Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Ијул 2021

Азәрбајҹан халгындан үзүр истәмәли оланлар ермәни мәһбуслары бурахар, амма Һаҹы Мөвсүмү, Һаҹы Талени...

“Азадлыг” радиосу јазыр ки, 90-ҹы илләрдә әсирликдә олан азәрбајҹанлылара ишҝәнҹә вермәкдә сучланараг Бакыда мүһакимә олунан Ермәнистан вәтәндашлары Лүдвиг Мкртичјан вә Алјоша Хосровјан Азәрбајҹан халгындан үзүр истәјиб. Ијулун 7-дә мәһкәмәдә диндирмә заманы Мкртичјан дејиб ки, инсаныг, һәр биримиз сәһв едә биләрик.

Бунлар елә-белә сөзләр дејил һа, адлары дилә јатмајан бу инсанлар ҝөзәл билир ки, Азәрбајҹан халгы чох үрәји јумшаг халгдыр. Халг бағышламаса да һакимијјәт өзүнү ермәниләрин јанында јахшы етмәк үчүн онлары бағышлајар.

Чүнки узун илләрдир Азәрбајҹан тәрәфи ермәниләри Азәрбајҹанда ҝөрмәк истәјир, онлар да тез-тез ҝәлиб шелләнир, консерт вериб чыхыб ҝедирләр. Һәтта, ермәниләри аеропортда шапалаглајан сојдашымыз оланда да “сән нијә дөвләтин ҝәлмәсинә иҹазә вердији, полисин тәһлүкәсизлији горудуғу ермәни вәтәндашыны гапазлајырсан” дејиб ичәри атырлар. Халгымыз да елә бағышламаға өјрәшиб. Хариҹдәки ермәниләри дә бағышламағы билир, дахилдәки ермәниләри дә.

Ермәнијә нөвбә чатанда һәтта ичимиздә елә инсанлар вар ки, сосиал шәбәкәләрдә, ефирдә чыхыб дејирләр ки, бағышлајаг ки, бүтүн дүнја бөјүклүјүмүзү ҝөрсүн. Амма, биринә дејин ки, нијә Һаҹы Абҝүл, Һаҹы Мөвсүм, Һаҹы Тале вә с. наһагдан тутулан руһаниләрдән, диндарлардан, виҹдан мәһбусларындан онлары (һакимијјәтдәки ермәнисифәтләри) әфв етмәләрини хаһиш едиб, һакимијјәт онлары азадлыға бурахмыр. Онлар етмирсә сиз нә үчүн бир дәфә бу мәсәләјә тохунмурсунуз? Ҝөрүн нә реаксија ҝәләҹәк ҹәмијјәтдән?
Бәли, адлары чәкилән вә чәкилмәјән – наһаг јерә һәбс едилән – бүтүн мәһбуслардан залым һакимијјәт үзүр истәмәли, онлардан онлары бағышламаларыны хаһиш едиб азадлыға бурахмалыдыр.

Бундан башга дахилимиздәки ермәнипәрәстләр дә “үзүр истәјән” ермәниләр кими Азәрбајҹан халгындан үзүр истәмәли, өз чиркин әмәлләринә, зүлмләринә сон гојмалыдыр. Белә етмәдикләри тәгдирдә мәһкәмәдә Азәрбајҹан халгындан үзүр истәјән ермәниләрдән даһа пис олдуглары һамыја мәлум олаҹаг. Чүнки ермәни билирик ки, ермәнидир, дүшмәндир. Дүшмән бизимлә дост рәфтар едәси дејилди ки? Амма, өзүнү бу халга нисбәт верән дахили ермәниләр халга зүлм етдикләри һалда бу халгдан үзүр истмәдикләри, зүлмә сон гојмадыглары һалда ермәнидән даһа бетәр ермәни һесаб едилмәлидир.


1075 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...