Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Мај 2021

Әрдоғандан Һәсән Руһанијә: Горхмајын, арханызда дајанмышам

Әрдоғанын Һәсән Руһанијә зәнҝ етмәси барәдә бир нечә сөз

Әрдоған иранлы һәмкары Һәсән Руһанијә телефон ачараг Фәләстин барәдә сөһбәт едиб. Хәбәрдә дејилир: “Дејерлер.орҝ-ун РИА Новости-јә истинадән вердији хәбәрә ҝөрә, Р.Т.Әрдоған бу барәдә өз Телеҝрам сәһифәсиндә јазыб. "Мән Иран президенти ҹәнаб Һәсән Руһани илә телефонла данышдым. Биз Исраилин Фәләстинә һүҹумуну вә Түркијә-Иран мүнасибәтләрини мүзакирә етдик. Мән гејд етдим ки, Түркијә Исраилин Фәләстинә һүҹумуна ән сәрт шәкилдә реаксија верир вә буну давам етдирәҹәк. Һәмчинин гејд етдим ки, бејнәлхалг иҹтимаијјәт Исраилин мәсулијјәтсиз вә ҹинајәткар һүҹумлары гаршысында онлара ҝүҹлү вә тутарлы дәрс вермәлидир", - дејә Әрдоған гејд едиб.”

Рәҹәб Тәјјиб Әрдоған Сурија мәсәләси мејдана чыхмаздан габаг – илләр әввәл Давосда - елә сионист президентинин үзүнә онларын гатил олдуғуну һајгырмагла даһа чох шөһрәт газанды. Даһа сонра сионистләрин ганунсуз атасы сајылан ганичән АБШ дөвләтинин машасына чеврилиб Сурија олајларында бүтүн ишләри хараблады. Һазырда сионистләрин Фәләстинә һүҹум етмәсинин - илләримизи сәрф едәрәк - бир “фајдасыны” тапмаға чалышсаг, дејә биләрик ки, бу фајда бәлкә Рәҹәб Тәјјиб Әрдоғанын јенә дә фүрсәтдән истифадә едиб сионистләрә “хорузлана” билмәсидир. Үммәтин ҝөзүндән дүшән Тәјјиб Әрдоғана бәлкә дә мүсәлман Шәргиндә јенидән лидерлик имиҹи газандырмаг үчүн АБШ сионистләрә дејиб ки, Фәләстинлә вурушун... Онлар билир ки, Фәләстин, Гәззә Әрдоғанын “гырмызы хәттидир.” Сонра да Әрдоған “супермен” кими дөвријјәјә бурахылаҹаг ки, Суријадакы “гәһрәманлыгларынын” давамы олараг Фәләстиндә суперменлик еләсин. Бәлкә бунунла Ислам дүнјасында итирилмиш етибарыны бәрпа едә билди.

Түркијәнин өзүндә телевизија програмларына чыхыб ачыг-ашкар дејирләр ки, Түркијә индијәдәк Фәләстинә силаһ – сурсат вермәјиб. Анҹаг, дырнагарасы ҝөзағартмалар, бармаг сиркәләмәләрлә кифајәтләнибләр. Бу да сионист кими бир һәјасыз режимин һеч веҹинә дә дејил. Түркијә сијаси иҹмалчылары дејир ки, бу ҝүнә гәдәр ҺӘМАС-а силаһ-сурсат верән Ирандыр. Иран АБШ вә сионистләрдән горхмадан бу иши ҝөрүр. Бу мәсәлә һеч бир шәкк-шүбһә доғурмајан бир мәсәләдир. Иранын дүнјада Суријаны, Јәмәни, ҺӘМАС-ы, Һизбуллаһы тәмин едән бир дөвләт олдуғу бүтүн дүнјаја мәлумдур.

Ҝәләк Әрдоғанын мәсәлинә. Онун Һәсән Руһанијә зәнҝ едәрәк ону Фәләстин бөһранында сионистләрин әлејһинә “тыркаламасы” күчә ушагларынын “давасына” охшајыр. Технолоҝија дили илә десәк, манитор, клавиатура, телефон гәһрәманы. Аллаһын бир “рагатгасыны” Фәләстинә јолламајыб, анҹаг трибуналардан “ееејјјј гатил Әсәд” тонунда “ееејјјј Исраил”, “Еееејјј БМТ” дејә бағырмагла кифајәтләнир. Сонра Ирана зәнҝ вуруб әсәбләринин тарыма чәкилдијиндән данышыр. Өзү дә дејир ки, мән гејд етдим ки, Түркијә Исраилин Фәләстинә һүҹумуна ән сәрт шәкилдә реаксија верир вә буну давам етдирәҹәк. Дүз дејир, ордуларыны Суријанын ишғалы үчүн јоллајан бу шәхс “ееејјјј гатил Әсәд” мәзмунунда гышгырмалар едир... Бүтүн реаксија будур. Күчә ушаглары дава едәндә ҝүҹлүнү “тыркалајанлар” она дејир ки, горхма, сән ҝет даваја, далында дурмушам. Амма, далда дурмаг лазым дејил, габаға кечмәк лазымдыр.


1849 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...