүнаһкардыр. Әҝәр, бир медиа ҝөтүрүб јазырса ки, Ирана ҝедән бакирә гызларын бакирәлијини Иран моллалары позур, бунун гаршысыны алмаг лазымдыр. Әзиз халгымызы хәбәрдарлыг едирик ки, бу кими сәфеһ инсанларын, өз ана баҹысына һөрмәт гојмајанларын дәрсини вермәк лазымдыр. Белә олан һалда инди дүшүнүн ҝөрүн азәрбајҹанлы кимдир? Һафтафа, ҜӨЗӘҜИРӘН, тула...

Нәјә ҝөрә һансыса азәрбајҹанлы бөјүк, гүдрәтли өлкәләрин һафтафасы, туласы, сијғәлик арвады, ҜӨЗӘҜИРӘНИ олмалыдыр?
Инди бу ҹүмләләри охујанлардан кимсә дејә биләр ки, сионист туласы функсијасыны јеринә јетирәнләр бу сөзү һагг едир. Тулалыг етмәсинләр, онлара тула демәјәк. Доғру сөздүр. Елә бизим дә мәгсәдимиз будур ки, ҹамаата чатдыраг ки, ҝәрәк кимләринсә машасы ролуну ојнамајаг.

Бу ирад хүсусилә дә хәстә "милләтчи"ләрә аиддир. Чүнки онлар бир тәрәфдән ҝүја түркүн түркдән башга досту јохдур дејир, диҝәр јандан да диндарлары иранпәрәстликдә иттиһам едиб онлара Иран һафтафасы демәкдән чәкинмирләр. Һалбуки һәмин диндар да бөјүк еһтималла елә түркдүр. Бурдан ҝөрүрүк ки, сән демә түрк түркүн дүшмәнидир.

Ону да унутмадан дејәк ки, түркчүлүкдән данышан нә чох инсанлар вар ки, өлдүкләри галдыглары Ирандыр. Түркүн дәрди сәни дүшүндүрүр? Түркијә халгынын, ондан габаг өз өлкәмиздә олан түркләрин вәзијјәтиндән даныш. Сөһбәтә башлајан кими һамы Тәбризи "ишғалдан азад етмәк" истәјир. Һеч арашдырмаға да еһтијаҹ олмур, адам өзү өзүнү сионист исраил адамы кими апарыр. Ачыг ашкар медиа ишләдир, сионист бајрағыны профилинә гојуб дејир ки, түрк халгынын вәһдәти бөјүк туранын гурулмасындан асылыдыр ки, бөјүк туран да Тәбризин "ишғалдан азад олунмасындан" кечир. Мәлум олур ки, бөјүк Туранын гурулмасы бөјүк Исраил дөвләтинин гурулмасы мәнасындадыр.


499 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...