Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Сентјабр 2021

Диктатор сөзү: Демократијаны халг әлдә етмәлидир! Амма, мән истәјән демократијаны

Бүтүн дүнјада һамы демократијадан данышыр. Мүхалифәтләр игтидарлары гејри-демократикликдә иттиһам едир, игтидарлар да дејир ки, мүхалифәтләр гејри - демократикдир. Нүмунә олараг һеч узаға ҝетмирик. Өз өлкәмиздән данышаг. Мисал үчүн мөвҹуд һакимијјәт отуз илдир ки, һакимијјәтдәдир. Мүхалифәтчиси, гәзети, журналисти, ади адамы дејир ки, ај гардаш, әл чәкин һакимијјәтдән халг бир ағ ҝүн ҝөрсүн дә. Ејни сөзү игтидар да мүхалифәт һаггында дејир. Мәсәлән дејир ки, мән отуз илдир һакимијјәтдәјәмсә сән дә ијирми илдир ки, өз партијанда һакимијјәти әлиндә сахламысан, сәндән башга кимсә башган ола билмир.

Ҝөрдүјүмүз кими һамы демократија истәјир. Ҝөрүнүр демократија (азадлыг мәнасында) матаһ бир шејмиш ки, диктаторун јекәси дә демократија истәјир. Өзү халг үчүн демократ олмаса да башгасынын демократ аддым атмасыны арзу едир. Неҹә ки, әдаләт јахшы олдуғу үчүн беш нәфәр оғурлуг едән шәхс дә арасында оғурладыглары малын әдаләтли бөлҝүсүнүн тәрәфдары олурлар.

Демократијадан сөз дүшмүшкән Путиндән данышмасаг демократија баниләри биздән инҹијәр. Она ҝөрә јох ки, Путини демократ һесаб едирик, она ҝөрә ки, Путин бу јахынларда демократија һаггында демократларын нәзәриндә чох мүкәммәл сөз дејиб. Һәлә хәбәрә бахын: "Русија Президенти Владимир Путин демократијанын ҝүҹ јолу илә тәтбиг олуна билмәјәҹәјини билдириб. Путин Әфганыстанда баш верәнләри “фәлакәт” адландырыб.
Бу, тәк мәним јох, АБШ аналитикләринин дә разылашдығы бир мәсәләдир. Путин гејд едиб ки, демократија бир халга зоракылыг јолу илә тәтбиг едилә билмәз вә инсанлар демократијаны истәјирләрсә, буну өзләри әлдә едәҹәкләр."

Сөзүмүз Путиндән узаг, диктаторларын дүнјада бирмәналы олараг гәбул етдикләри бир мәсәлә вар. Бүтүн дүнјада демократијаны халглар әлдә етмәлидир. Амма, мән истәјән демократијаны. О демократија ки, һәмишә сечки гутуларындан мәним адымы чыхардыр. О демократија ки, мәним дүшмәнләримин һамысыны ермәниләрә хидмәт едән һесаб едир. Вә о демократија ки, мәним гондардығым мүхалифәти мүхалифәт һесаб едир.

Амма, өз арамыздыр, инсафән Путин инсафлы данышыр. Чох доғру бујурур ки, инсанлар демократија истәјирләрсә буну өзләри әлдә едәҹәкләр.


1086 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...