Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Август 2021

Гәнизадә мүәллимин Азәрбајҹан стандартларына ујғун битәрәфлик анлајышы

Дејир гулаг ҝүндә бир сөз ешитмәсә кар олар. Бу аталар сөзү һансы критеријаларла дејилиб, бунун һансы сијаси месажлары вар, үмумијјәтлә бу сөздән мәгсәд нәдир – бүтүн бунлар галсын сонраја. Амма, Азәрбајҹанда Азәрбајҹан стандартларына ујғун олараг бәзи адамлардан елә сөзләр ешидирсән ки, ешидәндә кар олурсан. Мисал үчүн: филанкәс јахшыдыр, әтрафы харабдыр. Ја да мисал үчүн өлкәмиздә аналогу олмајан бир дүшүнҹә тәрзи вар ки, мәмурлардан, депутатлардан кими истәјирсән сөј, данла, тәнгид вә тәһгир елә, чүнки онлар Азәрбајҹаны хараба ҝүнә гојублар. Амма, онлары мәмур, депутат едән, милјонлуг рүшвәтләринә ҝөз јуман инсанларла ишин олмасын. Һәтта, мәшһур ҜӨЗӘҜИРӘНЛӘР һансыса мәмуру тәнгид етмәк үчүн әввәлҹә онлары мәмур едәнләри тәрифләјирләр, сонра башлајырлар тәнгидә. Бир башга аналогу олмајан тәфәккүр тәрзи: бојнујоғун мәмур нә гәдәр ки, јүксәк вәзифәдәдир (Меһдијев кими) онун зир-зибилләри барәдә һеч ким бир кәлмә белә ағзыны ачыб данышмыр. Елә ки, вәзифәдән вурулур, “папаг алтда јатан кишиләр” (Заһид Оруҹ, Алгыш Мусајев кими) јуваларындан чыхыб хорузланмаға башлајырлар.

Бу ҹүр гәрибә тәфәккүр тәрзләриндән бири дә бу олуб ки, бир өмүр ҜӨЗӘҜИРӘНЛИКлә шөһрәт тапмыш бир шәхс чыхыб дејир ки, мән индијәдәк битәрәф галмышам. Бәли, Азәрбајҹан стандартларында ади гаршыланмыш вә гәбул едилмиш битәрәфлик. Јәни, бајаг дедијимиз хәстә тәфәккүр тәрзинин башга формасы. Чых бүтүн ҝүнү ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК елә, сонра де ки, битәрәф галмышам. Һәлә Гәнизадә мүәллимин ишләтдији ифадәјә бахын: “Бир даһа гејд етмәк истәјирәм ки, бүтүн иҹтимаи-сијаси фәалијјәтим боју битәрәф олараг фәалијјәт ҝөстәрмишәм. Анҹаг һәмишә ҹәнаб Президентин сијаси курсуну дәстәкләмишәм.” Билинмир ки, адам өзүнү әлә салыр, јохса ҹамаатла мәзәләнир. Бир јандан дејир ки, битәрәф галмышам, диҝәр јандан дејир ки, президенти дәстәкләмишәм. Јәгин мүхалифәтә мүхалиф олараг игтидары, јалтагландығы шәхсләри јох, халгы ҝөрүб вә инди дә билдирир ки, халгла мүхалифәт давалары арасында битәрәф галыб һеч кими, һеч бирини дәстәкләмәмишәм. Бир дә ки, бу дедикләри Азәрбајҹан стандартларына там олараг ҹаваб верир. Нәһајәт адам ҝедиб 2021-ҹи илдә ЈАП сыраларына гошулараг ҜӨЗҜИРӘНЛИЈИНИ рәсмләшдириб.

Тәбии ки, дедикләринә орманда гарғалар да ҝүләр. Чүнки Гәнизадә ҜӨЗӘҜИРӘН олмасајды тәјинатла депутатханада отура, шөһрәт ордени (ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК үчүн алыб) раһат фәалијјәт ҝөстәрә билмәз, һеч Мүсават гәзетинә мүсаһибә белә верә билмәзди.


517 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...