Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Мај 2021

Сионист медиасы олан Ахар сајты өз ахары илә јенә мүсәлманларын әлејһинә ахыр

Азәрбајҹанда сионистләрә Исраилә ишләјән, сионистләрин өлкәмиздәки тәсир аҝенти олан Ахар сајты јенә өз ампуласындадыр, јенә өз ахары илә мүсәлманларын, Ислам үммәтинин әлејһинә ахмагдадыр. Сајт рәһбәрлији бир вахтлар Һејдәр Әлијев әлејһинә тәһгирамиз јазыларла чыхышлар едирди. Сонра бүтүн демократик институтларын өлкәмиздә дағыдылдығыны ҝөрдүләр, һаггы дејәнләрин өлкәдә репрессијаја мәруз галдыгларыны анладылар, амма бунунла белә јенә дә бош отурмадылар. Үз тутдулар сионист Исраилә тәрәф. Исраил сәфирлији дә бунлары јахшыҹа јемләди ки, әлдән чыхмасынлар. Гәләмләринин мүрәккәби гурумасын, бош отурмагданса ҝөтүрүб дөвләтә јалтаглана-јалтаглана сионистләрин Азәрбајҹандакы тәсир аҝентләри олсунлар.

Бунларын сајтында бир јандан һакимијјәтин ҜӨЗҮНӘ ҜИРМӘ компанијасы давам едир, президент аиләсинин Шушада олмасындан јазырлар, диҝәр тәрәфдән дә андыра галмыш сајтларында Һәмас, Фәләстин әлејһинә јазылар ҝедир. Бүтүн дүнја, һәтта јалтагландыглары, ҜӨЗҮНӘ ҜИРДИКЛӘРИ Түркијә белә сионист Исраилин Фәләстинә олан зүлмүндән данышдығы һалда бунларын өз сајтларында дәрҹ етдикләри хәбәрә бахын: “ҺӘМАС-ын “Изәддин әл-Кассам бригадасы" Исраилдә јерләшән кимја заводуна зәрбә ендириб. Мәлумата ҝөрә, Нир-Оз рајонунда јерләшән завода ПУА васитәсилә һүҹум едилиб. Бунунла јанашы, Исраил ордусундан билдирилиб ки, бу ҝүн Дәмир Гүббә системи тәрәфиндән Гәзза золағындан учан ПУА зәрәрсизләшдирилиб. “Изәддин әл-Кассам бригадасы" Исраилин Беер-Шева шәһәринә ракет зәрбәләри ендирдијини елан едиб. “Саут Әл Әгса” радиосунун мәлуматына ҝөрә, ракетләр Исрал ордусунун Гәззаја зәрбәләринә ҹаваб олараг ендирилиб. Даһа сонра Исраилин ҹәнубунда јерләшән Нетивот, Ашкелон вә Ашдод шәһәрләринә дә ракет зәрбәләринин ендирилдији билдирилиб.”

Бу алчагларын Шушанын, Гарабағын азадлығына (?!) севинмәси дә сахтакарлыгдан башга бир шеј дејил. Чүнки бунлар инсанлыгларыны итирмиш зүмрәдир. Фәләстиндә сүдәмәрләрин башына бомбалар јағдыран ганичән бир режими бунлар әзилмиш, һаггы тапдаланмыш дөвләт кими гәләмә верирләр, бунларын Гарабағда сүнҝүләнмиш ушаглар үчүн үрәкләрими јанаҹаг? Үмумијјәтлә, бунларда үрәк дејилән бир шеј вармы? Бунлар анҹаг горхдуглары инсанларын ҜӨЗҮНӘ ҜИРМӘЈИ баҹарырлар. Бу ҹүр үнсүрләр үчүн мүбаризә апармаг бәјәнилән иш дејил. Бунлар ҜӨЗӘҜИРӘНЛИЈӘ адәт едибләр, она ҝөрә дә әјилмәјән, мүбаризә апаран халглары ҝөзләри ҝөтүрмүр. Бунлар Исраил зүлмләрини ишыгландырмыр, Гарабағда зүлмә мәруз галан Азәрбајҹан халгы барәдә бир ҝилә ҝөз јашы төксәләр дә сахта ҝөз јашлары олдуғу мәлум олур.

Һалбуки Азәрбајҹан дөвләти дә өз мөвгејини бәлли едәрәк билдириб ки, Исраилин Гүдсү пајтахт етмәк истәмәси илә разы дејил. Бу алчаг зүмрә исә бир јандан өзүнү дөвләтин јанында ҝөстәрмәјә чалышыр, диҝәр јандан да дөвләтин рәсми мөвгејинин зиддинә аддым атараг сионистләри һаггы тапданмыш, әзилмиш халг кими ҝөстәрмәјә чалышыр. Чүнки әслиндә бунларын мәгсәди Исраилин тәсир аҝенти олуб Иранын дост-гардаш өлкәси олан Азәрбајҹанда анти-Иран тәблиғаты апармагдыр.

Бу хәбәри дәрҹ етдикләри вахтда да диггәт дағытмаг үчүн Шушадакы консерт вә Франса президентинин ермәни баш назири илә олан әлагәләриндән јазырлар. Санки ҹамаат бунларын һијләсинә алданаҹаг вә алчаглыглары бу ҹүр ҝизли галаҹаг.


1608 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...