Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Сентјабр 2021

Сајтын шәрәфсизлији вә өз намусларыны сөјдүрәнләр

Тез-тез бәзи инсанлар өзләрини шәрәфсизлијә вурурлар. Әввәлләр дә белә хәбәрләр дәрҹ едирдиләр. Ики ҝүн бундан габаг јенә белә бир хәбәр дәрҹ едибләр ки, ҝүја Иранда тәһсил алан азәрбајҹанлы гызларын һамысынын бакирәлијини позурлар. Конкрет.аз сајты конкрет олараг шәрәфсизлији бојнуна алыб, бу бојда редаксијада (әҝәр ишчи варса) бир нәфәр дуруб бу бөһтаны чыхарданлара демәјиб ки, ајыбдыр, ҹамаатын намусу һаггында белә данышмајын!

Диндарларын да сәбринин бир јери вар ахы. Онлар да гәзәбләниб сизин ана баҹыныз һаггында налајиг сөз дејәр. Мәҝәр, һансыса диндардан, тәләбәдән ешитмисиниз ки, десинләр ки, Азәрбајҹанда отуруб Иран әлејһинә данышыб, шиәлији, шиәләри, тәләбәләри ҝөздән салмаг истәјән бүтүн медиа ишчиләринин гызларынын, баҹыларынын бакирәлијини Исраил сәфирлијиндә позурлар? Ешитмәмисиниз! Бәс нијә сиз шәр бөһтан данышырсыныз. Үстәлик, јалан да данышанда ҝәрәк елә данышасан ки, бир аз инандырыҹы олсун. Гумун өзүндә, бүтөвлүкдә Иранда мүвәггәти әгдә (сијғәјә) һеч дә јахшы бахмырлар. Амма, хәјали "гәһрәман" Ҝүлтәкин (ҝүја бу адам данышыр ки, буну апарыб сиғә едибләр) дејир ки, Гумун имам ҹүмәси тәрәфиндән зорла сиғә едилиб. Јаланыныз елә бурдан билинир ки, зорла сиғә етмирләр. Өзү дә Гумун имам ҹүмәси ҝүја бунлары өз евинә апарыб. Нә һикмәтдирсә Ҝүлтәкин бүтүн азәрбајҹанлыларын бакирәлијинин Иранда позулмасыны билирмиш. Сајт јазыр: "Иранын Гум шәһәриндә тәһсил алмыш Ҝүлтәкин Мәҹидова адлы гыз етираф едир ки, Иранда тәһсил алан азәрбајҹанлы гызларын һамысынын бакирәликләри позулур." Санки бир-бир дүшүб бүтүн гызлардан сорушуб онлар да Ҝүлтәкин кими утаныб өлүб јерә ҝирмәдән ачыг-ашкар Ҝүлтәкинә бакирәликләринин позулдуғуну етираф едибләр.

Утаныб өлүб јерә нијә ҝирмирсиниз. Нијә ана-баҹынызы сөјдүрүрсүнүз. Јәни, сизин сајтыныза евдә ана баҹыныз да бахмыр? Бахырса демир ки, ај оғул, ај гызым бу нә шәрәфсизликдир едирсиниз? Ирандан хошунуз ҝәлмирсә азәрбајҹанлы гызлара бөһтан атмалысыныз?

Сонда сионизм туласы олан бу ҹүр сајтлара хәбәрдарлыг едиб билдиририк ки, бу ҹүр шәрәфсизлик едиб евиниздәки арвадларынызы, гызларынызы сөјдүрмәјин, ајыбдыр валлаһ.


516 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...