Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Јанвар 2021

Һәсәнгулијевин гүдрәтсиз Түркијәси вә Елчибәјин сызылдајан сүмүкләри

Һакимијјәтин бирнөмрәли ҜӨЗӘҜИРӘНләриндән олан гүдрәтсиз Һәсәнгулијев кимиләр 44 ҝүнлүк мүһарибә боју басыб бағлајыр, асыб кәсирдиләр ки, Азәрбајҹан ордусу гүдрәтлидир, Түркијә бизи јарыда гојмајаҹаг, Русија Түркијә илә һесаблашмаға мәҹбурдур, јохса Түркијә бир шивән гопараҹаг ки, бүтүн туран (түрк дүнјасы) о тәрәфдән, НАТО бу тәрәфдән Русијаны мәһв едәҹәк. Ај нә билим Гарабағда Түркијә дә олмалыдыр, Азәрбајҹанда Түркијә ордусу олмалыдыр вә с.

Дүнәнләрдә исә бу сахтакар, өз лидерини, идеалларыны бир депутатлыг мандатына сатан шәхс ҝөрүн нә дејиб: “Русија бизә мүһарибәдә ораја гәдәр ҝетмәјә иҹазә вермишди, јәни ораја гәдәр ҝедә биләрсән, орадан о тәрәфә ҝедә билмәзсән, јохса башын ағрыјаҹаг. Мән сизә там әминликлә буну дејирәм. Бу заман бизим Русијанын өһдәсиндән ҝәлмәјимиз гәтијјән мүмкүн олан мәсәлә дејилди.”

Инди әзиз охуҹу дејәр ки, әшши, буну биз дә билирик дә. Јохса Азәрбајҹан һакимијјәти кими шәһадәтдән, вәтәнпәрвәрликдән узаг хаинләр јығыны ҝедиб торпаг алаҹагды. Дејәҹәксиниз ки, биз дә билирик ки, бүтүн бунлар Русијанын Ермәнистаны шапалагламасындан вә Азәрбајҹанда мүттәфигини даһа да узунөмүрлү етмәкдән өтрүдүр. Бунларла ишимиз јохдур. Мараглысы гүдрәтсиз Һәсәнгулунун бу сөзләридир. Демәли, апарыҹы мәдәни дилдә гајыдыб дејиб ки, ә бә ноолду басыб-бағлајырдыз ки, түрк еләдир, түрк белдир, русун күркүнә бирә салар филан. Бәс Түркијә ноолду? Һәсәнгулу кишинин ҹавабына бахын: “Нүвә силаһынын ҝүҹүнү сиз, доғрудан гијмәтләндирә билмирсиниз? Инди бәзиләри дејәҹәк ки, Русија горхаҹагды нүвә силаһындан истифадә етмәјә. Русија ҝөрсә иди ки, дөјүш мејданында мәғлуб олур, о, Түркијәнин шәһәрләринә вә һәрби һиссәләринә кичик башлыглы нүвә зәрбәләри ендирәҹәкди, нүвә зәрбәләриндән истифадә едәҹәкди, елә Азәрбајҹанын өзүндә дә. Бу бөјүк мүһарибә демәк иди вә бу мүһарибәдә Азәрбајҹан виран олаҹагды, бөјүк шәһәрләр дағылаҹагды, инсан иткиси чох олаҹагды.” Бу јердә түрк-мүрк, туран-муран дејә-дејә ҝедән гүдрәтсиз Һәсәнгулунун лидери Елчибәјин сүмүкләри сызламалыдыр. Чүнки Түркијәјә архајын олуб президентлик заманында Русија гошунларыны өлкәдән чыхаран Елчибәј даһа сонра ҝөрүр ки, Ермәниләр о тәрәфдән Русијанын көмәклији илә һүҹум едиб Гарабағы алыр. Даһа сонра руслар бу ифратчы пантүркүн креслосуну әлиндән алыб өз адамына верир вә бу просесләри јахындан изләјән Түркијә һеч нә јапа билмир. Һәмин Түркијә бу ҝүн дә Русијанын кичик башлыглы нүвә зәрбәләријлә мәһв олурса сүмүкләриниз гәбирдә сызылдамаға мәһкумдур.


443 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...