Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Апрел 2021

Мәсҹидләрин ачылмасыны биз дә истәјирик, амма...

Өлкәдә бир чох проблемләрлә бирликдә дини инанҹ саһәсиндә дә, бир сыра проблемләрлә үз-үзәјик. Бу проблемләрдән бири дә мәсҹидләрин һәлә дә бағлы галмасыдыр. Инанҹ әһли дә һаглы олараг етираз едиб дејир ки, нә үчүн диҝәр иҹтимаи јерләр ачыг олдуғу һалда мәсҹидләр һәлә дә гапысы бағлы галыб. Үстәлик, һүгугшүнаслар да дејир ки, мәсҹидләрдә фасиләјә вә диҝәр ганунлара риајәт етмәклә инанҹ әһли ибадәтләрини јеринә јетирә биләр. Һәтта, башга бир чох өлкәләрдә дә бу кими мәсәләләр өз һәллини тапыб, мәсҹидләрин гапысы ачылыб, намаз гылмаг иҹазәлидир. Бәс нә үчүн Азәрбајҹанда бу проблем өз һәллини тапмајыб.

Тәәссүфләр олсун ки, бәзи диндарларын мәсҹидләрин ачылмасыны тәләб едәркән даһа сәрт тәбирләрдән истифадә етмәләрини ешидирик. Белә ки, онлар Имам Әлидән (ә) мисал ҝәтириб дејирләр ки, Һәзрәт Әли (ә) иш ҝөрмәјән инсанлара “еј кишијә охшајыб киши олмајанлар” дејирди. Амма, һәгигәтдә Һәзрәт Әли (ә) бу сөзләри өз имамынын, рәһбәринин сөзүнә бахмајан, дөјүшмәмәк үчүн мин бир бәһанә ҝәзән тәрәфдарлары һаггында демишдир. Ону да унутмамалыјыг ки, Имам Әли (ә) һәм дә һәмин шәхсдир ки, мәсләһәт билдији үчүн 25 ил гылынҹыны дивардан асмыш, өз хилафәт һаггыны тәләб етмәмишдир.

Дүздүр, диндарларын, мүсәлман халгын мәсҹидинин бағлы галдығы, һиҹабынын гадаған едилдији, руһанисинин һәбс едилдији бир вахтда лазыми гәдәр иш ҝөрмәмәси нараһат етмәјә билмәз. Бу сүкутун позулмасыны арзу етмәк, позмајан инсанлары гынамаг да баша дүшүләндир. Бурадан кимәсә демәк истәмирик ки, сусуб бир кәнара чәкилиб отурсун. Амма, өз руһаниләријлә мәсләһәтләшән, өзүнү өзбашына һесаб етмәјән диндарларымызы да бу ҹүр тәбирләрдән истифадә етмәклә һәгарәт етмәк дә доғру дејилдир.

Мәлумдур ки, һәр өлкәдә һәмин өлкәнин һазыркы вәзијјәтини дүзҝүн дәјәрләндирәҹәк руһаниләр мөвҹуддур. Бу руһаниләр һансы мәгамларда неҹә бир мүнасибәтин ортаја гојулмасыны да јахшы билир. Әбәс дејил ки, бу руһаниләрин бәзиси мәһз һагсызлыглара етираз етдикләри үчүн азадлыгдан мәһрум едилмишдир. Бу ҹүр руһаниләр һәлә дә халг арасында мөвҹуддур.

Биз инанырыг ки, лазым билдикләри заман иман, елм әһли олан мүҹаһид руһаниләримиз вәзијјәти дүзҝүн дәјәрләндириб Ислам вә мүслманлара фајдалы олан гәрарлар верәҹәкдир.
Мәсҹидләрин ачылмасыны биз дә истәјирик, амма, һәр кәсин руһанисиз, руһаниләрин вәһдәтсиз габаға чыхмасы, тәдбирсиз иш ҝөрмәси, һеч бир нәтиҹә вәд етмәјән ишләр ҝөрмәсини дә зијанлы һесаб едирик.


383 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...