Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Мај 2021

Мүһарибә вахты “сичан дешијиндә” ҝизләнән “ағзыҝөјчәкләр” нә үчүн Полад Һәшимовун аиләсини зијарәт етмәјиб?

Сајт јазыр: “Иран Ислам Республикасынын Азәрбајҹандакы сәфири вә али лидер Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеинин нүмајәндәси ҝенерал Полад Һәшимовун аиләсини зијарәт едиб. Сәфир билдириб ки, сәфирлијин һәрби атташеси вә Али Рәһбәрин Азәрбајҹан үзрә нүмајәндәси Сејид Әлиәкбәр Оҹаг Неҹат илә бирликдә ҝенерал шәһид Полад Һәшимовун евиндә олдуг. "Шәһидин аиләси илә ҝөрүш заманы ҝенерал шәһид Гасим Сүлејмани адына олан лөвһә вә медалы шәһид Полад Һәшимовун ханымына вә өвладларына тәгдим етдик."”

Бу јердә суал олунур ки, нијә бирҹә дәфә - Гарабағ мүһарибәси вахты “сичан дешији”ндә ҝизләнән мәмурлар, онларын гудурган балалары, хүсусилә АБШ-ын, Исраилин өлкәмиздәки аҝентләри бир дәфә шәһид евини зијарәт етмәјиб. Башга вахт Ираны, Али Дини Лидери писләјир, диндарлар һаггында аҝент дејирсиниз. Бахын, мәрһум шәһидимизин аиләсини иранлылар ҝәлиб зијарәт едир.

Мәрһум Полад Һәшимов шәһид едиләндә онун шәкилләри шәһид Гасим Сүлејманинин, шәһид Имад Муғнијјәнин, шәһид Әбу Мәһди Мүһәндисин фотолары илә јанашы монтаж едилиб дүнјаја таныдырылырды. Һәмин вахтларда исә сионист нөкәрләри диндарлары Иран аҝенти адландырырды.

Иранын рәсми сәфири вә Али Дини Лидерин нүмајәндәси шәһид аиләсини зијарәт етдији һалда Азәрбајҹанда бир дәстә “ағзыҝөјчәк” (әлбәттә, онларын ағызларындан шәрдән, бөһтандан башга һеч нә төкүлмүр) АБШ, Исраилин өлкәмиздәки аҝентләринә алданыб шәһид Һаҹы Гасим һаггында пис фикир формалашдырмаға башладылар. Тәбии ки, бүтүн планлары суја дүшдү. Азәрбајҹанын мөмин, иманлы мүсәлмалары өз профилләриндә Һаҹы Гасимин фотоларыны пајлашмагла АБШ-ын, Исраилин өлкәмиздәки аҝентләринә јахшы дәрс вердиләр.Сонрадан бунлар өз пәришанлыгларыны бирузә вердиләр, дејинмәјә башладылар ки, бәс, Азәрбајҹана Иран бу ҹүр тәсир ҝөстәриб. Амма, анламадылар ки, сизин кими шүвәнләрин Азәрбајҹанын досту олан Иран Ислам Республикасынын ҝенералы һаггында пис данышмасы да ону ҝөстәрир ки, АБШ-ын, Исраилин өлкәмиздә аҝентләри вар вә бунларын Азәрбајҹан дөвләтинин Иранла олан сых әмәкдашлыгларыны ҝөзләри ҝөтүрмүр. Чүнки бунларын ағалары олан сионистләр истәмир ки, ики мүәслман – шиә өлкәси бир-биринә ҝүнү-ҝүндән јахынлашсын.

Һаҹы Гасим Сүлејмани дејәк ки, башга дөвләтин ҝенералыдыр, бәс ахы Полад Һәшимов азәрбајҹанлы ҝенералдыр. Нә үчүн сионостләрин өлкәмиздәки тәсир аҝентләри, гулбечәләри бир дәфә ҝедиб онун аиләсини зијарәт етмәјиб? Әҝәр, онлар шәһид аиләсини бирҹә дәфә зијарәт етмиш олсајдылар өзләринин бүтүн ҝүнү Иран әлејһинә дөшәдикләри сионист гулбечәси олан медиа органларында бу зијарәт һаггында чәкиб ҝөстәрәҹәкдиләр.

Биз исә һәмин зијарәтәдән олан фотолары ҝөрдүкдә чох дујгуландыг. Шәһид Полад Һәшимовун аиләсинә бир башга шәһид - мәрһум Һаҹы Гасим Сүлејманинин адына олан лөвһә вә медалын верилмәси һәр шејдән әввәл шәһидә верилән гијмәтин ҝөстәриҹисидир. Иран рәсмиләри һәм дә бунунла ҝөстәрир ки, шәһидин вәтәни, јурду олмур. Шәһид Аллаһындыр. Һансы ҹоғафијада шәһид едилмәсинә бахмајараг бүтүн үммәтин шәһидидир.


2409 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...