Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Феврал 2021

Аллаһа олан севҝи вә әхлагсызлығын рәмзи олан “севҝилиләр ҝүнү”

Мүбарәк, мәнәвијјатла долу олан үчајлығын ҝүнләрини јашамагдајыг. Мүбарәк Рамазан ајынын вә оруҹунун мүгәддимәси олараг мүбарәк Рәҹәб ајыны Аллаһ истәјән кими јашамаг лазымдыр. Мөмин бәндәләрин, гәлби Аллаһла һәр заман дөјүнән инсанларын тәбии ки, бир мәһбубу, мәшугу вардыр, о да Аллаһдыр. Аллаһ әмр етдији үчүн бәндә валидејнләрини, аиләсини, Аллаһы севәнләри, Аллаһ бәндәләрини дә севир.

Артыг мүбарәк Рәҹәб ајыны јашајырыг. Амма, тәәссүфләр олсун ки, адыны мүсәлман гојан бир чох инсанлар 14 феврала һазырлашыр. Һансы ки, бу ҝүн “Валентин ҝүнү”, јахуд “Севҝилиләр ҝүнү” кими гејд едилир. Тәәссүфләндириҹи мәгам одур ки, һәтта бир сыра Авропа өлкәләри Авропада јајылан вә рәсмиләшән бу әхлагсызлыг ҝүнүндән имтина етдији һалда бир сыра мүсәлман өлкәләриндә һәлә бу адәт галмагдадыр. Өзбәкистан, Иран, Сәудијјә вә с. өлкәләрдә бу ҝүн гејд едилмәдији һалда Түркијә, Азәрбајҹан кими мүсәлман өлкәләриндә тәәссүф ки, һәлә галмагдадыр. Тәгдирәлајигдир ки, Русија кими бир өлкәдә 14 феврал университет тәләбәләрин шәнликләрдә вә әхлагсыз јуваларындан олан барларда әјләнмәси гадаған едилиб. Алманијада бу ҝүн “психи ҹәһәтдән сағлам олмајанларын ҝүнү” адыјла гадаған едилдији һалда, Русијада бу ҝүн “Рус милли дәјәрләринә зидд” адландырылыб.

Бөјүк әксәријјәт дә бу ҝүнүн нәдән ибарәт олдуғу билмир. Билмәмәк ејиб сајылмыр, һеч олмаса арашдырын, ҝөрүн бу ҝүн һансы ҝүндүр?

“Валентин ҝүнү” илә бағлы истәнилән мәнбәјә мүраҹиәт етсәниз ҝөрәҹәксиниз ки, бу ҝүн әхлагсызлыг едилиб вә бу әхлагсызлығын рәсмләшдији ҝүндүр. Белә ки, ромалы ҝенҹ гызлар чәлләјин ичинә адларыны јазыб атармышлар. Сонра һәмин чәлләкдән оғланлар ҝәлиб кағызлары сечирдиләр. Һансы оғлана һансы гызын ады чыхардыса онунла бирликдә әхлагсызлыгла мәшғул оларды. Бу минвалла күтләви шәкилдә әхлагсызлыг баш алыб ҝедирди.

Мөминләр үзәринә дүшән одур ки, мүмкүн гәдәр бу ҹүр әхлагсызлыг ҝүнүнү өзләриндән узаг тутдуглары кими ҹәмијјәтдә дә ҝүҹлү тәблиғат апарыб сырадан чыхартсын. Азәрбајҹанда мөминләр ајыг-сајыг олмалыдыр. Азәрбајҹан кими теле каналлары телеканализасија ролуну ифа едән өлкәләрдә әхлагсыз режим тәрәфиндән бу ҝүн гадаған едилмәдији үчүн ефирдә рәсми олараг тәблиғин дә едилмәси лабүддүр. Затән мүсәлман халгын әхлагыны позан бир режимдән бу ҝөзләниләндир. Амма, мүсәлманлар һәр ил бу ҝүнүн әхлагсыз олдуғуну ҝөстәрмәк үчүн әмәли олараг тәблиғатлар апармалыдыр. Хүсусилә мүбарәк Рәҹәб ајы дахил олуб, бүтүн диггәтләри бндәнин Аллаһа олан ешгинә јөнәлтмәк лазымдыр.


1906 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...