Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Ијун 2021

Салам олсун Ибраһимә!

Рәисинин рәислијинә даир бр нечә сөз

Бүтүн дүнјанын ҝөзү Иранда кечирилән 13- президент сечкиләриндә иди – десәк јанылмарыг. Достун да дүшмәнин дә бу сечкиләрдән умаҹағы вар иди. Дост истәјир ки, һәр заман бу өлкәнин нәинки президентлик постунда, үмумијјәтлә бүтүн постларында аллаһпәрәст, товһид әһли, Имам Заманын (ә.ф) зүһуру үчүн иш ҝөрән инсанлар иш башына ҝәтирилсин. Дүшмән исә бунун там әксини арзу едир, президентлик постуна да она сәрф едән киминсәнин ҝәлмәсини даим арзулајыр.

Иранда исә нөвбәти президент Ҹәнаб Ибраһим Рәиси олду. Елә ҝөзләнилән дә о иди. Белә демәк мүмкүндүрсә онун сечиләҹәји о гәдәр ачыг-ашкар иди ки, һеч отуруб нәтиҹәләри ҝөзләмәјә, динләмәјә еһтијаҹ јох иди. Рәгибләриндән бөјүк сасчохлуғу илә габаға кечмәси вә галиб олмасы бунун әјани сүбутудур.
Дүнјада әксәр өлкәләр бир-биринин досту (сијасәт досту белә олса) олдуғу үчүн һәр дөвләтин марағындадыр ки, онун досту олан өлкәдә (һәтта дүшмәни олан өлкәдә) ким президент олаҹаг. Дүздүр, дүнја сијасәтиндә мүһүм олан шәхсләр јох постлардыр. Мисал үчүн бу ҝүн һаныса өлкә башчысы Иранын јени президентини тәбрик едирсә, онун үчүн президент постуна отуран шәхс даһа мүһүмдүр. Онун јеринә сабаһ башгасы отурса ону да тәбрик едәҹәк. Амма, бәзән дост дөвләтләрин арзуладығы шәхсләр бу поста јијәләнәндә даһа чох арзуедилән олур. Бу ҹүр достлар һәм президент постуна сечилмиш шәхси тәбрик едир, һәм дә Ибраһим Рәисини.

Ҹәнаб Ибраһими – иранлыларын дилијлә десәк, јени Иранын рәисе-ҹүмһуру (президенти) олан Рәисини хүсуси танытмаға еһтијаҹ јохдур. Бурада диггәт чәкмәк истәдијимиз мәсәлә будур ки, Иранын (Исламын, шиәнин) достлары Иран халгынын бу сечиминдән мәмнун, дүшмәнләр исә пәришан галды. Иран халгы мүсәлман, шиә халгдыр, тәбии ки, диҝәр мүсәлман халглар кими хүсусијлә Азәрбајҹан халгыны да бу мәсәлә дүшүндүрмәли иди. Нәзәрә алмаг лазымдыр ки, президент посту өлкәдә биринҹи пост олмаса да Али Мәгамлы Дини Лидердән сонра биринҹи ән үстүн пост һесаб едилир. Она ҝөрә дә Али Дини Лидерлә бир олуб өлкәнин, мүсәлман халгын, шиәнин, дүнја мәзлумларынын һалына јанмаг нөгтеји нәзәриндән бу сечкиләрдә арзуланан шәхсин сечилмәси инанҹ әһлинин марағында олан бир мәсәлә иди.

Сосиал шәбәкәләрдә гаршыја чыхан шәкилләрдән бири дә бир нечә әзиз сејјидин рәсмләринин јанашы гојулдуғу фотодур. Сејјид Әли Систани, Имам Хомејни, Сејјид Әли Хаменеи, Сејјид Һәсән Нәсруллаһ, Сејјид Ибраһим Рәиси вә Сејјид әл-Һуси... Аллаһ Имам Хомејнијә рәһмәт еләсин, јердә галан әзизләрә бәрәкәт долу өмүр версин.

Бәли, бу инсанларын артыг адлары ҝәләндә мәлум олур ки, сөһбәт Ислам дүшмәнләринин кабусуна чеврилән мүгавимәт ҹәбһәсиндән ҝәлир. Иран Ислам Республикасы, Һәшди-Шәби, Һизбуллаһ, Әнсаруллаһ вә диҝәр мүгавимәтчиләр онсуз да АБШ, Исраил, Али Сәуд вә онларын һавадарларына ҝениш дүнјаны дар етмишди, бу мүгавимәтчиләрә бири дә әлавә едилди. Јазыланлара ҝөрә сионист режим јаман нараһат иди ки, Ибраһим Рәиси сечилсә дүшмәнләрә гаршы тәзјиг вә Ислами гәтијјәт даһа да артаҹаг.

Биз исә Аллаһдан бүтүн мәзлумлара, хүсусијлә мүсәлманлара, шиәләрә Аллаһдан гәләбә, уғур, мүвәффәгијјәт, Имам Заманын (ә.ф) ордусунда әсҝр олмағы арзу едирик. Аллаһын Гуранда (“Саффат” сурсинин 109-ҹу ајәсиндә) бујурдуғу кими; Салам олсун Ибраһимә! Һәзрәт Ибраһимин (ә) тимсалында дүнја бүтләрини ашырдан бүтүн төвһид әһлинә салам олсун! Имам Замана (ә.ф) салам олсун!


775 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...