Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Мај 2021

Һакимијјәт бајрам ҝүнү дә јалан данышмағы усталыгла баҹарыр

Рамазан бајрамында намаз вә фестивала даир бир нечә сөз

Азәрбајҹан һакимијјәти халгы алдада-алдада ҝедир. Халг да ҝөзүјумулу санки гәбул едир һәр шеји. Гарабағ мүһарибәсиндән әввәл дә, мүһарибә ҝедә-ҝедә дә, ондан сонра да халгы алдатдылар вә алдадырлар. Бу халг, диндарлар, дин тәләбәләри - гејрәтли оғуллар ҝедиб Гарабағы ишғалдан азад едиб ки, рәзил бир һакимијјәт ҝедиб орада консерт кечиртсин?

Демәли, Шәввал ајынын бириндә, јәни мүбарәк Рамазан бајрамында Шушада һәм консерт кечирилиб, һәм дә бајрам намазы гылыныб . Сосиал шәбәкәләрдә тәбии ки, бу, бирмәналы гаршыланмады. Она ҝөрә ки, алчаглар ҝедиб Шушада һеч бир сосиал мәсафәјә риајәт етмәдән консерт кечирибләр. Фотолар сосиал шәбәкәләрдә вардыр. Ҹамааты ишиндән-ҝүҹүндән едиб евдә һәбс едибләр, лазыми көмәклији дә ҝөстәрмирләр, өзләри ҝедиб Шушада консерт кечирирләр. Ҹамаат намазы гыланларын арасында “беш метр фасилә” вар, амма консертдә иштирак едәнләр вә мусигичиләр Бакыдакы автобусларымызы хатырладыр. Дүздүр, автобусларда баса-басдыр, һамы бир-биринин үстүндә ҝедир. Бир нәфәр дә һакимијјәт адамларына демир ки, ај алчаг мәмурлар, нијә буну ҝөрүб һеч нә демир, башга автобуслар ҝәтирмирсиниз?

Елә Харыбүлбүл фестивалы да бу ҹүр кечди. Нә маскаја риајәт едилди, нә дә фасиләјә. Ҹамаат намазында исә намаз гыланлар маска бағлајыб намаз гылдылар. Арада да “беш метр фасилә”.

Она ҝөрә дә бу халг бу һакимијјәтә һеч заман инанмыр. Амма, инанмамаг кифајәт дејил. (Инанҹдан әлавә әмәли олараг иш ҝөрмәк лазымдыр.) Бу, ачыг-ашкар халгы тәһгир етмәкдир. Халгын да ҹынгыры чыхмыр. Һакимијјәт ачыг-ајдын халгы тәһгир едир, диндарлары санки веҹинә алмыр. Ачыг-ашкар дејир ки, корона-морона бош шејдир, мән нә вахт десәм, о вахт мәсҹидләр ачылаҹаг. Әслиндә, бу халг үчүн ән бөјүк корона елә бизим һакимијјәтдир. Ејни ҝүндә, ејни шәһәрдә - мәсҹиддә фасилә вә маска илә намаза иҹазә верән (о да чарәсизликдән), консертдә исә фасиләсиз вә маскасыз отуран диктарура режими...

Өзү дә утанмаз-утанмаз Түркијәни өзләринә гардаш билир, бајрағыны Шушада галдырырлар. Ај алчаглар, Түркијәдә ән азындан мәсҹидләр фәрди ибадәт үчүн ачыгдыр. Нијә бәс Түркијәдән ибрәт алмырсыз? Һалбуки Түркијәдә дә вирус мөвҹуддур. Амма, онлар артыг вирусла јашамағы, Аллаһа тәвәккүл едиб мәсҹидләрә ҝетмәји гәбул едибләр. Бизим һакимијјәт исә гурддур, билир ки, гадағалары арадан ҝөтүрсәләр халгы бу алчаг һакимијјәти тарихин зибилликләринә ҝөммәк үчүн һазырлашаҹаг. Чүнки о гәдәр рәзил ҝүнә галыблар ки, артыг Гарабағ алынандан сонра да халгын онлара олан гәзәби сөнмәди. Бәли, бир мүддәт Гарабағ наминә һәр кәс милли мәнафеји нәзәрә алыб бүтүн ҝүҹүнү хариҹи дүшмән әлејһинә ишләтди. Амма, елә онда да инди дә халг билир ки, бу алчаглар торпағы да өз мәнфәәти үчүн алыб. Она ҝөрә дә халг бунлара алданмамалы, хариҹи дүшмәнләрдән 20 фаиз торпаглары алдығы (?!) кими дахили дүшмәнләрдән дә 100 фази торпаглары алмалыдыр.


1404 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...