Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Ијул 2021

Фазил Гәзәнфәроғлу ФЕТӨ-јә гошулмаздан габаг мүдрик иди јохса сәфеһ?

Фазил Гәзәнфәроғлу јазыр: “Ислам дини елә бир диндир ки, ағыллы адамы даһа да мүдрикләшдирир, сәфеһи исә даһа да сәфеһләшдирир. Диггәт едирсинизсә, минләрлә инсан, бәлкә дә һәлә Гуран охумадан, башларына һиҹаб тахмадан әввәл даһа сәмими иди, амма динин ичинә ҝирдикдән сонра сахтакар вә дәләдуза чеврилибләр.”

Фәтуллаһ Ҝүләнин әтәјиндә намаз гылан бу “исламчынын” сөзләријлә разылашмаг олмур. Мәлумдур ки, сәфеһ дејәркән мәгсәди мүдрикликдән узаг олан шәхсдир. Ола биләр онун Ислам һесаб етдији фетөчүлүк бу ҹүрдүр, амма, һәгиги Ислам һәр кәси дүшүнмәјә, сәфеһликдән чыхмаға дәвәт едир.

Фазилин дедији сөзлә разылашмамаға бизи вадар едән елә онун өзүдүр. Белә ки, сиз Фазилин Ислам дини һесаб етдији фәтуллаһчылыға гошулмаздан әввәлки фәалијјәти илә Фәтуллаһа гошуландан сонракы дурумуну мүгајисә един. Әввәлләр, адам халгын севимлиси иди. Чүнки залым режимә гаршы мүбаризә апаран, бундан өтрү һәбсләри ҝөзә алан бир шәхс иди. Амма, фәтуллаһчылыға гошуландан сонра Фазилә сәфеһ десәк, сәфеһләрин һаггына ҝирмиш оларыг. Ҝаһ дуруб Рамазан бајрамында әзадарлыг фрагментләрини сосиал шәбәкәдә пајлашыб тәһгир едир, ҝаһ халга “сијғәдән доғулан” дејир... Бүтүн ҝүнү иши-ҝүҹү мүсәлман халгы тәһгир етмәкдир. Бундан јахшы сәфеһ? Демәли, онун Ислам һесаб етдији (тәбии ки, Ислам дејәркән мәнәви атасы Фәтуллаһын динини нәзәрдә тутур) фәтуллаһчылыг дини ону даһа да мүдрик етмәк әвәзинә (чүнки өзү дејир ки, ФЕТӨ-чүлүк мүдрики даһа да мүдрикләшдирир) әксинә, даһа да сәфеһләшдириб. Әлбәттә, биз, онун һаггында јахшы дүшүнүб белә дејирик. Јох, әҝәр, онун “Ислам дини... сәфеһи исә даһа да сәфеһләшдирир” сөзүјлә разылашсаг ҝәрәк онда гәбул едәк ки, о, мүхалифәтчи олан вә Фәтуллаһа гошулмајан вахтларда да сәфеһ адам иди, Фәтуллаһ Ҝүләнин дининә гошуландан сонра даһа да сәфеһләшиб. Амма, Фетө-нүн әтәјиндә намаз гылмаздан габаг адам кими адам иди ахы. Неҹә дејәк ки, сәфеһ иди. Демәли онун дедији кими – ФЕТӨ дини ағыллы адамы даһа да мүдрикләшдирир сөзү јанлышдыр, чүнки биз Фазилин тимсалында бунун там әксини ҝөрүрүк. Демәли, онун “нәзријјәси” батил нәзәријјәдир.


1224 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...