Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Сентјабр 2021

Масазырда кеф едән франсыз халгы вар?

Азәрбајҹан филмләринин икисиндә франсыз сөзү кечир. Бири "Шәрикли чөрәк" филмидир. Мүһарибә дөврүнүн ушагларына бахмаг үчүн бир киши фотоапарата бәнзәјән бир ҹиһаз ҝәтирир. Изаһсыз ики манат, изаһлы беш маната башлајыр мүһарибә дөврүнүн ушагларындан пул гырпыр. Бир шәкили изаһ едәркән дејир: Франсыз халгы кеф еләјир.
İкинҹи кино исә "Франсыз" филмидир. Орада рәһмәтлик Ағасәлим Чылдағ демишкән мүсәлман олмаг истәмәјән бир франсыз евин таванына дырмашыр. Һәмин кинода "Масазырда франсыз вар" суалы верилир.

Франсызын нијә мүсәлман олмаг истәмәмәсинин сәбәби бу дејил ки, мүсәлман өлкәләриндә диктатура баш алыб ҝедир. Нәдирсә сәбәб башгадыр. Чүнки һәтта мүсәлман өлкәләриндә баш алыб ҝедән диктатураны нәзәрә алсаг белә адама дејәрләр ки, сән мүсәлман ол, дүз әмәлли мүсәлманчылығыны јаша. Сән мүсәлман олуб дүз әмәлли мүсәлманчылыг едә билдин, диктатураја гаршы баш галдыра билдин, Ислам иҹазә вермәди?!

Бир даһа франсыз халгына бахын. Һазырда "Шәрикли чөрәк"дә дејилдији кими доғрудан да франсыз халгы кеф еләјир. Бүтүн ҝүнү күчәләрдән јығышмырлар. Нечә илдир ки, әјинләриндә дә бир сары жилет вар. Аксија мејданларында ҝеҹәни сабаһламагдан, сабаһы ҝеҹәләмәкдән әјинләриндәки сары жилетин рәнҝи дә сапсары олуб. Һеч билинмир лидерләри дә кимдир. Бизим јазыг Ҹәмил бәј стадиона мин нәфәр адам јыға билмир. (Милли футболумуза гәбир олан стадион мүхалифәтә дә гәбир функсијасыны јеринә јетирир) Инди дејирсиз ки, кеф еләјән франсыз халгы мүсәлман олуб бизим ҹамаата гошулсун? Ҝүл кими етиразларыны едирләр. 120 мин мејданлара төкүлүб Макрона дејирләр ки, сән һара президент олмаг һара? Сән олсан олсан дүканлара макарон дашыјан "паставшик" оларсан.

Ола биләр бундан сонра беш бәлкә он ил дә мејданларда бунларын жилетләри кими ҝөзләринин көкү дә саралаҹаг. Амма, зато сабаһ балалары "франсыз халгы кеф еләјир" фикрини тәсдигләмиш олаҹаглар. (Бәлкә дә Азәрбајҹан киносунун ҝөзү дәјди франсыз халгына)

Бәс Масазырда франсыз вармы? Масазырда аҹындан гырылан халг үзүнү тутуб Франсаја. Билирсиниз нә гәдәр јерлимиз вар ки, баш ҝөтүрүб гачыб Франсаја? Һеч гајытмаг да истәмирләр. Фүрсәт әлә дүшәндә дә Азәрбајҹанда халгын ганыны ичән мәмурлары сөјүрләр.

Рузиҝар ҹамааты елә ҝүнә гојуб ки, Масазырда нәинки франсыз һеч азәрбајҹанлы да тапмаг чәтиндир. Масазырда франсыз тапсајдыг Франсада олдуғу кими 120 мин нәфәрә гәдәр олмаса да һеч олмаса мин ики мин нәфәр јығыб сары жилет ҝејиндириб "Мәһсул" стадионуна апарардыг, онлар да етираз едәрдиләр. Өзләри ҝөрмәсәләр дә балалары сабаһ бири ҝүн ағ ҝүн ҝөрәрди. Ҝәләҹәкдә бәлкә франсыз киноларында Азәрбајҹан халгы кеф едир ифадәси дә Демократијаны өз бешији олан Франсадан дашыјыб Азәрбајҹана ҝәтирәрди.


588 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...