Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Март 2021

Ҹәнаб шејх, Һаҹы Тале, Һаҹы Мөвсүм, Һаҹы Абҝүл һансы халгын өвладларыдыр?

Аллаһшүкүр Пашазадәнин реаллыглары әкс етдирмәјән, өлкәдә јалтаглығын, ҜӨЗӘҜИРӘНЛИЈИН, алчаглығын симасы олан РЕАЛ ТВ-ә мүсаһибәси илә гаршылашдыг. Әлбәттә, Миршаһин кими бир инсанын верилишинә чыхмаг нәинки бир шејхә, һеч ади, сырави бир инсана да јарашан шеј дејил. Амма, Аллаһшүкүр мүәллим бу ҹүр верилишләрә чыхыр, мүсаһибә верир вә инсанлара сәсләниб белә дејир: “Ҝизли дејил ки, бәзи гүввәләр өлкә дахилиндә вә ја хариҹиндә гәләбәни гәбул едә билмир, дөвләт башчысынын апардығы бу сијасәтә бәзән гијмәт верә билмир. Онлара чағырыш едәрдим ки, сиз дә бу халгын, торпағын оғлусунуз. Онларын гардашлары, оғуллары торпаг уғрунда ган төкүб. Бу торпағы бирликдә горумалыјыг. Дәвәт едирәм ки, вәтәни севиб горумағы баҹарсынлар…” Биз дә бу вәтәнин, халгын бир оғлу кими шејхә чағырыш едирик: Мәҝәр, Һаҹы Тале Индонезија халгынын мәрд оғлудур, јохса Һаҹы Абҝүлүн шәһид гардашы Ираг-Күвејт мүһарибәсиндә шәһид олуб. Јохса Һаҹы Мөвсүм Шимали Кореја вәтәндашыдыр. Нијә бир дәфә бу инсанлары бу вәтәнин, бу халгын оғлу һесаб едиб залымлара мүраҹиәт етмирсиниз ки, онлардан үзүр истәјиб, мадди-мәнәви тәзминат өдәјиб азадлыға бурахсынлар?

Јохса онларын Авропа Шурасы, Америка кими дајаглары јохдур ки, молласы олдуғунуз һөкүмәтә гулагбурмасы вериб онларын азадлығыны тәмин етсин? Бир Аллаһ шаһиддир ки, Әли Инсановун далында дурдуглары кими Һаҹы Таленин архасында Азәрбајҹан һакимијјәтини гарышга кими әзә билән ҝүҹләр дајансајды, Һаҹы Талејә дә тәзминат өдәјиб азадлыға бурхаҹагдылар. Бу исә о демәкдир ки, Азәрбајҹан һакимијјәти ҝөзәл билир ки, бу мәзлумлары наһаг јерә һәбс едибләр, сабаһ суперҝүҹләр онлара “ҝөз ағартсалар” довшан вәзијјәти алыб өзләринин сифаришли, сахта мәһкәмә гәрарларыны әһәмијјәтсиз һесаб едиб онлары азадлыға бурахаҹаглар. Амма, мәзлумун һеч ким архасында дајанмаса да Аллаһ онлары һимајә едәндир. О, чох ҝөзәл вәкилдир.
Һеч кимә сирр дејил ки, Аллаһшүкүр мүәллим халг, вәтән дејәркән әслиндә мәгсәди һәр заман тәрәфини сахладығы, ону шејхүлислам едән һакимијјәтә тәрәфдаш вә тәрәфдар топламагдыр. Аллаһшүкүр мүәллим һеч заман ихласла “вәтән”, “халг” сөзләрини дилинә ҝәтирмјиб. Садәҹә, Азәрбајҹан һакимијјәти Гарабағ мәсәләсини пис вәзијјәтә салдығы үчүн халг вә мүхалифәт тәрәфиндән гынаглара туш ҝәлиб, бу да Аллаһшүкүр мүәллими нараһат едиб. Бир дәфә һакимијјәти халгын тәрәфини тутмаға чағырмадығы һалда һаглы олараг етираз едән инсанлары әслиндә һакимијјәтә гул олмаға чағырыр. Она ҝөрә һеч ким онлара инанмыр, инанмаг истәмир, инанмамагда һаглыдыр.


414 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...