Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Сентјабр 2021

Имам Сәҹҹадын (ә) шәһадәти мүнасибәтилә

Имам Сәҹҹадын (ә) шәһадәти мүнасибәтилә о һәзрәтин һәјаты һагда гыса мәлумат

Имам Сәҹҹадын (ә) тәвәллүдү
Имам Сәҹҹад (ә) һиҹрәтин отуз сәккизинҹи или, шәбан ајынын бешиндә Мәдинә шәһәриндә сәһәр вахты дүнјаја ҝөз ачды. О дүнјаја ҝәлдикдән сонра анасыны вәфат етди вә ону меһрибан бир дајәјә вердиләр. Һәзрәтин ушаглыг илләри Мәдинә шәһәриндә кечмишдир.
İки јашы оланда бабасы имам Әли (ә) шәһид олду. Бундан сонра он ил мүддәтиндә әмиси имам Һәсән Мүҹтәбанын (ә) имамлыг дөврүнүн һадисәләринин шаһиди олду. Имам Һәсәнин (ә) шәһадәтиндән сонра һиҹрәтин әллинҹи илиндә он ил атасы имам Һүсејнин (ә) имамлыг дөврүндә атасы илә чијин-чијинә дајанараг Мүавијәнин зүлмүнә гаршы мүбаризә апармышдыр.
Имам Сәҹҹадын (ә) анасы, Иран шаһы ЫЫЫ Јәздәҝүрдүн гызы Шәһрәбану олмушдур. ЫЫЫ Јәздәҝүрдүн гошуну мүсәлманлара мәғлуб олдугдан сонра онун гызы Шәһрәбану әсир дүшдү вә Мәдинәјә ҝәтирилди. О, Мәдинәјә ҝәләндә һәзрәт Әли (ә) бујурду: “Ислам Пејғәмбәри (с) бујурмушдур ки, сизинлә мүхалиф олса да белә, һәр гәбиләнин бөјүјүнә һөрмәт един. Бу әсирләр Иран өлкәсинин бөјүкләридир. Өзү чохлу кәниз вә гуллугчулар саһиби олан шәхси сатмаг јахшы дејил”.
Беләликлә, имам Әли (ә) Шәһрәбанунун кәниз кими сатылмасына, јахуд кимәсә верилмәсинә иҹазә вермәди.
Бири сорушду: - Бәс, чарә јолу нәдир? Имам Әли (ә) бујурду: “Ону азад един вә сечим ихтијарыны өз өһдәсинә гојун. Һәр кими бәјәнсә, онунла издиваҹ етсин вә меһријјәси һәмин шәхсин бејтүл-малдакы пајындан һесаблансын”.
Əлинин (ә) тәклифи бәјәнилди вә сечим һүгугу Шәһрәбанунун өһдәсинә гојулду. Шәһрәбану ҹаванлар арасында имам Һусејни (ә) сечди вә о һәзрәтлә издиваҹ етди.

Имам Сәҹҹадын (ә) ибадәтә вердији өнәм
Имам Сәҹҹады (ә) чохлу ибадәт етдији үчүн Зејнүл-Абидин (ибадәт едәнләрин зинәти) адландырырлар. О, ҝүндүзләр ишләјир, халгын чәтинликләрини арадан галдырмаға тәлаш едир (бу өзү дә бөјүк бир ибадәт иди), ҝеҹәләр исә Аллаһла разү-нијаз едир, мүнаҹатла мәшғул олурду. Ибадәт һалында Аллаһа о гәдәр севҝијә гәрг олурду ки, һеч бир һадисә ону ибадәт һалындан чыхара билмирди.

Ахирәт сәфәри үчүн азугә
Имам Сәҹҹадын (ә) достларындан бири дејир: Сојуг вә гаранлыг гыш ҝеҹәләринин бириндә ҝөрдүм ки, һәзрәт Зејнүл-Абидин (ә) чијнинә бир гәдәр одун ҝөтүрүб јаваш-јаваш һараса ҝедир. Өз гуламымла ирәли ҝедиб, салам вердим вә сорушдум:
- Еј Пејғәмбәрин өвлады! Бу ағыр јүклә һара ҝедирсиниз?
Имам бујурду: Сәфәрә ҝедирәм. Сәфәр азугәси һазырламышам ки, ону бир јерә чатдырмалыјам.
- Иҹазә верин, бу јүкү гуламым сизин үчүн апарсын.
- Хејр.
- Онда иҹазә верин, мән ону апарым.
- Мәним гуртулушума сәбәб олаҹаг вә сәфәрими асанлашдыраҹаг бир зәһмәти башгасына тапшыра билмәрәм.
İмамдан ајрылыб ҝетдим. Бир нечә ҝүндән сонра јенә һәзрәти ҝөрдүм.
Дедим: - Бәс, сиз сәфәрә ҝетмәмишдинизми?
Бујурду: - О сәфәр, сәнин ҝүман етдијин (дүнја үчүн) сәфәр дејилди. Мәним мәгсәдим ахирәт сәфәри иди.
Имам Сәҹҹад (ә) белә сәфәрләрдә еһтијаҹлылара лазым олан ун, јемәк, ҝејим, одун вә диҝәр шејләр апарыр, бу сәфәри өзү үчүн ахирәт сәфәри һесаб едирди.

Имам Сәҹҹадын (ә) хәстәлији илаһи бир мәсләһәти иди
Чох тәәссүфләр олсун ки, Әһли-бејт (ә) һаггында анлајышы аз олан мүсәлманлардан бәзиләри дөрдүнҹү имамы хәстә кими хатырлајыр. Һалбуки, әслиндә һеч дә белә олмамышдыр. Чүнки имам Сәҹҹад (ә) јалныз Кәрбәла һадисәсиндә гыса мүддәтдә хәстә олмушдур. Кәрбәла һадисәсиндән сонра исә сағалмыш вә тәхминән отуз беш ил бојунҹа, диҝәр имамлар кими сағлам бәдәнлә фәалијјәт ҝөстәрмишдир. Шүбһәсиз ки, о һәзрәтин Кәрбәла һадисәсиндәки мүвәггәти хәстәлији Аллаһын бир инајәти вә мәсләһәти олмушдур. Беләликлә, имамын мүгәддәс вүҹуду Језидин муздурларынын өлүм тәһлүкәсиндән аманда галмыш вә имамәт силсиләси давам етмишдир. Имам Сәҹҹад (ә) Кәрбәла һадисәсиндә хәстәләнмәсәјди, мүтләг ҹиһадда иштирак етмәли иди. Бу тәгдирдә дә атасынын башга оғул вә достлары кими шәһид олаҹагды. Беләликлә дә, имамәт нуру бирдәфәлик сөнмүш оларды.
İмам Сәҹҹадын (ә) јашадығы дөврә репрессија вә диктатура шәраити һаким иди. Һәзрәт бир чох мәгсәдләрини дуа вә мүнаҹат шәклиндә ачыглајырды. Имам Сәҹҹадын (ә) дуалар топлусу “Сәһифеји-Сәҹҹадијјә” ады илә таныныр. Бу китаб Гуран вә Нәһҹүл-бәлағәдән сонра илаһи маариф вә дини анламларын һәгигәти һаггында ән өнәмли вә ән дәјәрли бир хәзинә һесаб олунур.
Сәһифеји-Сәҹҹадијјә тәкҹә Аллаһла разү-нијаз вә Онун дәрҝаһындан һаҹәтләр истәмәкдән ибарәт дејил. Бу топлу дуа дили илә бәјан едилмиш етигади, иҹтимаи, мәдәни, сијаси вә бир сыра шәриәт ганунлары вә һөкмләрини өзүндә топламыш ислами елмләр вә маариф дәрјасыдыр.

Имам Сәҹҹад (ә) Ашура һадисәләринин ҹарчысы
Кәрбәла фаҹиәсиндән сонра әсирләр карваныны имам Сәҹҹад (ә) илә бирликдә сонсуз һөрмәтсизликлә Језидин мәҹлисинә ҝәтирдиләр. Мәҹлисдә сарај әјанлары, Шамын бөјүкләри иштирак едирди. Тахтда отурмуш Језид, имам Сәҹҹада (ә) хитаб едәрәк деди: - Һәмд олсун атаны өлдүрән Аллаһа. Имам гәтијјәтлә бујурду: - Аллаһын ләнәти олсун атамы өлдүрәнләрә!
Һәзрәтин сөзүндән һиддәтләнән Језид әмр етди ки, ону гәтлә јетириснләр.
Имам бујурду: - Әҝәр мәни өлдүрсән мәндән башга пәнаһлары олмајан гадын вә ушаглары Мәдинәјә апармағы әмин бир шәхсә тапшыр.
İмамын гәтијјәтли сөзләрини ешидән Језид өз фикриндән дөндү.
Имам Сәҹҹадын (ә) вә һәзрәт Зејнәбин (ә) Шамда охудуглары кәскин хүтбәләри сијаси вә иҹтимаи дурумун дәјишмәсинә сәбәб олду.
İмам Сәҹҹад (ә) халгы ојатмаг, һәгигәтләри ачмаг, Језид вә Бәни Үмәјјәнин залым һөкумәтини рүсвај етмәк үчүн Ашура һадисәсиндән чох јарарланмышдыр. Фүрсәт дүшән кими һәзрәт Кәрбәланын аҹы һадисәләрини данышыр, Језид һакимијјәтинин төрәтдикләри ҹинајәтләри ифша едир вә атасы Һүсејнин (ә) гијамыны дири сахлајырды. Демәк олар ки, имам Ашура һадисәсиндән батил һөкумәт әлејһинә ҝүҹлү тәблиғат силаһы кими истифадә едирди.

Имам Сәҹҹадын (ә) Језидә үч тәклифи
Вәзијјәти тамамилә өз әлејһинә ҝөрән вә һөкумәтинин сүтунларынын тәһлүкәјә дүшмәсини һисс едән Језид, һәзрәт Зејнүл-Абидинә (ә) онун үч истәјини јеринә јетирмәјә һазыр олдуғуну билдирди. Имам бујурду:
1. Биринҹи истәјим будур ки, атамын мүгәддәс башыны ҝөрүб, ону зијарәт едим.
2. Икинҹи истәјим, биздән гарәт едилән әмлакын ҝери гајтарылмасыдыр. Чүнки онларын арасында анамыз һәзрәт Фатимәнин (ә) өз әли илә тохудуғу парча, јајлыг, бојунбағысы кими јадиҝарлар вардыр.
3. Үчүнҹү истәјим будур ки, мәни өлдүрмәк фикирин варса, әмин бир шәхлә бу гадын вә ушаглары ҹәддимин һәрәминә сағ-саламат чатдыр.
Језид имамын биринҹи истәјини гәбул етмәди, анҹаг икинҹи вә үчүнҹү истәкләрини гәбул едәрәк деди: - Гадын вә ушаглары Мәдинәјә өзүн апараҹагсан.

Имам Һүсејнә (ә) әзадарлыг мәҹлисләринин гурулмасы
Имам Сәҹҹад (ә) вә һәзрәт Зејнәб (ә) Кәрбәла фаҹиәсинин илк ҝүнләриндән әзадарлыг етдиләр вә бу мәгсәдлә тәшкил олунан илк матәм мәҹлиси Језид һөкумәтинин пајтахты олан Шам шәһәриндә баш тутду.
Језид өз сијасәтинин алынмадығыны ҝөрәндә халгы алдадараг өз һәрәкәтиндән пешман олдуғуну ҝөстәрмәк үчүн әсирләр карванына гаршы тәзјигләри азалтды. Бу фүрсәтдән истифадә едән һәзрәт Зејнәб (ә) гардашы имам Һүсејнә (ә) матәм сахламаг үчүн Језиддән иҹазә истәди. Сөзсүз ки, бу тәклифдә имам Сәҹҹад (ә) әсас рол ојнамышдыр. Језид мүхалифәт едә билмәјәҹәјини ҝөрәндә матәм сахламаға иҹазә верди. Беләликлә, имам Сәҹҹад (ә) вә о һәзрәтлә бирликдә оланлар Шамын дарүл-һүҹрәсиндә једди ҝүн әзадарлыг мәҹлисләри тәшкил етдиләр.
Бу мәҹлисләрдә чохлу инсанлар иштирак едирди, имам Һүсејнин (ә) вә Кәрбәланын диҝәр шәһидләринин адыны, онларын неҹә фәдакарлыг етдикләрини вә онлара гаршы олунан зүлмләри һамы ешидирди. Ҹамаатын һисләри о гәдәр тәһрик олмушду ки, онлар Језидин сарајына һүҹум етмәк вә ону өлдүрмәк истәјирдиләр. Мәрван Шамда иди. О, Језид һөкумәтинин тәһлүкәдә олдуғуну анлады вә Језидә деди: - Әли ибн Һүсејни (ә) вә диҝәр әсирләри Шамда сахламаг мәсләһәт дејил. Онлары тез Мәдинәјә гајтар. Једди ҝүн әзадарлыг етдикдән сонра Језид онлары Мәдинәјә ҝөндәрди.

Имам Сәҹҹадын (ә) имамәт ишләрини јеринә јетирмәси
Һәзрәт Зејнүл-Абидин (ә) инсанлара дүзҝүн јашамаг јолу өјрәдир, онлара јардым ҝөстәрир, онлар үчүн дуа едир, дүшмән гаршысында дајаныр вә Исламы мүдафиә үчүн һеч бир шејдән горхмурду.
İмам инсанлара Гураны вә Әһли-бејти (ә) мүдафиә етмәјин јолуну өјрәдирди, онлара дүнја вә ахирәтдә ниҹат тапмағын, һидајәт олмағын јолуну ҝөстәрирди.
Һәмчинин, инсанлара Аллаһ дәрҝаһына неҹә дуа етмәјин, ҝүнаһ вә чиркинликләрдән чәкинмәјин јолуну тәлим верирди.
Бу ҝүнләри Имам Сәҹҹадын (ә) чох дәјәрли бир әсәри бизим әлимиздәдир. Имамын охудуғу бүтүн үрәјәјатан дуалар вә дуа дили илә изаһ едилмиш аллаһшүнаслыг, әхлаг, әдәб, әһкам вә һәјатын бир чох мәсәләләри бу китабда топланмышдыр. Бу дәјәрли китабын ҝөзәл ады “Сәһифеји-Сәҹҹадијјә”дир.

Имам Һүсејнин (ә) мүсибәтләринә ағламаға тәшвиг
Имам Сәҹҹад (ә) өзү атасы имам Һүсејнин (ә) мүсибәтләрини јада салараг ағлајыр вә ҹамааты да буна тәшвиг едир, имам Һүсејнә (ә) ағламағын фајдаларыны онлара ачыглајыр, Аллаһын бу иши севдијини вә буна ҝөрә саваб вә хејирләр верәҹәјини бујурурду. Һәзрәт бир һәдисдә дејир: “Аллаһ-Тәала имам Һүсејнин (ә) гәтлә јетирилмәсинә ҝөрә ҝөзләри долан вә ҝөз јашы үзүнә ахан мөмин үчүн ҹәннәтдә әзәмәтли отаглар верәр вә о мөмин јүз илләр боју һәмин отагларда јашајар”.
Сөзсүз ки, һәзрәтин мәгсәди тәкҹә һисләр үзүндән Һүсејнин (ә) мүсибәтләринә ағламаг дејилди. Имамын һәдәфи инсанлара мүхтәлиф дөврләрдә зүлм, залым вә зүлмүн нөвләрини танытмаг вә онлары зүлм әлејһинә мүбаризәјә һазырламаг иди. Индијә гәдәр дә бу әзадарлыглар имам Һүсејнин (ә) һәдәфи олан јахшылыға дәвәт вә писликдән чәкиндирмәнин дири галмасына сәбәб олмушдур.

Имам Сәҹҹадын (ә) шәһадәти
Дүшмән имам Сәҹҹадын (ә) мүбаризә методуну анламышды. Артыг о һәзрәти өз һөкумәти үчүн ҹидди тәһлүкә һесаб едирди. Она ҝөрә дә һиҹрәтин 95-ҹи или, мәһәррәм ајынын 25-дә имамы зәһәрләјәрәк шәһид етди.
Şиәләр имам Сәҹҹадын (ә) ҹәназәсини Бәги гәбристанлығында әмиси имам Һәсәнин (ә) мәзарынын јанында дәфн етдиләр.


1804 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...