Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Сентјабр 2021

Һитлерсифәт Ешшәк Хан Әбиловун тәклифи һагда бир нечә кәлмә

Нечә ҝүндүр ахмағын биринин аиләсини јаман сөјүрләр. Әлбәттә, дүз еләмирләр сөјүрләр. Мәхлугун аиләси илә нә ишиниз вар? Аиләси сизә нәсә едиб ки?

Ајдын Хан ады илә танынан бир мәхлуг чыхыш едиб (һәмин чыхышындан сонра Ешшәк Хан ады илә дә таныныр) дејиб ки, биз отуруб фикирләшмишик вә бу гәрара ҝәлмишик ки, дүнјада инсан сајы азалмалыдыр. Һәтта, Һитлерә рәһмәт охутдурмаг да јадындан чыхмајыб. Чүнки Һитлер дүнја мүһарибәси башлатмыш, минләрлә инсанын өлүмүнә сәбәб олмушдур. Ешшәк Хан Әбилов да Һитлердән ибрәт алараг нөвбәти мүһарибә чыхартмаг истәјир. Бүтүн сосиал шәбәкә истифадәчиләрини өзүнә дүшмән етмәк истәјир. Истәјир ки, беш-алты ушаг саһиби олан кишиләрдән бири бунун габағына чыхыб шил-күт еләсин. Сәфеһ адам һәлә бир дуруб дејир ки, лазым ҝәлсә мән дә интиһар етмәјә һазырам. Тәки инсан сајы азалсын. Адам интиһар етмәк әвәзинә дуруб халга ешшәк дејир. Елә она ҝөрә дә она Ешшәк Хан дејирик. Дуруб дөвләтә ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК едиб дејир ки, дөвләтдән ушагпулу тәләб едән ешшәкләрә дејирәм ки, дөвләт сизә пул вермәмәлидир. Фикрини дә бу ҹүр әсасландырыр ки, ҹамаат јорғандан чыхмыр, ешшәк кими ушаг әкир, сонра дөвләтдән ушагларына пул истәјир. Өлкәдә бу гәдәр ҜӨЗӘҜИРӘН вар, бу Ешшәк Хан мүәллим һардан чыхыб ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК едир?

Халгы тәһгир едән Ешшәк Хан мүәллим унудур ки, ешшәк һесаб етдији ушаглар сабаһ бөјүјүб вәтәнин кешијини чәкәҹәкләр. Онлар постда сојугдан буз бағлајан вахтларда Ешшәк Хан мүәллим евиндә раһат јатаҹаг.
Елә бу јердә Ешшәк Хан мүәллимдән сорушмаг лазымдыр ки, ешшәк баласы һесаб етдијин бу ушаглар ҝедиб дөвләт үчүн хидмәт едәҹәк, бәс буну нијә демирсән? Нијә дөвләтин вермәдији ушагпулу сәнин ҝөзүнә ҝирир.
Ешшәк Хан мүәллим ешшәк бојда олуб һәлә дә анламајыб ки, халгын баласыны тәһгир етмәк олмаз. Бу вәтәндә нә гәдәр вәтәндашын беш-алты баласы вар, дөвләтдән дә ушагпулу истәјирләр. Сән нә һагла дуруб ҹамааты тәһгир едирсән. Вердијин тәклиф дә ҝөзүнә ҝирсин.


2411 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...