Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Ијул 2021

Азәрбајҹанда өлән, Франсада дирилән азәрбајҹанлылар

Натиг Ҹәфәрли “Франсада тәләбә јолдашымла растлашдым: нәләри неҹә газаныб…” адлы мәгаләсиндә јазыр: “Тәләбә јолдашларымдан бири мәмләкәтин дәниз саһили, балыгчылыгла доланан рајонлардан бириндән иди. Јахшы охујурду, чалышган иди, университети битирәндән сонра әлагәмиз кәсилди, онун һаггында ешитмишдим ки, Петербургда јашајыр. Бир нечә ил Русијада јашајандан сонра 1997-ҹи илдә Франсаја көчүб, дил өјрәниб, тәһсилини давам етдириб, сонра иш һәјатына башлајыб, инди бөјүк бир ширкәтдә лоҝистика үзрә директордур, шәхси бизнеси дә вар, кичик кафе вә отелин саһибидир. Мән суал вердим ки, өлкәјә гајытмаг һаггында һеч дүшүнүбмү?! Мараглы ҹаваб верди, деди, аиләдә 3 гардашыг, Азәрбајҹанда јашајан диҝәр ики гардашымдан бөјүјү балыг тутур, кичији исә Бакы шосесиндә ванна гојуб һәмин балыглары сатыр. Деди ки, Азәрбајҹанда галсајды, јәгин ки, о да јол гырағында балыг сатаҹагды.”

Бәли, һеч кимә сир олмајан мәсәлә. Инсанларымыз артыг “гүрбәтдә хан олунҹа, вәтәниндә дилән ҝәз” фикринә инанмыр. Чүнки бир фикрин һансы дөврдә, кимләрин әһатәсиндә, һансы менталитетин саһиб олдуғу заман вә мәканда дејилмәси дә чох мүһүмдүр. Бу сөзү аталар о вахт елә бир шәраитдә демишдиләр ки, архајын идиләр ки, вәтәндә инсанлары диләнчилијә мәҹбур етмирләр. Дини вә мәнәви дәјәрләрә һөрмәт вар. Елм охујана рүшвәтсиз, дајдајсыз һәр јердә гапылар үзүнә ачыгдыр. Адамлар адам јеринә гојулур. Амма, индики шәраитдә олсајды аталар елә сөз дејәрдими? Бу ҝүнүн дә аталары вардыр. Һансы бир ата о ҹүр аталар сөзүнү гаршысында микрофон, ону чәкән камера олмаса үрәклә, там сәмимијјәтлә дејә биләр? Инди чыхыб шәһәрдә мүсаһибә алсаныз һамы доланышыгдан шикајәт едир. Лап елә микрофон, камера гаршысында да ачыг-ашкар шикајәт едирләр.

Елә бизим бу ҹүмләләри охујан нә гәдәр аталарымыз вар ки, балалары үчүн бир ҝүн ағлаја билмир. Чүнки Азәрбјаҹанда гулдур мәмурлар, аилә бизнесләри, олигархлыг, манаполија, дајдајла, рүшвәтлә ишә ҝирмәк вә башга бу кими чиркин әмәлләр инсанлара ишләмәјә имкан вермир. Нәинки ата оғлу үчүн ҝүн ағлаја билмир, һеч өзү үчүн дә бир ҝүн ағлмаға имканы јохдур.

Бир балаҹа фүрсәт тапан өлкәдән баш ҝөтүрүб ҝедир. Һәтта, әјри јолларла да олса бир тәһәр сәнәд-мәнәд дүзәлдиб өлкәдән ҝедирләр. Чүнки билирләр ки, Авропа кими өлкәләрдә онлары адам јеринә гојаҹаглар. Әввәлҹә гонаг кими сахлајаҹаг, дил өјрәдәҹәк, галмаг үчүн јер, јемәк-ичмәк верәҹәк. Сонра да габилијјәтинә бахыб ишлә тәмин едәҹәкләр. Ән азындан ишчи гүввәси үнванында һансыса фабрикдә јүксәк мааш алыб чалышаҹаглар.

Тәсадүфи дә дејил ки, бу ҝүн һакимијјәтдә отуранлары бүтүн ҝүнү сөјүб тәһгир едәнләр арасында елә Франсада вә башга Авропа өлкәләриндә әввәлләр јашамаг үчүн ҝедәнләр дә вардыр. Сосиал шәбәкәләрдә һакимијјәти сөјмәк дәби чыхандан онлар да онларын Франса вә башга өлкәләрә ҝетмәсинә сәбәб олан һакимијјәт нүмајәндәләрини фүрсәт билиб баҹардыглары гәдәр сөјүрләр.

Бәли, Азәрбајҹанда өлән вәтәндашлар ҝедиб Франсада дирилир. Азәрбајҹанда галсајды өлү кими бир шеј иди. Елә Натиг Ҹәфәровун досту вә онун гардашларыны мүгајисә етсәк мәсәлә ајдын олар. Франсада јашајан гардаш отел, дашынмаз әмлак, иш-ҝүҹ, јүксәк мааш саһибидир, гардашлары исә гызыл балыг севдасыјла һәр ҝүн дәниздән балыг тутмаға ҝедирләр. Аллаһ еләсин торларына гызыл балыг дүшсүн. Бәлкә бу балыг ја Азәрбајҹаны дүзәлдәр, ја да ону тутан гардашлар үчүн бир ҝүн ағлајар.


1163 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...